Perusturvalautakunta, kokous 19.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 145 Vastuulääkäripalveluiden hankinta ikääntyneiden ympärivuorokautisiin yksiköihin

PRIDno-2019-2936

Valmistelija

  • Anna-Liisa Koivisto, terveys- ja sairaalapalveluiden palvelujohtaja, anna-liisa.koivisto@pori.fi

Perustelut

Porin perusturvan yhteistoiminta-alueella on tarve kilpailuttaa vastuulääkäripalveluiden järjestäminen ikääntyneiden ympärivuorokautisiin yksiköihin. Vastuulääkäripalvelu kilpailutetaan  Merikarvian kunnan sekä Porin ja Ulvilan kaupunkien alueilla sijaitsevien Porin perusturvan omien sekä optiona perusturvan sopimussuhteella oleviin yksityisten palveluntuottajien ikääntyneiden ympärivuorokautisiin yksiköihin. Sopimuskausi on suunniteltu alkamaan 1.10.2019 ja on voimassa kolme (3) vuotta sekä optiovuodet 1+1.

Porin perusturva on perusturvalautakunnan päätöksellä 19.4.2018 § 14 pilotoinut vastuulääkäripalvelua määräaikaisella sopimuksella 2.5.2018-28.2.2109 Doctagon/Pihlajalinna Terveys Oy:n kanssa ja sovitusti määräaikaista sopimusta on jatkettu samoilla ehdoilla kunnes vastuulääkäripalvelut on kilpailutettu. Vastuulääkäripalvelun pilotti sisältää perusturvan omien ikääntyneiden ympärivuorokautisten yksiköiden vastuulääkäripalvelut siten, että palvelun alkaessa tehtiin jokaiselle asiakkaalle (potilaalle) geriatrinen alkukartoitus ja sen jälkeen lääkärikierrot olivat kerran viikossa puhelimitse ja käyntinä kolmen kuukauden välein. Lisäksi palveluun sisältyi vastuulääkärin päivystyspalvelu 24/7. Pihlajalinna Terveys oy järjesti pikadiagnostiikkalaitteet yksiköihin ja koulutti yksiköiden hoitajat toimintamalliin.

Kilpailuttamisesitystä on valmisteltu yhdessä vanhuspalveluiden ja terveys- ja sairaalapalveluiden kesken. Palvelukuvaus on muuten samanlainen kuin pilottipalvelussa, mutta palvelukuvauksessa esitetään hankittavaksi kilpailutuksella geriatrinen virka-aikainen vastuulääkäripalvelu ja päivystyksen hoitaa perusturvan akuutti kotikeskus. Toiseksi pikadiagnostiikkalaitteet perusturva järjestää itse sekä edellyttää tuottajan käyttävän perusturvan Lifecare-potilastietojärjestelmää.

Perusturvan omia ikääntyneiden ympärivuorokautisten yksiköiden asiakaspaikkoja on tällä hetkellä 595 ja yksityisiä noin 600. Ikääntyneiden asiakkaiden (potilaiden) tasavertaisen ja viikoittaisten lääkärikiertojen järjestämiseksi vastuulääkäripalvelun kilpailuttaminen on perusteltua, koska perusturvan koko lääkärikunnassa ei ole vielä riittävästi geriatreja tai kokeneita lääkäreitä, jotka olisivat sitoutuneet toimimaan pidempään perusturvassa.

Vastuulääkäripalveluiden kilpailutus on tavoitteena järjestää liitteinä olevien tarjouspyynnön ja palvelukuvauksen mukaisesti siten, että hankinnasta voitaisiin päättää 29.8.2019 perusturvalautakunnan kokouksessa ja että palvelu voisi alkaa lokakuun 2019 alussa.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Terttu Nordman, perusturvajohtaja, terttu.nordman@pori.fi

Perusturvalautakunta päättää hyväksyä vastuulääkäripalveluiden järjestämisen kilpailuttamisen ikääntyneiden ympärivuorokautisiin yksiköihin tarjouspyynnön ja palvelukuvauksen esittämällä tavalla siten, että sopimuskausi on voimassa kolme (3) vuotta sekä optiovuodet 1+1. Perusturvalautakunta hyväksyy perusturvajohtajan ja perusturvan lakimiehen tekemään tarvittavat tekniset korjaukset tarjouspyyntöön perusturvalautakunnan päätöksen jälkeen.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vanhuspalveluiden johtaja Pirjo Rehula, Hankintapalvelut, Lakimies Anu Junikka

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi

 

Käsitellyt asiat