Perusturvalautakunta, kokous 19.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 149 Ulvilan kv 16.4.2018 § 21 Valtuustoaloite lastensuojelun ja sosiaalityön asiakasmäärän selvittäminen

PRIDno-2019-2361

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@pori.fi

Perustelut

Ulvilan vasemmistoliiton valtuustoryhmä on tehnyt aloitteen lastensuojelun resurssien korjaamisesta.

Porin perusturvan budjettiin on lisätty määrärahaa lastensuojelun henkilöstöön vuoden 2019 alusta lähtein 300 000 €. Tällä rahalla on jo palkattu kaksi uutta sosiaalityöntekijää sekä yksi toimistosihteerii kevään 2019 aikana. Kaksi uutta sosiaalityöntekijää on sijoittunut lapsiperheiden sosiaalipalveluihin. Lisämäärärahalla palkataan vielä kaksi uutta sosiaalityöntekijää kaksi lastensuojelun avohuoltoon kesän aikana. Resurssien lisäämisellä lapsiperheiden sosiaalipalveluihin pyritään auttamaan perheitä varhaisemmassa vaiheessa, jotta lastensuojelun asiakkuutta ei syntyisi.  

Lisäksi Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen neljään kouluun on palkattu viime syksynä perhetyöntekijät joista yksi on Ulvilassa. Koulun perhetyön pilotointi jatkuu vuoden 2019 loppuun saakka ja syksyn 2019 aikana toiminnan vaikuttavuutta arvoidaan sekä selvitetään miten toiminta on vaikuttanut lapsen ja lapsiperheiden arkeen sekä koulunkäynnin sujumiseen. 

Perusturvan yhtenä isona toiminnallisena muutostavoitteena on omien perhekuntoutuspaikkojen lisääminen. Perhekuntoutuksen tulokset ovat olleet hyviä ja sen avulla on pystytty estämään lasten pidempiaikaisia sijoituksia. Vuoden 2018 aikana perhekuntoutus Kotolassa oli 1389 kuntoutusvuorokautta.

Porin perusturvan lastensuojelun sosiaalityöntekijän peruspalkka on 3432,19 €/kk, työaika on 38h 15 min / vk, Raumalla on sosiaalityöntekijöiden palkka 3434€/kk. Maaliskuussa 2019 lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden palkat olleet  Turussa 3222 €, Helsingissä 3495 €, Espoossa 347 2€,  Hämeenlinnassa 3501 €, Jyväskylässä 3388 €.  
    
Vuonna 2018 huostassa oli 13 Ulvilalaista lasta, joista kuusi lasta oli perhehoidossa, viisi ostopalvelulaitoksissa ja kaksi sijoitettuna kotiin.  Kokonaiskustannukset kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten osalta olivat vuonna 2018 perhehoidon osalta 179 605€, laitoshoidon ostopalveuiden osalta 462 141€ ja lastensuojelun Porin yksiköiden osalta 203 097€. 

Porin perusturvassa asiakasmäärät ovat keskimäärin n. 50 asiakasta sosiaalityöntekijää kohden. Lastensuojelussa pyritään ottamaan valtakunnallisesti käyttöön systeemisen lastensuojelun työmenetelmää jolla on tutkitusti saatu vähentymään lasten huostaanottoja. Systeemisessä toimintamallissa työskentelyn pohjana on moniammatillisuuden ja perheterapeuttisen työskentelyn lisäksi rajattu asiakasmäärä sosiaalityöntekijää kohden. Systeemista toimintamallia toteutetaan jo osittain Porin perusturvan avohuollon lastensuojelussa. Tämän vuoden aikana jatketaan lastensuojelun avohuollon työntekijöiden kouluttamista mallin käyttöön ja ensi vuoden puolella koulutetaan lapsiperheiden sosiaalipalveluiden ja sijaishuollon työntekijät.

Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelmassa "Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta" todetaan seuraavaa liittyen lastensuojeluun. "Haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin turvaamiseksi säädetään asteittain kiristyvä vähimmäishenkilöstömitoitus lastensuojeluun niin, että mitoitus on 30 asiakasta ammattilaista kohden. Vuonna 2022 mitoitus on 35. Lastensuojelu yksin ei pysty vastaamaan paljon tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja perheiden tarpeisiin."  Tämä kirjaus hallitusohjelmassa tukee lastensuojelun systeemisen toimintamallin käyttöönottoa. 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Terttu Nordman, perusturvajohtaja, terttu.nordman@pori.fi

Perusturvalautakunta päättää antaa yllä olevan lausunnon valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ulvilan kaupunki

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.

Käsitellyt asiat