Perusturvalautakunta, kokous 19.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 147 Hinnankorotusesitys, Porin Seudun Muistiyhdistys ry

PRIDno-2019-2952

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@pori.fi
  • Pirjo Mäkilä, vanhuspalveluiden päällikkö, pirjo.makila@pori.fi

Perustelut

Porin Seudun Muistiyhdistys ry on osoittanut Porin perusturvalautakunnalle 10.5.2019 päivätyn kirjeen Päivätoimintakeskus Rinkeplumman  palveluhinnan tarkistamisesta 1.7.2019 alkaen.

Porin Seudun Muistiyhdistys ry:n Päivätoimintakeskus Rinkeplumman alle 65-vuotiaiden   muistisairaiden päivätoiminnan   hinta on ollut 71 €/päivä.

Porin Seudun Muistiyhdistys ry esittää Päivätoimintakeskus Rinkeplumman hoitopäivän hinnaksi 73 €/hoitopäivä (alv 0%) 1.7.2019 alkaen.

Porin perusturvalautakunta on linjannut, että hinnankorotuksissa noudatetaan 1%:n hinnankorotusta.

Porin perusturvan vammmaispalveluilla on tällä hetkellä vammaispalvelulain mukaisesti alle 65-vuotiaiden päivätoiminnassa Päivätoimintakeskus Rinkeplummassa 5 asiakasta, jotka käyvät päivätoiminnassa 1-3 kertaa viikossa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Terttu Nordman, perusturvajohtaja, terttu.nordman@pori.fi

Perusturvalautakunta päättää hyväksyä Porin Seudun Muistiyhdistys ry:n Päivätoimintakeskus Rinkeplummalle 1 %:n hinnankorotuksen, jolloin hoitopäivän hinta on 71,71 €/asiakas 1.7.2019 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Porin Seudun Muistiyhdistys ry; Kirsti Santamäki; Perusturva laskutus

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi

 

Käsitellyt asiat