Perusturvalautakunta, kokous 19.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 134 Virkavaali, kolme terveyskeskushammaslääkäriä

PRIDno-2019-2991

Valmistelija

  • Anna-Liisa Koivisto, terveys- ja sairaalapalveluiden palvelujohtaja, anna-liisa.koivisto@pori.fi

Perustelut

Terveys- ja sairaalapalveluiden suun terveydenhuollossa (kp. 14120651) oli haettavana kolme terveyskeskushammaslääkärin virkaa. Hakuaika päättyi 27.5.2019. Määräpäivään mennessä saapui kolme hakemusta. Hakijoista kaksi täyttää kelpoisuusehdot.

Virkojen kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) säädetty oikeus harjoittaa hammaslääkärin ammattia itsenäisesti laillistettuna ammattihenkilönä sekä hyvä suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito.

Johtava ylihammaslääkäri Katja Lepistö on haastatellut hakijat Eero Karjalaisen ja Sami Toiviaisen. Haastattelija ehdottaa hammaslääketieteen lisensiaatti, laillistettu hammaslääkäri Eero Karjalaisen valitsemista terveyskeskushammaslääkärin virkaan 71286002 ja  hammaslääketieteen lisensiaatti,  laillistettu hammaslääkäri  Sami Toiviaista valittavaksi hammaslääkärin virkaan 53046004.

Ehdotus

Esittelijä

  • Terttu Nordman, perusturvajohtaja, terttu.nordman@pori.fi

Valitaan Eero Karjalainen toistaiseksi voimassa olevaan terveyskeskushammaslääkärin virkaan 71286002, 1.8.2019 alkaen.

Valitaan Sami Toiviainen terveyskeskushammaslääkärin toistaiseksi voimassa olevaan virkaan 53046004, 1.8.2019 alkaen. 

Virkojen kustannuspaikka on 14120651 suun terveydenhuolto. Palkkaus ja työaika paikallisen hammaslääkärisopimuksen mukainen 3972,49 €/kk. Hinnoittelu L2TH5200.

Ennen virkojen vastaanottamista valittujen on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta. Lääkärintodistuksen puuttuessa vaali on ehdollinen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakijat, Sarastia, henkilöstösuunnittelija

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi

 

Käsitellyt asiat