Perusturvalautakunta, kokous 19.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 143 Lääkkeiden koneellisen annosjakelupalvelun hankintapäätös

PRIDno-2019-1657

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pirjo Mäkilä, vanhuspalveluiden päällikkö, pirjo.makila@pori.fi

Perustelut

Lääkkeiden koneellinen annosjakelupalvelu on ollut käytössä syksystä 2017 lähtien vanhus- ja vammaispalveluiden asumisyksiköissä noin 700 asiakkaalla. Sopimus lääkkeiden koneellisesta anosjakelupalvelusta päättyy 31.8.2019. Lääkkeiden koneellinen annosjakelupalvelu on toimintamuoto, jonka avulla voidaan varmistaa asiakkaiden tarkoituksenmukainen lääkkeiden käyttö, parantaa lääkitysturvallisuutta ja vähentää tarpeettomia lääkehoidon kustannuksia. Lääkkeiden koneellinen annosjakelupalvelu vapauttaa hoitohenkilöstön resursseja lääkkeiden manuaalisesta käsittelystä muuhun välittömään asiakastyöhön.

Lääkkeiden koneellinen annosjakelupalvelussa  apteekki toimittaa asiakkaan säännöllisesti käyttämät, annosjakeluun soveltuvat, lääkkeet jaettuina  kahden viikon erissä. Palvelua tarjoava apteekki tilaa annosjaetut lääkkeet annosjakeluyksiköstä hoitoyksikön toimittaman lääkelistan mukaan. Lääkkeiden koneellinen jakelu annospusseihin/-dosetteihin on virheetöntä ja se sisältää useamman tarkistuskerran. Apteekki toimittaa annosjaetut lääkkeet hoitoyksikköön.. Anosjakelupussien/-dosettien mukana toimitetaan annosjakelukortti, joka sisältää tiedot  lääkkeistä. Palvelu sisältää lidäksi asiakkaiden reseptien hallinnoinnin, lääkityksen tarkistuksen ja lääkkeiden kuljettamisen sekä hävitettävien lääkkeiden poisviennin. Palveluun sisältyvät myös sellaiset lääkkeet ja valmisteet, jotka eivät sovellu annosjakeluun.

Apteekki laskuttaa asiakasta vain jaetuista lääkkeistä. Asiakkaan lääkkeiden hävikin pieneneminen, suurten pakkauskokojen käyttö ja järjestelmään siirryttäessä tehtävä kokonaislääkityksen tarkistus alentavat parhaimmillaan asiakkaan lääkekustannuksia.

Apteekki laskuttaa kuntaa annosjakeluun liittyvistä kustannuksista annosjakelupalkkion muodossa. Asiakkaalle ei saa syntyä palveluun siirtymisestä ylimääräisiä kustannuksia. Kunta voi kuitenkin laskuttaa lääkkeiden koneellisen annosjakelupalveluun siirtynyttä kotihoidon asiakasta sen ajan mukaan, mitä lääkkeiden annosjakeluun omana tuotantona kuluisi. Annosjakelu sisällytetään asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan siten, että se vaikuttaa asiakasmaksuun.

Lääkkeiden koneellisen anosjakelupalvelun kilpailutukseen otetaan nyt myös  vanhuspalveluiden kotihoito mukaan.  Kotihoidon asiakasmäärät ovat kasvaneet. Uusia toimintamalleja tulee kehittää, jotta kasvavasta asiakasmäärästä selvitään. Yksi keino vapauttaa kotihoidon resursseja varsinaiseen hoitotyöhön on ottaa lääkkeiden koneellinen annosjakelupalvelu käyttöön. Palvelun käyttöönoton on arvioitu vapauttavan kotihoidon hoitajan työaikaa laskennallisesti 20 minuuttia yhden asiakkaan lääkkeiden jakoprosessien osalta. Näin ollen kotihoidon hoitohenkilökunnalta vapautuva työaika olisi noin 33,3 h/vko eli lähes yhden työntekijän työpanos (0,9 henkilötyövuotta). Vapautuva työaika suunnataan välittömään asiakastyöhön,  kuntouttavaan hoitotyöhön sekä sairauspoissaolojen paikkaamiseen.

Vanhuspalveluiden kotihoidossa ja asumispalveluissa sekä vammaispalveluiden asumispalveluissa   lääkkeiden koneellisen annosjakelupalvelun hankinnan arvoon vaikuttavat palvelun piiriin tulevien asiakkaiden määrä sekä annosjakelupalkkion hinta. Kotihoidossa oli vuoden 2019 alussa noin 800 lääkkeenjakoa palveluna saavaa asiakasta. Hankinnan vuosikustannusten on arvioitu kotihoidon osalta olevan noin 187 000 euroa vuodessa, jos annosjakelupalkkio olisi yhdeksän (9) euroa kahdessa viikossa. Vastaavasti vanhus- ja vammaispalveluiden asumispalveluiden kustannukset olisivat arviolta 164 000 euroa vuodessa.

Hankinta on jaettu viiteen (5) osakokonaisuuteen, jotka ovat 1. Itäinen alue (pois lukien   Lavia), 2. Läntinen alue, 3. Pohjoinen alue ( pois lukien Merikarvia), 4. Merikarvia ja 5. Lavia. Osatarjoukset on sallittu kohderyhmittäin, kuhunkin kohderyhmään valitaan yksi (1) toimittaja. Hintapisteet jakaantuvat seuraavasti: Palvelunhinta 80 pistettä (hinta annetaan kahden (2) viikon lääke-erätoimituksella yhta (1) asiakasta kohden) ja kiireelliset lääkkeet 20 pistettä ( hinta €/tilaus sisältäen kuljetuksen). Palveluntuottajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin Palvelutarjoaja.

Lääkkeiden koneellisen annosjakelun kilpailutusta esitetään tehtäväksi ajalle 1.9.2019 - 31.8.2022 sekä 1 +1 optiovuosilla. Asumispalveluiden asiakkaat, jotka ovat olleet aiemmin lääkkeiden koneellisen annosjakelun piirissä, siirtyvät sopimuskauden alusta uudelle toimijalle joustavasti. Kotihoidon asiakkaita siirretään palvelun piiriin asteittain arviolta syksyn 2019 ja vuoden 2020 aikana. Tilaaja määrittelee asiakkaat, jotka kuuluvat Palvelun piiriin. Toimipisteitä saattaa sopimuskauden aikana tulla lisää tai poistua.

Palveluntuottajille järjestettiin markkinavuoropuhelu 4.3.2019 tulevasta lääkkeiden koneellisen annosjakelupalvelun kilpailutuksesta.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Terttu Nordman, perusturvajohtaja, terttu.nordman@pori.fi

Päätetään lääkkeiden koneellisen annosjakelupalvelun kilpailuttaminen 1.9.2019 - 31.8.2022 kahden vuoden optiomahdollisuudella vanhuspalveluiden kotihoidossa ja asumispalveluissa sekä vammaispalveluiden asumispalveluissa tarjousasiakirjoissa esitetyllä tavalla sekä valtuutetaan vanhuspalveluiden johtaja  tekemään tarjouspyyntöön tarpeen mukaan pieniä muutoksia.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Pirjo Rehula, vanhuspalveluiden johtaja, pirjo.rehula@pori.fi

Perustelut

Porin perusturvalautakunta on valtuuttanut 24.4.2019 § 93 palvelualueet yhteistyönä hankintapalveluiden kanssa kilpailuttamaan Porin perusturvan   yhteistoiminta-alueella vanhuspalveluiden kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen yksiköiden sekä vammaispalveluiden asumispalveluyksiköiden asiakkaiden lääkkeiden koneellinen annosjakelupalvelu. Hankinnan sopimuskausi on 1.9.2019 - 3.8.2022 sekä optiovuodet 1 +1.

Hankinta jaettiin viiteen (5) osakokonaisuuteen, jotka olivat Itäinen( pois lukien Lavia), Läntinen, Pohjoinen (pois lukien Merikarvia), Merikarvia ja Lavia. Osatarjoukset sallittiin kohderyhmittäin, kuhunkin kohderyhmään valitaan yksi (1) toimittaja. Hintapisteet jakaantuvat seuraavasti: Palvelunhinta 80 pistettä ja kiireelliset lääkkeet 20 pistettä. Palveluntuottajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin palveluntarjoaja.

Tarjoukset jakaantuivat seuraavasti: Itäinen alue: Porin Karhu apteekki ryhmittymä, Promenadiapteekki, ja Yliopiston apteekki, Läntinen alue: Porin Karhu apteekki ryhmittymä, ja Yliopiston apteekki, Pohjoinen ( pois lukien Merikarvia): Eurajoen 2. apteekki, Porin 2. Maantiekadun apteekki, Porin  Karhu apteekki ryhmittymä ja Yliopiston apteekki, Merikarvia: Merikarvian apteekki ja Yliopiston apteekki sekä Lavia: Lavian apteekki.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Terttu Nordman, perusturvajohtaja, terttu.nordman@pori.fi

Perusturvalautakunta päättää valita lääkkeiden koneellisen annosjakelupalvelun palveluntuottajaksi Itäiselle alueelle (pois lukien Lavia)  Porin Karhu apteekki ryhmittymän, Läntiselle alueelle Porin Karhu apteekin ryhmittymän, Pohjoiselle alueelle (pois lukien Merikarvia) Porin Karhu apteekin ryhmittymän, Merikarvian alueelle Merikarvian apteekin sekä Lavian alueelle Lavian apteekin sopimuskaudelle 1.9.2019 - 3.8.2022.

Todetaan, että kirjalliset sopimukset palveluntuottajien kanssa tehdään hankintapäätöksen jälkeen ja hankintasopimus syntyy vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimukset. 

Valtuutetaan perusturvajohtaja ja perusturvalautakunnan sihteeri allekirjoittamaan hankintasopimukset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Palveluntuottajat

Muutoksenhaku

Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu), tai asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

I   Hankintaoikaisuohje

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132-135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksianto

Jos hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Jos hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä, asianosaisen katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.

TAI

Jos hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan Porin kaupungin kirjaamolle.

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite      Yrjönkatu 6 B 2. krs.
Puhelin             (02) 623 4470
Faksi                (02) 634 9417
Sähköposti        kirjaamo@pori.fi

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

 

II   Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

1)     yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
2)     sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
3)     sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Jos kyseessä puitejärjestelyyn perustuva hankinta

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Jos kyseessä dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskeva ratkaisu

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Tiedoksianto

Jos hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Jos hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä, asianosaisen katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.

TAI

Jos hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Muutoksenhakuaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä.

Muutoksenhakuaika suorahankinnassa

Jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun suorahankintaa koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

TAI

Jos hankintayksikkö on julkaissut suorahankinnasta jälki-ilmoituksen, mutta ei suorahankintaa koskevaa ilmoitusta. Suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun suorahankinnasta on julkaistu jälki-ilmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

TAI

Jos hankintayksikkö ei ole julkaissut suorahankinnasta ilmoitusta tai jälki-ilmoitusta. Suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty.

Sopimusmuutosta koskeva ilmoitus

Jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 58 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

 

 

Käsitellyt asiat