Perusturvalautakunta, kokous 19.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 136 Virkavaali, kahden sosiaalityöntekijän valinta, lastensuojelu, sosiaali- ja perhepalvelut

PRIDno-2019-2755

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin perusturvalautakunta on julistanut auki julkisella haulla haettavaksi kaksi sosiaalityöntekijän virkaa (73670003 ja 48250001), ensimmäisenä sijoituspaikkana lastensuojelu, sosiaali- ja perhepalvelut. Hakuaika päättyi 27.5.2019 kello 15.15, johon mennessä tuli kuusi hakemusta. Kaksi hakijaa ei täyttänyt kelpoisuusehtoja.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2016) 7§:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Sosiaalityöntekijän KVTES:n tehtäväkohtainen palkka on 3432,19 €/kk. Työaika on 38,25 t/vko.

Lastensuojelun päällikkö ja kehittäjä-sosiaalityöntekijä haastattelivat hakijoista Camilla Järvistön, Johanna Mattilan, Anna-Leena Peltolan ja Jouko Pistemaan.

Haastattelijat ehdottavat valittavaksi koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelun perusteella sosiaalityöntekijän virkaan nro 73670003 YTM Johanna Mattilan ja virkaan nro 48250001 YTM Anna-Leena Peltolan.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Terttu Nordman, perusturvajohtaja, terttu.nordman@pori.fi

Perusturvalautakunta valitsee sosiaalityöntekijän virkaan nro 73670003 YTM Johanna Mattilan ja virkaan nro 48250001 YTM Anna-Leena Peltolan.

Valitun on ennen viran vastaaottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6§:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakijat, Lastensuojelu/Perusturva, Henkilöstöpooli/Perusturva, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi

 

Käsitellyt asiat