Perusturvalautakunta, kokous 19.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 132 Täyttölupapyyntö ja nimikemuutos, palveluohjaajan virka, 37 915 010 , vanhuspalvelut

PRIDno-2019-3057

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@pori.fi

Perustelut

Vammaispalvelutoimistossa tulee avoimeksi sosiaaliohjaajan (vakanssinumero 8060001) työsuhde 1.9.2019 alkaen.  Avoimeksi tuleva työsuhde on vaativa ammattitehtävä, jossa päätetään omaishoidon tuen myöntämisestä. Omaishoidon tukipäätöstä tehtäessä arvioidaan asiakkaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve ja –kokonaisuus. Arvioita tehtäessä huomioidaan myös muut vaihtoehtoiset ja täydentävät tavat järjestää asiakkaan tarvitsemat palvelut. Hoidon ja huolenpidon tarve selvitetään kaikissa tapauksissa yksilöllisesti.

Koska päätöksenteko on julkisen vallan käyttämistä, yksilöhuollon päätöksiä voi tehdä ainoastaan virkasuhteinen henkilö, joten esitetään, että vanhuspalveluiden esimiehen virkapohja 37915010 muutetaan palveluohjaan viraksi ja palveluohjaajan palkkaamiseen käytetään irtisanoutuneen sosiaaliohjaajn työsuhteeseen varattu palkkamääräraha.  Virkasuhteen alkaessa palveluohjaajan ensimmäinen sijoituspaikka on vanhuspalveluiden keskitetyt palvelut.

Kelpoisuusvaatimuksena palveluohjaajan tehtävään on korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys. Työaika on 36,75 tuntia viikossa, hinnoittelukohta 04SOS050 ja tehtäväkohtainen palkka tällä hetkellä 2398,06 €/kk. 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Terttu Nordman, perusturvajohtaja, terttu.nordman@pori.fi

Perusturvalautakunta päättää muuttaa vanhuspalveluiden esimiehen viran 37915010 palveluohjaajan viraksi ja myöntää palveluohjaajan virkaan täyttöluvan julkisella haulla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vanhuspalveluiden johtaja, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, perusturvan henkilöstösuunnittelija

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.

Käsitellyt asiat