Kaupunginhallitus, kokous 2.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 454 Lausuntopyyntö hallituksen esityksen luonnoksesta laiksi kuntalain 142 ja 144 §:n muuttamisesta

PRIDno-2019-2955

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Valtiovarainministeriö pyytää kaupungin lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuntalain 142 ja 144 §:n muuttamisesta. Säännösmuutosten on tarkoitettu tulevan voimaan 1.1.2020 samanaikaisesti kuin uusi laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa.

Muutoksenhakua koskevaa sääntelyä ehdotetaan uudistettavaksi siten, että muutoksenhaku hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttäisi valituslupaa. Esityksessä otetaan huomioon muussa lainsäädännössä tapahtunut valituslupamenettelyä koskeva kehitys sekä muut uudistustarpeet. Muutoksenhakujärjestelmä on jo kehittynyt siten, että nykyisin suureen osaan kunnan päätöksistä sovelletaan erityislakien johdosta valituslupamenettelyä. 

Sääntelyn uudistamista perustellaan muutoksenhakujärjestelmän selkeyttämisellä. Kuntalakiin esitetään otettavaksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettua lakia täydentävä säännös kunnan viranomaisen jatkovalitusoikeudesta. Kunnan jatkovalituksesta päättäisi kunnanhallitus tai kunnan hallintosäännössä määrätty viranomainen.

Hallituksen esitys perusteluineen on esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa valtiovarainministeriölle seuraavan lausunnon kuntalain muutosesityksestä:

Kuntalakia ehdotetaan muutettavaksi valituslupamenettelyn käyttöönottamiseksi kunnallisvalituksen käyttöalalla. Ehdotettu muutos jatkaisi hallintolainkäyttöä koskevaa kehitystä.

Porin kaupunginhallitus katsoo, että ehdotettu muutos selkeyttäisi muutoksenhakujärjestelmää sekä tehostaisi ja nopeuttaisi päätösten täytäntöönpanoa. Muutos myös vähentäisi oikeudellista epävarmuutta muutoksenhaun alaisissa asioissa. Kaupunginhallitus katsoo, että ehdotettu muutos on edellä mainituista syistä sekä taloudellisesti että oikeudellisesti tarkoituksenmukainen.

Porin kaupunginhallitus esittää kuitenkin, että valitusluvan edellytyksistä säädettäessä otettaisiin huomioon nimenomaisena erityisenä syynä kunnan itsehallinnon toteutumisen turvaaminen valitusluvan myöntämisen edellytyksenä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Valtiovarainministeriö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.