Kaupunginhallitus, kokous 2.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 449 Poikkeaminen, 609-2-26-4, Teljän kaupunginosa (Karhukortteli)

PRIDno-2019-2756

Valmistelija

  • Hannu Lammi, hannu.lammi@pori.fi

Perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje 28.8.2019 KA-56:

”Poikkeamislupaa haetaan Uusi Panimo -nimisen suojeltavan rakennuksen purkamiselle ja uuden ulkoarkkitehtuuriltaan vastaavan rakennuksen rakentamiselle tontilla 609-2-26-4 osoitteessa Annankatu 2. Tontti on voimassa olevassa asemakaavassa (KV hyväksynyt 9.12.2013) liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K-47). Kaavan mukainen rakennusoikeus tontilla on 830 k-m², sallittu asuntojen lukumäärä 2 ja autopaikkavaatimus 3 ap. Purettava rakennus on asemakaavassa osoitettu suojeltavaksi (sr-37). Suojelumääräyksen mukaan kohde on rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvan kannalta tärkeä. MRL 57.2 §:n nojalla määrätään, että rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavien korjaus -ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että ne sopivat rakennuksen kulttuurihistoriallisiin ominaispiirteisiin. Rakennusta muuttavista korjaus -ja muista toimenpiteistä on hankkeeseen ryhtyvän pyydettävä Satakunnan Museon lausunto.

Hakijan tarkoituksena on korvata purettava rakennus ulkoarkkitehtuuriltaan vastaavalla rakennuksella. Hakemuksen mukaisen uudisrakennuksen kerrosala on 951 m² (US 250), jolloin rakennusoikeuden ylitys on 121 m² (14,6 %). 5-kerroksiseen rakennukseen on suunniteltu 4 asuntoa, mikä ylittää kaavassa sallitun määrän 2 asunnolla. Pääosa rakennuksesta rakennetaan toimitiloiksi asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukaisesti.  Tontin alueelle on pihakannen alaisena pysäköintinä tarkoitus rakentaa 2 autopaikkaa, jolloin kaavamääräysten mukaisesta vaatimuksesta haetaan poikkeamista 1 autopaikalla.

Hanke poikkeaa maankäyttö- ja rakennuslain 57 §:n ja 58 §:n määräyksistä. Jos jotakin aluetta tai rakennusta on maiseman, luonnonarvojen, rakennetun ympäristön, kulttuurihistoriallisten arvojen tai muiden erityisten ympäristöarvojen vuoksi suojeltava, asemakaavassa voidaan antaa sitä koskevia tarpeellisia määräyksiä (suojelumääräykset) (MRL 57.2 §). Rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa (rakentamisrajoitus) (MRL 58.1 §).

Hakija on perustellut suojellun rakennuksen purkamista Tehokuivaus Oy:n laatimalla mikrobianalyysillä, jossa materiaalinäytteiden on todettu sisältävän merkittäviä mikrobivaurioita. Lisäksi rakennuksessa on todettu olevan näkyviä mikrobikasvustoja. Rakenteiden on todettu vaurioituneen laajasti eikä terveydelle haitallisten tekijöiden poistumista voida varmistaa mittavillakaan korjaustoimenpiteillä. Rakennusoikeuden ylittymistä on perusteltu vanhojen korkeiden teollisuustilojen muuttamisella nykyaikaisiksi tiloiksi ja tästä muodostuvalla lisäkerroksella. Asuntojen lukumäärästä poikkeaminen on katsottu tarkoituksenmukaiseksi ottaen huomioon rakennuksen muoto ylimpien kerrosten osalta.

Hankkeen johdosta on 6.2.2018 pidetty katselmus ja neuvottelu rakennuksen kunnon ja purkamisen reunaehtojen arvioimiseksi, jossa on hakijatahon lisäksi ollut edustus Porin kaupunkisuunnittelusta, Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta ja Satakunnan Museosta. Lisäksi hanketta on käsitelty useassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmän kokouksessa. Hakija on neuvotteluiden ja saadun ohjeistuksen perusteella tehnyt poikkeamishakemuksen, jonka liitteeksi on laadittu viitesuunnitelma ulkoarkkitehtuuriltaan vastaavasta uudisrakennuksesta. 

Poikkeamishakemuksen johdosta on kaupungin toimesta ilmoitettu naapureille kirjeitse ja muiden asianosaisten kuuleminen on suoritettu lehtikuulutuksella 26.6.2019 (MRL 173 § ja MRA 86 §). Asiakirjat ovat olleet nähtävillä 27.6.-7.8.2019. Asiasta saatiin 1 muistutus, jossa esitetään rakennuksen säilyttämistä osana kaupungin teollista historiaa ja kannustetaan luovasti ratkaisemaan vanhojen rakennusten uusiokäyttöä. Poikkeamisesta on pyydetty lausunnot Varsinais-Suomen ELY-keskukselta ja Satakunnan Museolta.  Satakunnan Museo pitää purkamista erittäin valitettavana ja toteaa rakennuksen olevan erityisen merkittävä ja kaupunkikuvallisesti tärkeä. Rakennus on ainoa asemakaavassa suojeltu panimotoiminnasta kertova rakennus. Mikäli purkamiseen päädytään, tulisi uudisrakennuksen olla ulkoisesti samanlainen ja kooltaan vastaava kuin nykyinen rakennus. Esitettyä rakennusoikeuden ylitystä ei pidetä mahdollisena. Lännen puoleinen pääfasadi, panimosalia vastaavan tilan korkeus ja ikkunat tulee vastata nykyistä rakennusta. Materiaalien osalta lausunnossa esitetään ehtoja, joilla rakennuksen vastaavuutta varmistetaan. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunnossa ensisijaisena lähtökohtana pidetään rakennuksen säilyttämistä. Purkamista tulisi harkita ainoastaan erittäin painavista syistä ja mikäli tähän päädytään, tulee uuden rakennuksen vastata ulkoisesti nykyistä rakennusta myös materiaalien osalta. Rakennusoikeuden ylittämistä ELY-keskus pitää huomattavan suurena ja muutkin poikkeamiset huomioiden pyytää harkitsemaan asian ratkaisemista asemakaavan muutoksella. Lausunnot, muistutus ja hakijan vastine ovat kokonaisuudessaan liiteasiakirjoina.

Hakija on toimittanut vastineen saapuneisiin lausuntoihin ja muistutukseen. Purkamista pidetään ensisijaisena vaihtoehtona, koska rakennuksen käyttö on terveydelle vaarallista eikä mittavalla peruskorjauksellakaan voida taata sisäilmanlaadun olevan jatkossa vaaraton. Lisäksi rakennuksen teknistä nykykuntoa ja kaupunkikuvallista olemusta pidetään ala-arvoisena. Vastineessa viitataan käytyihin neuvotteluihin, ohjeistukseen ja niiden pohjalta tehtyyn viitesuunnitelmaan, jossa rakennuksen merkitykselliset arvot ja elementit on otettu huomioon. Suunnitelma esittää mallin, joka pyrkii parhaalla mahdollisella tavalla jäljittelemään alkuperäisen teollisuus-/ tuotantorakennuksen ulkoista hahmoa ja siitä syntyvää mielleyhtymää alueen historiaan. Uusi ympäristöön sopiva ja rakennuksen mittakaavan luonteva käyttötarkoitus ja siitä johdannaisina olevat, alkuperäisestä vähäisesti poikkeavat ratkaisut, eivät hakijan mielestä vaaranna merkityksellisempää eli kaupunkikuvallista aspektia.

Asiaa on käsitelty useassa kaupunginhallituksen asettaman rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmän kokouksessa. Työryhmän mielestä hakemusta voidaan puoltaa lukuun ottamatta autopaikkojen määrää koskevaa poikkeamista. Poikkeamisten ehtoina on, että lupaa nykyisen rakennuksen purkamiseen ei myönnetä ennen kuin korvaavaa rakennusta koskeva rakennuslupa on hyväksytty. Rakennuslupapiirustusten tulee vastata poikkeamishakemuksen viitesuunnitelmaa ja materiaalien osalta tulee huomioida Satakunnan Museon ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausuntojen vaatimukset etenkin katutason rakenteissa. Rakennusluvan yhteydessä tulee pyytää Satakunnan Museon lausunto. Työryhmän mielestä viitesuunnitelmassa on hyvin huomioitu nykyisen rakennuksen merkitykselliset arvot ja elementit sekä annettu ohjeistus. Rakennus jäljittelee nykyisen rakennuksen arkkitehtuuria ja on kaupunkikuvallisesti nykyistä vastaava. Esitettyä rakennusoikeuden ylittymistä voidaan pitää mahdollisena ottaen huomioon rakennuksen ulkomittojen säilyminen nykyistä vastaavana ja perustelut sisätiloihin muodostuvasta lisäkerroksesta. Asuntojen lukumäärän ylittyminen kahdella asunnolla ei merkittävästi muuta hankkeen kokonaisuutta ja mahdollistaa tilojen tarkoituksenmukaisen käytön. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeaminen ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista ja täyttää muutkin poikkeamiselle asetetut edellytykset (MRL 171 §).

Kaupunkisuunnittelu esittää poikkeamisluvan myöntämistä lukuun ottamatta autopaikkojen määrää koskevaa poikkeamista. Poikkeamisluvan ehtoina on, että lupaa nykyisen rakennuksen purkamiseen ei myönnetä ennen kuin korvaavaa rakennusta koskeva rakennuslupa on hyväksytty. Rakennuslupapiirustusten tulee vastata poikkeamishakemuksen viitesuunnitelmaa ja materiaalien osalta tulee huomioida Satakunnan Museon ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausuntojen vaatimukset etenkin katutason rakenteissa. Rakennusluvan yhteydessä tulee pyytää Satakunnan Museon lausunto.

Porin kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus päättää poikkeuksen myöntämisestä rakentamista koskevista säännöksistä MRL 171 §:n perusteella, kun kyseessä on kaupunkikuvallisesti tai kooltaan merkittävä hanke.”

Ehdotus

Esittelijä

  • Diana Bergroth-Lampinen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, diana.bergroth-lampinen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää kaupunkisuunnittelun kirjeessä esitetyin perustein ja ehdoin myöntää hakemuksen mukaisen poikkeamisluvan lukuun ottamatta autopaikkojen määrää koskevaa poikkeamista. Poikkeamispäätös on voimassa kaksi vuotta, jonka kuluessa on haettava päätöstä vastaava rakennuslupa.

Päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470 € suuruinen maksu (KV 24.3.2014 § 35).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätettiin käsitellä seuraavaksi asiakohta § 453 "Valitus etuosto-oikeuden käyttämistä koskevassa asiassa".

Esteellisyys

  • Aino-Maija Luukkonen

Kokouskäsittely

Aino-Maija Luukkonen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan (intressijäävi).

Mikko Nurminen oli paikalla asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

Tiedoksi

Varsinais-Suomen ELY-keskus, Satakunnan Museo, rakennusvalvonta, kaupunkisuunnittelu, hakija, muistutuksen tekijä, kirjaamo/Elina Tasku

Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Päätökseen haetaan muutosta kirjallisella valituksella Turun hallinto-oikeudelta. Valitusoikeus päätöksestä on viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla, sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa, sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa, toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä muulla viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusaika

Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen 13.9.2019, jolloin sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon. Valitusaika on 30 päivää yllämainitusta päätöksen antamispäivästä sitä päivää lukuun ottamatta.

Valituskirjelmän sisältö

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta,
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä, sekä
2) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeuden kirjaamoon, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                 

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4                                                               
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet