Kaupunginhallitus, kokous 2.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 455 Kaupunginhallituksen edustajan nimeäminen Osallistuva koulu -ryhmän alueparlamentteihin

PRIDno-2019-4026

Valmistelija

  • Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Osallistuva koulu -ryhmän ohjauksessa kokoontuu neljä alueellista lasten ja nuorten parlamenttia (keskusta, Pohjois-Pori, Itä-Pori ja läntinen Pori). Ne kokoontuvat pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa. Vetäjinä toimivat opettaja-nuorisotyönohjaaja työpari ja osallistujia on alueen kouluista, nuorisotiloista ja nuorisovaltuustosta. Kaupunginhallitus on 27.11.2017 kokouksessaan nimennyt Osallistuva koulu -työryhmän lasten ja nuorten alueparlamentteihin edustajansa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:   Keskustan alue: Tapio Huhtanen (varalla Satu Hatanpää), Pohjois-Porin alue: Anne Liinamaa (varalla Petri Huru), Itä-Porin alue: Milka Tommila (varalla Arja Laulainen) ja läntisen Porin alue: Mari Kaunistola (varalla Esa J. Wahlman).

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 9.4.2018 § 42 myöntänyt Tapio Huhtaselle eron kaupunginhallituksesta. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä uuden edustajansa Osallistuva koulu -työryhmän lasten ja nuorten keskustan alueen alueparlamenttiin.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä Juha Kantolan edustajaksi Osallistuva koulu -työryhmän lasten ja nuorten keskustan alueen alueparlamenttiin.

Tiedoksi

Nimetty henkilö, sivistystoimiala

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi