Kaupunginhallitus, kokous 2.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 453 Valitus etuosto-oikeuden käyttämistä koskevassa asiassa

PRIDno-2019-2959

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Elisa Laine, tonttipäällikkö, elisa.laine@pori.fi

Perustelut

 1. Julkinen kaupanvahvistajan on ilmoittanut seuraavasta 26.4.2019 vahvistetusta kiinteistön luovutuksesta:

                Myyjä:                         [peitetty]

                Ostaja:                         [peitetty]

                                                    [peitetty]

                Kaupan kohde:            Ainola- niminen tila Rn:o 609-411-4-197. Tilalla ei ole rakennuksia            

                Pinta-ala:                     n. 1,37 Ha

                Kauppahinta:               19.000 euroa

 1. Yleistä etuosto-oikeudesta

Etuostolain (5.8.1977/608) 1 §:n mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa. Etuosto-oikeutta voidaan käyttää maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten.

Lain 2 §:n mukaan etuosto-oikeudella tarkoitetaan kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö. Etuosto-oikeuden käyttämisellä eli etuostolla kunta tulee ostajan sijaan kaupassa sovituilla ehdoilla.

Lain 5 ja 6 §:ssä on säädetty, milloin etuosto-oikeutta ei ole. Etuosto-oikeuden ulkopuolelle jäävät mm. enintään 5.000 m² käsittävät luovutukset, luovutukset eräiden lähisukulaisten kesken sekä tilanteet, joissa etuostoa, huomioon ottaen ostajan ja myyjän välinen suhde, on pidettävä ilmeisen kohtuuttomana. Edellä tarkoitettua pinta-alaa laskettaessa otetaan huomioon myös kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana saman ostajan ja saman myyjän välillä samassa kunnassa tehdyt kiinteistökaupat.

 1. Perusteet etuosto-oikeuden käyttämiselle

Porin kaupungin maapoliittisen ohjelman mukaan etuosto-oikeutta harkittaessa otetaan huomioon yleiskaavan mukaiset kasvusuunnat. Etuosto-oikeutta käytetään, jos kaupan kohteen hankkiminen kaupungille on maapoliittisten tavoitteiden kannalta tarpeellista ja jos kauppahinta on hyväksyttävissä.

Kaupan kohteena ollut tila on ostajan mukaan hankittu rakennuspaikaksi. Alue rajoittuu eteläreunaltaan Hyvelä-Ruosniemi asemakaavaan ja täydentää alueella kaupungin maanomistusta. Kaupunginvaltuuston 10.12.2007 hyväksymän Kantakaupungin yleiskaava 2025 mukaan tila on pientalovaltaista asuntoaluetta (AP). Olemassa olevaan asemakaavaan on jätetty aukko myöhemmin toteutettavalle asemakaava-alueelle toteutettavan kulun järjestämiseksi.

Maapolitiikkatiimi on keskustellut kaupunkisuunnittelun kanssa etuoston käyttämisestä. Alueelle on ostajan toimesta haettu ennakkosuunnittelutarveratkaisua, joka on ollut kielteinen. Ostajan kanssa on keskusteltu mahdollisuudesta vapaaehtoiseen kauppaan. Ostajalle on tarjottu kaksi vaihtoehtoista rakennuspaikkaehdotusta siten, että ostaja olisi myynyt alkuperäisen kauppakirjan mukaisella neliöhinnalla tilasta rakennuspaikan ulkopuoliset alueet. Neuvottelut eivät johtaneet vapaaehtoiseen kauppaan.

Kaupan toteutunut kauppahinta on n. 1,35 €/m². Sijainti huomioon ottaen kauppahinta on hyväksyttävissä.

Tässä kiinteistön kaupassa kaupungilla on lain mukainen etuosto-oikeus. Maapolitiikkatiimi ehdottaa, että kaupunki käyttää etuosto-oikeuttaan maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista varten.

 1. Etuosto-oikeusmenettely

Kaupunginhallitus on 24.2.2014 (§91) päättänyt etuostolain 21 §:n nojalla, että jos luovutuksen kohteen hankkimiselle kaupungille ei ole Porin kaupungin maapoliittisen ohjelman mukaisia perusteita, Infrajohtamisen tonttipäällikkö päättää siitä, että etuosto-oikeutta ei käytetä, ja että muissa tapauksissa kaupunginhallitus päättää siitä, käytetäänkö etuosto-oikeutta vai ei. Tässä tapauksessa etuosto-oikeuden käyttämiselle on maapoliittisen ohjelman mukaiset perusteet, joten päätöksenteko kuuluu kaupunginhallitukselle.

Tässä luovutuksessa etuosto-oikeus raukeaa 26.7.2019, mikäli päätöstä etuosto-oikeuden käyttämisestä hallituksessa ei ole tehty.

Etuostolain 9 §:ssä säädetään, että jos kunta päättää käyttää etuosto-oikeuttaan myytyyn kiinteistöön, sen tulee ilmoittaa kirjallisesti tästä ostajalle, myyjälle ja kirjaamisviranomaiselle. Päätös on tehtävä ja siitä on ilmoitettava kirjaamisviranomaiselle kolmen (3) kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksi todistamisesta. Päätös on annettava viivytyksettä todisteellisena tiedoksiantona tiedoksi ostajalle ja myyjälle siten kuin hallintolaissa säädetään.

Etuosto-oikeus katsotaan loppuun saatetuksi, kun kunnan päätös etuosto-oikeuden käyttämisestä on saanut lainvoiman. Tällöin kunnan on korvattava ostajalle kaupan johdosta syntyneet kustannukset etuostolain 15 §:n mukaisesti.

Kiinteän omaisuuden ostot investointitilille on budjetoitu ostoihin vuodelle 2019 määrärahaa 1 500 000 euroa, josta toteutuma kesäkuussa 2019 on 226 382 euroa. Etuoston toteutumiseen on siten määrärahavalmius.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi, että Porin kaupunki käyttää etuostolain mukaista etuosto-oikeuttaan kiinteistön kaupassa, jolla [peitetty] on 26.4.2019 luovuttanut [peitetty] ja [peitetty] 19.000 euron kauppahinnasta n. 1,37 hehtaarin suuruisen tilan Ainola 609-411-4-197.

Päätös

Tekninen lautakunta päättää palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa Milka Tommila ehdotti Jyrki Levosen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. 

Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava ehdotus, joten oli äänestettävä.

Äänestyksen perusteella lautakunta päättää palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi äänin 7-5.

Äänestystulokset

 • Jaa 5 kpl 42%

  Minna Haavisto, Aila Haikkonen, Antti Lehtonen, Ilkka Holmlund, Anttivesa Knuuttila

 • Ei 7 kpl 58%

  Jari Haapaniemi, Johanna Huhtala, Milka Tommila, Antero Kivelä, Jyrki Levonen, Johanna Rantanen, Markku Tanttinen

Valmistelija

Elisa Laine, tonttipäällikkö, elisa.laine@pori.fi

Perustelut

 1. Julkinen kaupanvahvistajan on ilmoittanut seuraavasta 26.4.2019 vahvistetusta kiinteistön luovutuksesta:

 

                Myyjä:                         [peitetty]

                Ostaja:                       [peitetty]

                                                   [peitetty]

              Kaupan kohde:            

Ainola- niminen tila Rn:o 609-411-4-197.

Tilalla ei ole rakennuksia. 

                Pinta-ala:                     n. 1,37 Ha

                Kauppahinta:              19.000 euroa

 

 1. Yleistä etuosto-oikeudesta

 

Etuostolain (5.8.1977/608) 1 §:n mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa. Etuosto-oikeutta voidaan käyttää maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten.

Lain 2 §:n mukaan etuosto-oikeudella tarkoitetaan kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö. Etuosto-oikeuden käyttämisellä eli etuostolla kunta tulee ostajan sijaan kaupassa sovituilla ehdoilla.

Lain 5 ja 6 §:ssä on säädetty, milloin etuosto-oikeutta ei ole. Etuosto-oikeuden ulkopuolelle jäävät mm. enintään 5.000 m² käsittävät luovutukset, luovutukset eräiden lähisukulaisten kesken sekä tilanteet, joissa etuostoa, huomioon ottaen ostajan ja myyjän välinen suhde, on pidettävä ilmeisen kohtuuttomana. Edellä tarkoitettua pinta-alaa laskettaessa otetaan huomioon myös kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana saman ostajan ja saman myyjän välillä samassa kunnassa tehdyt kiinteistökaupat.

 1. Perusteet etuosto-oikeuden käyttämiselle

 

Porin kaupungin maapoliittisen ohjelman mukaan etuosto-oikeutta harkittaessa otetaan huomioon yleiskaavan mukaiset kasvusuunnat. Etuosto-oikeutta käytetään, jos kaupan kohteen hankkiminen kaupungille on maapoliittisten tavoitteiden kannalta tarpeellista ja jos kauppahinta on hyväksyttävissä.

Kaupan kohteena ollut tila on ostajan mukaan hankittu rakennuspaikaksi. Alue rajoittuu eteläreunaltaan Hyvelä-Ruosniemi asemakaavaan ja täydentää alueella kaupungin maanomistusta. Kaupunginvaltuuston 10.12.2007 hyväksymän Kantakaupungin yleiskaava 2025 mukaan tila on pientalovaltaista asuntoaluetta (AP). Olemassa olevaan asemakaavaan on jätetty aukko myöhemmin toteutettavalle asemakaava-alueelle toteutettavan kulun järjestämiseksi.

Maapolitiikkatiimi on keskustellut kaupunkisuunnittelun kanssa etuoston käyttämisestä. Alueelle on ostajan toimesta haettu ennakkosuunnittelutarveratkaisua, joka on ollut kielteinen. Ostajan kanssa on keskusteltu mahdollisuudesta vapaaehtoiseen kauppaan. Ostajalle on tarjottu kaksi vaihtoehtoista rakennuspaikkaehdotusta siten, että ostaja olisi myynyt alkuperäisen kauppakirjan mukaisella neliöhinnalla tilasta rakennuspaikan ulkopuoliset alueet. Neuvottelut eivät johtaneet vapaaehtoiseen kauppaan.

Kaupan toteutunut kauppahinta on n. 1,35 €/m². Sijainti huomioon ottaen kauppahinta on hyväksyttävissä.

Tässä kiinteistön kaupassa kaupungilla on lain mukainen etuosto-oikeus. Maapolitiikkatiimi ehdottaa, että kaupunki käyttää etuosto-oikeuttaan maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista varten.

 1. Etuosto-oikeusmenettely

 

Kaupunginhallitus on 24.2.2014 (§91) päättänyt etuostolain 21 §:n nojalla, että jos luovutuksen kohteen hankkimiselle kaupungille ei ole Porin kaupungin maapoliittisen ohjelman mukaisia perusteita, Infrajohtamisen tonttipäällikkö päättää siitä, että etuosto-oikeutta ei käytetä, ja että muissa tapauksissa kaupunginhallitus päättää siitä, käytetäänkö etuosto-oikeutta vai ei. Tässä tapauksessa etuosto-oikeuden käyttämiselle on maapoliittisen ohjelman mukaiset perusteet, joten päätöksenteko kuuluu kaupunginhallitukselle.

Tässä luovutuksessa etuosto-oikeus raukeaa 26.7.2019, mikäli päätöstä etuosto-oikeuden käyttämisestä hallituksessa ei ole tehty.

Etuostolain 9 §:ssä säädetään, että jos kunta päättää käyttää etuosto-oikeuttaan myytyyn kiinteistöön, sen tulee ilmoittaa kirjallisesti tästä ostajalle, myyjälle ja kirjaamisviranomaiselle. Päätös on tehtävä ja siitä on ilmoitettava kirjaamisviranomaiselle kolmen (3) kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksi todistamisesta. Päätös on annettava viivytyksettä todisteellisena tiedoksiantona tiedoksi ostajalle ja myyjälle siten kuin hallintolaissa säädetään.

Etuosto-oikeus katsotaan loppuun saatetuksi, kun kunnan päätös etuosto-oikeuden käyttämisestä on saanut lainvoiman. Tällöin kunnan on korvattava ostajalle kaupan johdosta syntyneet kustannukset etuostolain 15 §:n mukaisesti.

Kiinteän omaisuuden ostot investointitilille on budjetoitu ostoihin vuodelle 2019 määrärahaa 1 500 000 euroa, josta toteutuma kesäkuussa 2019 on 226 382 euroa. Etuoston toteutumiseen on siten määrärahavalmius.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Porin kaupunki käyttää etuostolain mukaista etuosto-oikeuttaan kiinteistön kaupassa, jolla [peitetty] on 26.4.2019 luovuttanut [peitetty] ja [peitetty]  19.000 euron kauppahinnasta n. 1,37 hehtaarin suuruisen tilan Ainola 609-411-4-197.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Kuultiin kaupunkisuunnittelupäällikkö Mikko Nurmisen ja tonttipäällikkö Elisa Laineen alustukset asiasta.

Valmistelija

 • Maija Arola, yksikön päällikkö, hallintoyksikkö, maija.arola@pori.fi

Perustelut

VALITUKSEN KOHDE

Porin kaupunginhallituksen 14.6.2019 tekemä päätös § 362 koskien etuosto-oikeuden käyttämistä kiinteistönkaupassa Ainola Rn:o 609-411-4-197 on jätetty Turun hallinto-oikeudelle 5.8.2019 seuraavan sisältöinen valitus:

" VAATIMUKSET

Valittajat vaativat ensisijaisesti, että Turun hallinto-oikeus kumoaa Porin kaupunginhallituksen edellä mainitun päätöksen ja pysyttää voimassa myyjän ja ostajien keskenään tekemän kiinteistönkaupan tai toissijaisesti palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi toimivaltaiseen viranomaiseen.

PYYNTÖ TÄYTÄNTÖÖNPANOKIELLOSTA

Valittajat vaativat, että muutoksenhaun kohteena oleva päätös asetetaan täytäntöönpanokieltoon siksi ajaksi, kun valitusprosessi tässä asiassa on kesken.

PÄÄKÄSITTELYPYYNTÖ

Valittajat pyytävät, että Turun hallinto-oikeus toimittaa asiassa suullisen pääkäsittelyn asian selvittämiseksi ja tässä yhteydessä tulisi kuulla valittajia todistelutarkoituksessa.

PERUSTELUT

[Peitetty] ja [peitetty] ostivat 26.4.2019 [peitetty] Ainola —nimisen tilan 19.000 euron kauppahinnalla. Tilan pinta-ala on n. 1,37 hehtaaria.


Ennen kaupantekoa ostajat olivat 17.4.201 9 yhteydessä Porin kaupungin kaupunkisuunnittelupäällikkö Mikko Nurmiseen suunnittelutarveratkaisun selvittämiseksi. Ensimmäisen puhelun aikana Nurmisen kanssa sovittiin, että kun Porin kaupungin on ajankohtaista kaavoittaa kyseistä aluetta (10-20 vuoden päästä), niin ostajat tekevät sopimuksen siitä, että he ovat sovitusti valmiita myymään osan maa-alasta Porin kaupungille. Oli tarkoitus sopia kuinka paljon myydään ja myös kauppahinta sovitaan silloin. Puhetta oli siitä, että ostajat haluavat ison tilan ja rakentaa kallion päälle, niin ettei ole näköyhteyttä viereisille rakennuspaikoille. Tämä asia sopi Nurmiselle. Hän sanoi myös, että koska naapureilla on isoja tontteja (5000 neliömetriä-1,2 hehtaaria), voisi tämänkin rakennuspaikan jättää isommaksi ja se sopisi alueen kaavoitukseen.


Nurminen neuvoi ostajia ostamaan tilan ja lupasi, että kesän lopussa tai syksyn alussa rakennusluvat ovat kunnossa. Nurminen ja ostajat sopivat, että 3.5.2019 pidetään palaveri, jossa sovitut asiat kirjataan paperille. Nurminen lähetti 3.5. aamulla klo 7.15 ostajille tekstiviestin, jossa hän ilmoitti, että palaveri perutaan, koska kaupunki käyttää mahdollisesti etuosto-oikeuttaan.


Tämän jälkeen toukokuussa ostajat ja Nuriminen kävivät sähköpostikirjeenvaihtoa siitä, mikä alue jäisi ostajille ja mikä luovutettaisiin kaupungille. Ostajat olisivat olleet valmiit luopumaan suurimmasta osasta ostamaansa tilaa, mutta Nurmisen viimeisin ehdotus oli niin kohtuuton, että ostajat eivät voineet sitä hyväksyä. Nurmisen ehdottama rakennuspaikka olisi ollut kooltaan vain n. 2.200 m2, eli noin 1/6 koko tilan koosta. Lisäksi rakennuspaikka olisi ollut rakentamiseen huono, koska sen raja kulki epätarkoituksenmukaisesti ottaen huomioon rakennuspaikan korkeusvaihtelut. Ostajat ehdottivat vielä rakennuspaikan rajan pientä siirtoa, jossa olisi huomioitu rakennuspaikan korkeusvaihtelut. Tähän Nurminen ei suostunut, vaikka tämä siirto ei olisi vaikuttanut haitallisesti muiden suunniteltujen rakennuspaikkojen käyttöön.


Porin kaupunginhallitus piti 14.6.201 9 kokouksen, jossa se päätti etuosto-oikeuden käyttämisestä.

Etuostolain 6 § toteaa, että: “Etuosto-oikeutta ei ole, milloin sen käyttämistä, huomioon ottaen ostajan ja myyjän välinen suhde, luovutuksen ehdot tai muut olosuhteet, on pidettävä ilmeisen kohtuuttomana.”


Etuosto-oikeuden käyttäminen olisi kohtuutonta ottaen huomioon se lupaus, joka ostajille annettiin.


Tässä tapauksessa viranomaistoimintaan liittyvää oikeusvarmuutta ja luottamuksensuojaa on rikottu valittajien kannalta kestämättömällä tavalla.


“Oikeusvarmuus voidaan myös konkreettisesti liittää ja on yleensä liitetty etenkin viranomaisen toiminnan luotettavuuden ja hallintoasian asianosaisen vilpittömän mielen suojaan. Hallintotoiminnan kohteiden kannalta kysymys oli lähinnä siitä, että vilpittömässä mielessä toimineella ja toimivalla yksityisellä henkilöllä, yrityksellä tai muulla oikeussubjektilla tulee tietyin, legitiimein edellytyksin olla oikeus luottaa viranomaisten toimintaan. Tässä mielessä luottamuksensuojaperiaate turvaa yksityisen perusteltuja odotuksia ja asemaa etenkin suhteessa viranomaistoiminnan odottamattomiin muutoksiin.

Luottamuksensuojan muodollisena kohteena ovat etenkin seuraavat seikat: unionin ja jäsenvaltion viranomaiset noudattavat lakia, pysyvät tekemissään päätöksissä ja antamissaan sitoumuksissa sekä noudattavat omaksumaansa tulkintalinjaa.” (Olli Mäenpää: Hallinto-oikeus, 2. laitos 1997, ss.185,186, kursiivit kirjoittajan)

Ostajat toimivat vilpittömässä mielessä ollen Nurmiseen yhteydessä jo ennen kaupantekoa  (17.4.2019) ja olivat yhtä lailla vilpittömässä mielessä sen suhteen, että voivat luottaa Nurmisen lupaukseen siitä, että ostajat saavat rakennuspaikalle rakennusluvan. Ostajilla on oikeus luottaa viranomaisen toimintaan, ja heillä oli perusteltu odotus sille, että annettu sitoumus pitää. Asiassa tapahtunut muutos oli odottamaton, eivätkä ostajat voineet vaikuttaa siihen millään tavalla.

Asian käsittelystä jäi myös sellainen vaikutelma, että Nurmisen viimeinen ehdotus (ostajille olisi jäänyt vain 2.200 m2) oli tahallisen huono, jotta ostajat eivät sitä hyväksyisi. Näin Porin kaupunki voisi käyttää etuosto-oikeuttaan väittäen samalla, että ostajat eivät hyväksyneet tehtyä tarjousta eikä vapaaehtoiseen sopimukseen päästy rakennuspaikan suhteen. Nurminen on siinä virka-asemassa, että hän voi päättää Porin kaupunkia sitovan lausunnon siitä, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan.

Nurminen ei myöskään suostunut tapaamaan ostajia kasvokkain, jotta asiasta olisi voitu  luontevasti keskustella ja neuvotella. Yhteydenpitovälineenä oli sähköposti.

Ostajat olisivat lähipiirinsä kanssa voineet ostaa alueen useassa määräalassa siten, että kukin ostettava alue olisi ollut alle 5.000 m2 suuruinen, jolloin etuosto-oikeutta ei olisi syntynyt. Ostajat kuitenkin luottivat Nurmiselta saatuun lupaukseen, eikä näin ollut tarvetta ryhtyä tällaisiin toimiin.

Kyseistä tilaa on myös tarjottu kaupungille ostettavaksi vuosi sitten, eikä kaupunki tuolloin ostanut tilaa. Olosuhde ei ole muuttunut tuon ajankohdan jälkeen, joten kunta ei voi nyt vedota siihen, että sillä olisi yhdyskuntarakentamista koskeva tarve tämän tilan hankkimiselle ja etuosto-oikeuden käyttämiselle.

Tilan kauppahinta oli myös Porin kaupungin kannalta niin pieni, että etuosto-oikeuden käyttöä ei voi perustella taloudellisilla syillä.

Kaupunginhallituksen päätöksessä todetaan (s.2 loppupuoli), että “etuosto-oikeuden käyttämiselle on maapoliittisen ohjelman mukaiset perusteet”. Kyseessä on pelkkä toteamus eikä alkuunkaan riittävä perustelu sille, miksi kaupunki päätti käyttää etuosto-oikeuttaan tässä yksittäistapauksessa. Etuosto-oikeuden käytön tulee perustua todelliseen yhdyskuntarakentamisen tarpeeseen, jonka tarpeen olemassaoloa ei ole näytetty Porin kaupunginhallituksen päätöksessä. Etuosto-oikeuden käyttämiselle ei ole Porin kaupungin puolesta osoitettu riittäviä, oikeudellisesti kestäviä perusteita.

HENKILÖTODISTELU

Valittajat pyytävät, että heitä molempia kuullaan todistelutarkoituksessa. [Peitetty] on kuullut, kun Nurminen on puhelimessa luvannut, että ostajat saavat rakennuspaikalle rakennusluvan. [Peitetty] on puhunut Nurmisen kanssa, jolloin kaiutin on ollut päällä ja [peitetty] on kuullut käydyn keskustelun.

ASIAKIRJATODISTELU

- Porin kaupunginhallituksen pöytäkirjanote 14.6.2019,§ 362

- saantotodistuskirjeen vastaanottotodistus 5.7.2019,osoittaa valitusajan alkamisen"

Valituksen liitteet ja muut asiakirjat ovat nähtävänä kaupunginhallituksen kokouksessa.

...

Asiassa on saapunut Turun hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 8.8.2019:

"Hallinto-oikeus pyytää

1) antamaan lausunnon ja

2) liittämään asiakirjoihin
- jäljennöksen kauppakirjasta
- oikeaksi todistettu ote alueen kaavasta määyksineen
- muut asian käsittelyssä kertyneet tai siihen liittyvät asiakirjat sekä

3) sisällyttämään lausuntoon luettelon lausunnon liitteenä olevista asiakirjoista, jotta asianosainen saa myöhemmin vastinepyynnön yhteydessä tietoonsa hallinto-oikeudessa olevan oikeudenkäyntiaineiston."

Lausunto on annettava viimeistään 6.9.2019.

...

Asiassa on pyydetty kaupunkisuunnittelupäällikön ja tonttipäällikön vastineet.

...

Kaupunkisuunnittelupäällikkö Mikko Nurmisen vastine valitukseen etuostoasiassa 15.8.2019:

" Porin kaupunki toteuttaa pitkäjänteistä, tasapuolista ja valtuuston hyväksymää maapolitiikkaa. Maapolitiikan ohjeistus noudattaa pitkää ja hyväksi havaittua toimintatapaa. Kaupungin harjoittama maapolitiikka ja toimintatavat ovat kaupunkiorganisaation ja maaomistajien tiedossa ja niiden mukaisesti tiedotetaan kaikkia kyselijöitä.


Kyseinen tila täyttää merkittävimmät Porin kaupungin maapolitiikan mukaiset etuosto-oikeuden käyttämisen kriteerit. Tältä pohjalta on käyty neuvotteluita ja annettu ohjeistusta.


Kyseisen tilan maankäyttömahdollisuuksista on neuvoteltu kaupungin ja maanomistajan kesken pitkään, osoitettu tilalle asemakaavassa (KV 10.6.2002) kolme erillispientalojen tonttia ja Pohjoisraitin katualuetta sekä sovittu jatkaa neuvotteluja kaavoittamatta jääneen loppuosan vapaaehtoisesta maakaupasta. Kaupungin maaomaisuudesta vastaavan virkamiehen eläköitymisen jälkeen maanomistaja asetti tilan kuitenkin yleiseen myyntiin. Myynti-ilmoituksen seurauksena useat ostajaehdokkaat tiedustelivat kaupungilta tilan käyttömahdollisuuksia. Heitä kaikkia on ohjeistettu samojen periaatteiden mukaisesti.


Porissa poikkeamislupamenettelyjen kynnystä on madallettu mahdollistamalla asioiden maksuton ennakkokäsittely ennen varsinaisen hakemuksen jättämistä. Ennakkokäsittelyn tulos ilmoitetaan hakijalle, josta kielteiseksi osoittautuvissa tapauksissa pääsääntöisesti seuraa, että hakija ei varsinaista hakemusta jätä. Hakemuksen voi jättää maaomistajan lisäksi hakija omistajan valtakirjalla tai maakaupan esisopimuksen osapuoli.


Valituksen tekijät hakivat kyseiselle tilalle ennakkoratkaisua suunnittelutarvekysymykseen ja saivat kielteisen päätöksen. Valituksen tekijöiden kanssaan keskusteltiin myös mahdollisuudesta vapaaehtoiseen kauppaan, jonka yhteydessä maanomistajalle olisi jätetty poikkeamis- ja suunnittelutarvetyöryhmälle esitettävä rakennuspaikka ja sovittiin tapaamisesta 3.5.2019 monimutkaisen kokonaisuuden hahmottamiseksi. Tapaaminen kuitenkin peruttiin tarpeettomana, koska ohjeistuksesta huolimatta maakaupat oli jo tehty ja kaupungin etuosto-oikeuden määräaika oli alkanut. Vapaaehtoisen kaupan edellyttämiä sopimusjärjestelyjä, maankäyttösuunnitelmia, vuorovaikutusmenettelyjä ja suunnittelutarveratkaisua sekä tarvittavia päätöksiä lainvoimaisuuksineen ei etuosto-oikeuden käyttöajan puitteissa ollut mahdollista toteuttaa. Lisäksi päätös etuosto-oikeuden käyttämisestä oli laadittava päätöksentekoon määräajan puitteissa.


Perutun 3.5.2019 tapaamisen jälkeen kaupunkisuunnittelupäällikkö pyrki hyvin rajoitetussa ajassa laatimaan parhaan mahdollisen maankäyttöluonnoksen, joka kestäisi myöhemmän suunnittelutarvemenettelyn, kohtelisi maanomistajia tasapuolisesti ja täyttäisi myöhemmän asemakaavoituksen edellytykset. Ilman lakisääteisiä vuorovaikutusmenettelyjä luonnokset oli laadittava kohtuullisuutta ja varovaisuutta noudattaen, mukaillen alueen asemakaavoituksessa toteutettuja ja kaupunkisuunnittelussa yleisesti kestäväksi todettuja ratkaisuja.


Valituksen tekijöille annettu ohjeistus ei poikkea maanomistajalle tai muille tilasta kiinnostuneille annetusta ohjeistuksesta. Tilan käyttömahdollisuuksien selvittäminen ensisijaisesti asemakaavoituksella ja kaupungin etuosto-oikeuden käyttämisen todennäköisyys ovat olleet ohjeistuksen perusta. Missään vaiheessa kenellekään ei ole annettu lupauksia rakennuspaikasta, rakennusluvasta tai maakaupasta.


Kaupunkisuunnittelupäällikkö on käynyt pitkälle meneviä ja tulevaisuutta maalaavia keskusteluja valituksen tekijöiden kanssa. Keskusteluissa on tuotu esiin kaupunkiorganisaation eri toimialojen ja virkamiesten roolit maapolitiikan hoidossa, jossa kaupunkisuunnittelupäällikön osana on toimia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena kaavoittajana sekä yhtenä rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmän jäsenenä. Keskusteluissa on selkeästi käynyt ilmi, että kaupunkisuunnittelupäällikkö toimii tässä tapauksessa mahdollisuuksien hahmottajana ja viestin viejänä, ei maapolitiikan vastuullisena virkamiehenä tai yksittäisenä kaupunkia edustavana tahona. Kaupunkisuunnittelupäällikön tarkoituksena on ollut käydä tarkoituksenmukaista, ratkaisukeskeistä, tasapuolista ja hyvän tavan mukaista vuorovaikutusta.


Valituksessa esitetyt vaatimukset tulee hylätä perusteettomina."

...

Tonttipäällikkö Elisa Laineen vastine valitukseen etuostoasiassa 27.8.2019:

" Etuosto on lakiin perustuva kunnan maapolitiikan toteuttamisväline, jonka käyttämisestä on linjattu Porin kaupungin maapoliittisessa ohjelmassa (https://www.pori.fi/sites/default/files/atoms/files/maapoliittinen_ohjelma_vii_osa_1_kv.pdf):

”Etuosto-oikeutta harkittaessa otetaan huomioon yleiskaavoituksen osoittamat kasvusuunnat. Etuosto-oikeutta käytetään, jos kaupan kohteen hankkiminen kaupungille on maapoliittisten tavoitteiden kannalta tarpeellista ja jos kauppahinta on hyväksyttävissä”.

Kyseisessä etuosto-oikeusasiassa on siten toimittu maapoliittisen ohjelman perusteiden mukaisesti, joka on todettu päätöstekstissä.

Kaupunkisuunnittelupäällikkö ei vastaa etuosto-oikeuden käyttämättäjättämispäätöksistä. Etuosto-oikeuden käyttämisestä päättää kaupunginhallitus. Siitä, että etuosto-oikeutta ei käytetä, päättää teknisen palvelukeskuksen (nykyisen teknisen toimialan) kiinteistöpäällikkö (nykyinen tonttipäällikkö), jos luovutuksen kohteen hankkimiselle kaupungille ei ole maapoliittisen ohjelman mukaisia perusteita, ja muissa tapauksissa kaupunginhallitus. Valituksen kohteen alaisessa etuosto-oikeusasiassa tonttipäälliköllä ei ollut ratkaisuvaltaa siitä, käyttääkö kaupunki asiassa etuosto-oikeutta vai ei, ja tämä oli asianosaisille todettu.

Etuostolain mukaisesti etuosto on loppuunsaatettu, kun päätös on lainvoimainen, siten täytäntöönpanokiellolle ei ole tarvetta.

Muutoin yhdyn kaupunkisuunnittelupäällikön vastineeseen."

Ehdotus

Esittelijä

 • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa Turun hallinto-oikeudelle etuosto-oikeuden käyttämistä kiinteistönkaupassa Ainola Rn:o 609-411-4-197 koskevassa asiassa kaupunkisuunnittelupäällikkö Mikko Nurmisen ja tonttipäällikkö Elisa Laineen vastineiden mukaisen lausunnon.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkistaa välittömästi kokouksessa.

Kokouskäsittely

Mikko Nurminen poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 13.27.

Tiedoksi

Turun hallinto-oikeus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.