Perusturvalautakunta, kokous 19.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 140 Palvelukeskus Himmelin toiminnalliset muutokset

PRIDno-2019-2969

Valmistelija

  • Pirjo Rehula, vanhuspalveluiden johtaja, pirjo.rehula@pori.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta käsitteli 8.5.2019 valmistelevassa kokouksessa raskaan laitospainotteisen vanhuspalvelurakenteen muuttamista kevyemmäksi ja painopiseen siirtämistä ennaltaehkäiseviin ja kotiin vietäviin palveluihin.

Asukkaiden turvalliseen hoito/asumisympäristöön ja tilojen toimivuuteen on myös kiinnitetty huomiota.

Tässä yhteydessä annettiin virkamiehille tehtäväksi suunnitella Kyläsaaren palvelukodin ja Palvelukeskus Himmelin toimintojen siirtäminen muihin yksiköihin.

Himmelin henkilökunnalle pidetiin asiasta työpaikkakokous 17.5.19, jossa tiedotetiin mahdollisista toiminnan muutoksista.

Himmelissä on 90 tehostetun palveluasumisen paikkaa ja 33 lyhytaikaishoidon paikkaa ja lisäksi noin 10 kriisipaikkaa joustavasti. Työntekijöitä on 85 ja kaksi lähiesimiestä. Lisäksi Himmelin alakerran tiloissa toimii arkipäivisin kotihoidon päivätoiminta. Tiloissa on myös kahden kotihoidon esimiehen ja kahden palveluohjaajn työtilat sekä Itä-Pori kotihoidon tiimien tauko- ja kirjaamistilat.

Palvelukeskus Himmeliin ei ole sijoitettu uusia tehostetun palveluasumisen asukkaita 8.5.19 jälkeen. Tavoitteena on hallittu asukaspaikkojen vähentäminen. Asukkaiden vähenemisen myötä henkilöstömitoitusta tarkastetaan tarvetta vastaavaksi. Himmelissä sijaitsee paljon erilaisia toimintoja, jotka pitää jatkossa sijoittaa muihin sopiviin tiloihin.

Vanhuspalveluissa on perustettu työryhmä työstämään tarkempaa suunnitelmaa toimintojen muuttamisesta ja korvaavien tilojen löytämistä tehostetun palveluasumisen asukkaille, lyhytaikais- ja kriisipaikoille, sekä kotihoidon toiminnoille. Himmelissä käy vuosittain 500 eri asiakasta lyhytaikaishoidon jaksoilla.

Alustava suunnitelma tarkentuu perusturvalautakunnan päätöksen jälkeen. Suunnitteilla on pitää 13.8.2019 henkilöstölle yt-neuvottelut, tehostetun palveluasumisen asukkaiden omaisille ilta 15.8.2019 sekä lyhytaikaishoidon asiakkaiden omaisten ilta 20.8.2019.

Palvelukeskus Himmelin asukkaat sijoitetaan muihin perusturvan yksiköihin ja tehostetun palveluasumisen kilpailutettuihin ostopalvelupaikkoihin. Jokaisen asukkaan ja omaisen kanssa käydään keskustelut mahdollisesta uudesta asumispaikasta ja pyritään ottamaan toiveet huomioon päätöstä tehdessä.

Himmelin henkilöstö siirtyy avoinna oleviin toimiin perusturvan sisällä ja /tai kotihoitoon.

Tavoitteena on hallittu toimintojen siirtäminen muihin yksiköihin, joka saattaa vaikuttaa myös nykyisten yksiköiden toimintaan. Suunniteltu tiloista luopumisen aikataulu on Himmelin kohdalla 30.4.2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Terttu Nordman, perusturvajohtaja, terttu.nordman@pori.fi

Perusturvalautakunta päättää hyväksyä Palvelukeskus Himmelin toimintojen siirtämisen toisiin yksikköihin 30.4.2020 mennessä ja esittää tekniselle lautakunnalle tilat irtisanottavaksi.

Päätös

Asia palautetaan lisävalmisteluun.

Kokouskäsittely

Perusturvajohtaja muutti esitystään siten, että asia palautetaan lisävalmisteluun. Lautakunta tutustuu Himmeliin ennen seuraavaa lautakunnan kokousta.


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi

 

Käsitellyt asiat