Perusturvalautakunta, kokous 19.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 133 Virkavaali, kolme terveyskeskuslääkäriä

PRIDno-2019-2828

Valmistelija

  • Anna-Liisa Koivisto, terveys- ja sairaalapalveluiden palvelujohtaja, anna-liisa.koivisto@pori.fi

Perustelut

Terveys- ja sairaalapalveluissa on ollut haettavana kolme terveyskeskuslääkärin virkaa (virat 53041037, 53041068 ja 33041033). Hakuaika päättyi 27.5.2019, johon mennessä virkoihin tuli yksi hakemus. Hakijayhteenveto oheismateriaalina. Virkojen kelpoisuusehtona on Suomessa laillistettu lääkäri sekä Valviran ammatinharjoittamislupa. Hakija täyttää kelpoisuusehdot.

Alueylilääkäri Leena Lipsanen on haastatellut hakija Kaisa Ohrankämmenen.  Haastattelija ehdottaa lääketieteen lisensiaatti, laillistettu lääkäri Kaisa Ohrankämmenen valitsemista terveyskeskuslääkärin virkaan 53041037.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Terttu Nordman, perusturvajohtaja, terttu.nordman@pori.fi

Valitaan Kaisa Ohrankämmen toistaiseksi voimassa olevaan terveyskeskuslääkärin virkaan 53041037.  Viran kustannuspaikka on 1412503, terveyspalveluiden lääkärit. Palkkaus ja työaika paikallisen lääkärisopimuksen mukainen: 4639, 26 €/kk, laillistettu lääkäri. Hinnoittelu L1TK6100.

Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta. Lääkärintodistuksen puuttuessa vaali on ehdollinen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

[peitetty] Sarastia, henkilöstösuunnittelija

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi

 

Käsitellyt asiat