Perusturvalautakunta, kokous 19.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 141 Kyläsaaren Palvelukodin toiminnalliset muutokset

PRIDno-2019-2968

Valmistelija

  • Pirjo Rehula, vanhuspalveluiden johtaja, pirjo.rehula@pori.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta käsitteli 8.5.2019 valmistelevassa kokouksessa raskaan laitospainotteisen vanhuspalvelurakenteen muuttamista kevyemmäksi ja painopisteen siirtämistä ennaltaehkäiseviin palveluihin.

Asukkaiden turvalliseen hoito/asumisympäristöön ja tilojen toimivuuteen on myös kiinnitetty huomiota.

Tässä yhteydessä annettiin virkamiehille tehtäväksi suunnitella Kyläsaaren palvelukodin ja Palvelukeskus Himmelin toimintojen siirtämistä muihin yksiköihin. 

Kyläsaaren henkilökunnalle pidettiin asiasta työpaikkakokous 15.5.2019, jossa tiedotettiin mahdollisista toiminnan muutoksista.

Kyläsaaressa on 47 tehostetun palveluasumisen paikkaa ja työntekijöitä on 31 ja lähiesimies.

Kyläsaareen ei ole enää sijoitettu 8.5.2019 jälkeen uusia asukkaita ja tavoitteena on hallittu asukaspaikkojen vähentäminen. Asukkaiden vähenemisen myötä henkilöstömitoitusta tarkastellaan tarvetta vastaavaksi.

Alustava suunnitelma perusturvalautakunnan päätöksen jälkeen. Suunnitteilla on pitää omaisten ilta 26.6.2019 ja 27.6.2019 henkilöstön yt-neuvottelut.

Kyläsaaren palvelukodin asukkaat sijoitetaan muihin perusturvan yksiköihin ja tehostetun palveluasumisen kilpailutettuihin ostopalvelupaikkoihin. Jokaisen asukkaan ja omaisen kanssa käydään keskustelut mahdollisesta uudesta paikasta ja pyritään ottamaan toiveet huomioon päätöstä tehdessä.

Kyläsaaren henkilöstö siirtyy avoinna oleviin toimiin perusturvan sisällä ja/tai kotihoitoon. Jos kaikki siirtyisivät kotihoitoon, tämä tarkoittaisi kolmelle aluelle 10 työntekijää/alue.

Ehdotus

Esittelijä

  • Terttu Nordman, perusturvajohtaja, terttu.nordman@pori.fi

Perusturvalautakunta päättää hyväksyä Kyläsaaren palvelukodin toiminnan siirtämisen muihin yksikköihin  31.12.2019 mennessä ja esittää tekniselle lautakunnalle tilat irtisanottavaksi.

Päätös

Asia palautetaan lisävalmisteluun.

Kokouskäsittely

Perusturvajohtaja muutti esitystään siten, että asia palautetaan lisävalmisteluun. Lautakunta tutustuu Kyläsaaren Palvelukotiin ennen seuraavaa lautakunnan kokousta.

Tiedoksi

TELA, TPK/OM/kiva, Palveluliikelaitos

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi

 

Käsitellyt asiat