Perusturvalautakunta, kokous 19.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 142 Perusturva, Pohjois-Porin kotihoidon (keskustan tiimit) uudet tilat

PRIDno-2019-3111

Valmistelija

  • Pirjo Rehula, vanhuspalveluiden johtaja, pirjo.rehula@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin tekninen toimiala  vuokraa Porin  perusturvakeskuksen Pohjois-Porin kotihoidon käyttöön toimitilat Rautatienpuistokatu 7 -kiinteistöstä 1.7.2019 alkaen.
Vuokrasopimus on neuvoteltu tilat omistavan ovat kaupunkikonsernin yhtiön Kiinteistö Oy Domus Arctopolis Oy:n edustajan kanssa ja sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Vuokrasopimus on irtisanottavissa vuokranantajan toimesta kolmen (3) kuukauden ja vuokralaisen toimesta yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla.  Tiloihin tehdään vähäisiä muutostöitä kotihoidon toimintaa varten, sisältäen lähinnä sähköpistokelisäyksiä ja kevyitä väliseiniä. Muutostyötarpeet on käyty läpi yhdessä käyttäjien ja vuokranantajan edustajan kanssa.  Ennen vuokra-ajan alkamista vuokranantaja tekee sovitut  muutostyöt tiloihin sekä tekee ilmastointikanavien puhdistuksen, säätämisen ennen toiminnan siirtämistä tiloihin. 

Kiinteistön päärakennuksessa toimii tällä hetkellä Palmgren-konservatorio. Perusturvalla on tarkoitus vuokrata Rautatiepuistokadun puoleisesta siivestä sekä päärakennuksesta. Tarkistusmittauksella neliöiden määrään ei ole vaikutusta vuokranmäärään.

Vuokrattavat tilat: Yhteensä noin 385,20 htm²
-    1-kerroksen tiloja 334,0 htm² (sosiaalitilat)
-    2-kerroksen tiloja 51,2 m² (toimintatilat)
-    Autopaikat 10 kpl (Paikat optiona, kun parkkialueen työt valmistuneet).


Vuokraa tarkastetaan aina vuosittain elinkustannusindeksin muutosta vastaavaksi seuraavasti. Perusindeksi toukokuu 2019 ja tarkistetaan aina seuraavan vuoden huhtikuun elinkustannusindeksin mukaan, vuokraa ei kuitenkaan tarkistuksen yhteydessä alenneta. Tarkistettu vuokra tulee voimaan 1.7. vuosittain.
Kokonaisvuokra on 3 659,40 €/kk  (neliöhinta 9,5 €/m2/kk) arvonlisävero 0 %. Vuokraan lisätään aina kulloinkin voimassa oleva arvonlisäveron määrä, tällä hetkellä 24 %.

Ehdotus

Esittelijä

  • Terttu Nordman, perusturvajohtaja, terttu.nordman@pori.fi

Perusturvan lautakunta päättää esittää tekniselle toimialalle hyväksyttäväksi ko. tilojen vuokraamisen Pohjois-Porin kotihoidon toimitiloiksi.

Päätös

Päätös muutosehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Perusturvajohtaja uusi päätösehdotus on, että Perusturva lautakunta päättää oikeuttaa teknisen toimialan välittömästi etsimään ja vuokraamaan Pohjois-Porin kotihoidon keskustan tiimeille korvaavat tilat  nykyisten tilojen sisäilmaongelmien vuoksi. Uusien tilojen neliövuokra ei saa ylittää 15 €/m2/kk. Vuokrasopimus voi olla toistaiseksi voimassa oleva, mutta vuokralaisen irtisanottavissa yhden kuukauden varoitusajalla. Toimitilat tulee sijaita Porin keskustan tuntumassa, jotta välimatka ei aiheuta työhön aikatauluhaasteita. Perusturvan tulee hyväksyä uudet vuokrattavat tilat ennen lopullisen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Tekninen toimiala voi tehdä vuokrasopimuksen uusista toimitiloista edellä mainitut kriteerit huomioiden.

Kotihoidon uusien toimitilojen vuokrasopimus  käsitellään  perusturvalautakunnan elokuun kokouksessa. 


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi

 

Käsitellyt asiat