Kaupunginhallitus, kokous 2.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 448 Liinaharja 26. kaupunginosan korttelin 12 (osa) asemakaavamuutos 609 1724 sekä tonttijako 8405

PRIDno-2019-512

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tea Bogdanoff, tea.bogdanoff@pori.fi

Perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje 14.6.2019 KA-45

Suunnittelualue sijoittuu n. 3,3 km päähän keskustasta lounaaseen Liinaharjan 26. kaupunginosaan. Suunnittelualue rajautuu lounaasta Liinaharjantiehen, luoteesta Suulotintiehen ja muilta osin erillispientalojen korttelialueeseen. Kaavamuutos on tullut vireille [Peitetty]osakkaan [peitetty] aloitteesta 30.10.2018, PriDno-2019-512.

Suunnittelualueen pinta-ala on n. 0,6 ha ja se on osittain kaavamuutoksen hakijan omistuksessa (609-434-1-75, Kukkasmäki) ja kaupungin omistuksessa (Liinaharjantie).

Suunnittelualue on erillispientalojen korttelialuetta (AO) ja katualuetta (Liinaharjantie). Korttelissa 12 sijaitsee huonokuntoinen asuinrakennus ja talousrakennus, joita ei ole tarkotus säilyttää. Muilta osin suunnittelualueen korttelualue on rakentamatonta puustoista aluetta. 

Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa suunnittelualueen käyttötarkoitusta rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi (AR), joka mahdollistaa rivitalorakentamisen suunnittelualueelle. Suunnittelualue sijoittuu Liinaharjan pientaloalueelle, lähiympäristössä on erillispientaloja ja rivitaloja sekä niihin liittyviä katu- ja puistoalueita. Asemakaavan muutos on merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäinen.

Luonnosvaiheen jälkeen suunnittelualuetta on laajennettu koskemaan myös Liinaharjantien osaa, jolla sijaitsee kevyenliikenteenväylä. Suunnittelualueen laajennus johtuu teknisistä syistä, jolla saadaan katujärjestelyt toimiviksi ja estetään jäljelle jäävän asemakaavan pirstaloituminen. Suulotintien ja vilkasliikenteisen Liinaharjantien risteysalueelta osa kiinteistöstä 609-434-1-75 muutetaan katualueen näkemäalueeksi, jolla lisätään risteysalueen turvallisuutta. Samalla liitetään kiinteistöön 609-434-1-75 osa Liinaharjantien katualuetta, joka ei ole käytössä katualueena. Poistuva ja liitettävä maa-alue ovat saman kokoiset 64 m².

Kaavamuutosalueen pinta-ala on n. 6027 m², josta korttelialuetta on 5746 m² ja katualuetta on 281 m². Tehokkuusluku on e=0,30, joka tarkoittaa rakennusoikeutta 1724 k-m². Rakennusoikeus lisääntyy kaavamuutosalueella 575 k-m². Suurin sallittu kerrosluku on Iu1/2. Autopaikkoja on rakennettava 1,5ap/as. Tonttijaolla muodostuu yksi 5746 m² tontti. Suunnittelualueelle syntyy arviolta 13 uutta, erikokoista asuntoa ja siellä on arvioitu asuvan enimmillään n. 30 henkeä.

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat olleet nähtävillä 7.2.-20.2.2019 ja ne on postitettu osallisille. Suunnitelman nähtävilläolosta tiedotettiin lehdissä ja kaupungin verkkosivuilla.

Vireilletulon ja luonnoksen nähtävilläolon aikana jätettiin yksi mielipide, jossa on mukana useampi osallinen.

Asukaskannanotto:
Alueella voimassa olevat kaavat, yleiskaava vuodelta 2007, asemakaava vuodelta 1983 eivät ole mielestämme kaavoiksi vanhoja, eivätkä huonoja. Kiinteistöön 609-434-1-75 on laadittu ja hyväksytty sitova tonttijako v 1989. Alue on kaavoissa osoitettu pientalovaltaiseksi ja sellaisena se tulee säilyttää, ilman raskasta rakennuskantaa. Aluetta suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen ja täydentämiseen hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla. Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava suunnittelulla ympäristöönsä tavalla, joka vahvistaa taajaman omaleimaisuutta. Alueen rakennuskanta on pääosin 50-luvun rakennuskantaa. Täydennysrakentamista ja muuta alueiden käyttöä suunniteltaessa tulisi ottaa huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset ominaispiirteet. Rakennusoikeuden nosto 0,20:sta 0,30:een ei tue tälläistä tavoitetta.

Kaupunkisuunnittelu toteaa asukaskannanottoon, että kaavojen vanhentuneisuus ei ole ollut kaavamuutoksen lähtökohtana. Tavoitteena on muuttaa kaava vastaamaan sellaista asuntorakentamista, joka vastaa kysyntään ja soveltuu ympäristöön. Tavoite on eheytyvän, täydentyvän ja kestävän kaupunkikehityksen mukainen. Kaavaluonnoksen rakentamista ohjaavat määräykset pääkäyttötarkoituksesta (AR), rakennusoikeudesta (e=0,30) ja rakennusaloista ovat pientalovaltaisilla alueilla normaaleja ja hyväksi havaittuja. Rakentamisen laatua ohjaavien määräysten tarpeellisuudesta neuvotellaan rakennusvalvonnan kanssa, jonka tehostunut ohjaus ennen rakennusluvan myöntämistä on havaittu hyväksi toimintatavaksi. Rakentamisen laatu ja soveltuvuus ympäristöön on varmistettavissa tarkoituksenmukaisella asemakaavalla ja rakennusluvan ennakko-ohjauksella.

Asemakaavamuutoksesta saatiin määräaikaan mennessä 1 lausunto Porin Energia Energiayksiköltä.

Pori Energia Oy Energiayksikkö totesi ennakkolausunnossaan, että kaavamuutosalueen vieressä kulkee kaukolämpöverkko ja alueelle rakennettaviin kiinteistöihin on saatavilla kaukolämpö. Pori Energialla ei ollut huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta.

Pori Energia Oy Energiayksiköltä saadun ennakkolausunnon perusteella asemakaavaehdotuksesta ei tarvitse pyytää uutta lausuntoa.

Asemakaavaluonnoksen viranomaislausunto ja mielipide ovat kokonaisuudessaan kaava-aineiston liiteasiakirjoina.

Tekninen toimiala valmistelee asemakaavan muutokseen liittyvät sopimukset.

Tämän asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja se sisältyy asemakaavaan.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja –selostus sekä tonttijako.

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa Liinaharja 26. kaupunginosan korttelin 12 (osa) ja Liinaharjantie (osa) asemakaavan muutoksen 609 1724, päivätty 12.6.2019 sekä tonttijaon 8405, nähtäväksi vähintään 14 päivän ajaksi ja pyytää siitä tekniseltä lautakunnalta, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnalta, Satakunnan pelastuslaitokselta, Porin Vedeltä ja Pori Energia Sähköverkot Oy:ltä lausunnot, minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Kaavamuutoksen anojalta [Peitetty] peritään kaavan laatimis- ja käsittelykuluja 3800 euroa, joista luonnosvaiheessa on laskutettu 1900 euroa. Tonttijakokuluja peritään 1000 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Tea Bogdanoff, tea.bogdanoff@pori.fi

Perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje KA-55:

Asemakaavaehdotus on ollut nähtävänä 4.7.-15.8.2019. Kaavaehdotuksesta saatiin kaikki pyydetyt lausunnot, jotka pyydettiin tekniseltä lautakunnalta, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnalta, Satakunnan pelastuslaitokselta, Porin Vedeltä ja Pori Energia Sähköverkot Oy:lta. Kaavaehdotuksesta jätettiin kaksi muistutusta. Liitteenä olevassa palauterapostissa on kaupunkisuunnittelun vastineet ehdotusvaiheen lausuntoihin ja muistutuksiin (liite: Asemakaavan muutos 609 1724, ehdotusvaiheen palauteraportti).

Muistutukset:
Asemakaavaehdotuksesta jätettiin kaksi muistutusta. Muistutuksen 1 ovat laatineet samat henkilöt ja samansisältöisenä kuin luonnosvaiheessa jätetty kannanotto. Lisäksi yksi muistutuksen 1 antaneista on jättänyt oman erillisen muistutuksen 2. Kaupunkisuunnittelu on antanut mielipiteen antajille vastineen ehdotusvaiheessa, joka on ollut luettavissa asemakaavaehdotuksen selostuksesta. Asemakaavaehdotuksesta jätetyt muistutukset ovat nähtävissä asiakirjoissa sekä liitteenä olevassa ehdotusvaiheen palauteraportissa, jossa on myös kaupunkisuunnittelun vastineet jätettyihin muistutuksiin.

Viranomaislausunnot:
Tekninen lautakunta totesi lausunnossaan, että asemakaavan muutoksella osa korttelista 609-26-12 muutetaan erillispientalojen korttelista (AO-8) rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi (AR-24). Muutoksella korttelinosan rakennusoikeus ei kasva eikä korttelinosan käyttötarkoituksen muutos nosta alueen nykyistä arvoa, joten maanomistaja ei ole maankäyttö- ja rakennuslain eikä kaupungin maapoliittisen ohjelman mukaan velvollinen osallistumaan kaupungille aiheutuviin asemakaavan toteuttamiskustannuksiin. Kaavan toteuttamiseksi maanomistajan kanssa tulee myöhemmin tehtäväksi tilus- tai maanvaihto tontinosan ja katualueen osalta. Infran suunnittelu lausuu, että liikenteen sujuvuuden kannalta Liinaharjantien puolelle tulisi osoittaa liittymäkielto.

Muilla lausunnonantajilla ei ollut kaavaehdotuksesta huomautettavaa. Asemakaavaehdotuksen kaikki viranomaislausunnot ovat kokonaisuudessaan nähtävissä asiakirjoissa sekä liitteenä olevassa ehdotusvaiheen palauteraportissa.

Lausuntojen ja muistutusten perusteella asemakaavaehdotuksen selostusta ja kaavakarttaa on tarkistettu 21.8.2019 seuraavasti:

  • Kaavakarttaan ja tonttijakoon on lisätty liittymäkielto Teknisen lautakunnan antaman lausunnon mukaisesti.
  • Muistutusten perusteella asemakaavan ohjausvaikutusta on tarkennettu lisäämällä yleinen määräys suunnittelusta, jossa tulee huomioida rakentamisen ja kasvillisuuden sopeutuminen alueelle.
  • Asemakaavaselostusta on täydennetty lisäämällä kohtaan "4.3.3 osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt" jätetyt muistutukset ja kohtaan "4.3.4 viranomaisyhteistyö" saadut lausunnot. 
  • Kaavakarttaan ja selostukseen on lisätty käsittelypäivämäärät.


Kaikki tehdyt tarkistukset kaavaehdotuksen selostukseen, kaavakarttaan ja tonttijakoon ovat kokonaisuuden kannalta merkitykseltään vähäisiä, eikä asemakaavaa ole tarve asettaa uudelleen nähtäväksi.

Tekninen toimiala valmistelee asemakaavan muutokseen liittyvät sopimukset.

Tämän asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja se sisältyy asemakaavaan.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta, -selostus ja tonttijako.

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Asemakaavan muutos on merkitykseltään ja vaikutuksiltaan vähäinen, ja siitä päättää kaupunginhallitus.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Liinaharja 26. kaupunginosan korttelin 12 (osa) ja Liinaharjantien (osa) asemakaavan muutoksen 609 1724, tarkistettu 21.8.2019 sekä tonttijaon 8405. 

Kaavamuutoksen anojalta Maire Heinon kuolinpesältä peritään kaavan laatimis- ja käsittelykuluja 3800 euroa, joista luonnosvaiheessa on laskutettu 1900 euroa. Tonttijakokuluja peritään 1000 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Mikko Nurminen saapui kokoukseen klo 13.06 ja oli paikalla asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

Tiedoksi

Kaupungingeodeetti, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Vaasan maanmittauslaitos, Satakuntaliitto, kaupunkisuunnittelu, Maire Heinon kuolinpesä (Janne Halima), muistuttajat

Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Päätökseen haetaan muutosta kirjallisella valituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Varsinais-Suomen elinkeino‑, liikenne‑ ja ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa valitusoikeus. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan on myös valitusoikeus. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginhallitus on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen tietoon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta,
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3) perusteet, jolla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeuden kirjaamoon, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet