Perusturvalautakunta, kokous 19.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 137 Virkavaali, sosiaaliohjaajan valinta, vammaispalvelu, sosiaali- ja perhepalvelut

PRIDno-2019-2754

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin perusturvalautakunta on julistanut auki julkisella haulla haettavaksi sosiaaliohjaajan viran nro 08060001 ensimmäisenä sijoituspaikkana sosiaali- ja perhepalveluiden vammaispalvelutoimisto. Hakuaika päättyi 29.5.2019 kello 15.15, johon mennessä tuli 11 hakemusta. Hakijoista kaksi ei täyttänyt kelpoisuusehtoja.

Kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 8§:n mukainen pätevyys.

Sosiaaliohjaajan KVTES:n tehtäväkohtainen palkka on 2398,06 €/kk. Työaika on toimistotyöaika 36,75 t/vko.

Vt. vammaispalveluiden päällikkö ja vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä haastattelivat hakijoista Susanna Järventaustan, Tommi Linhon, Hanna Puumalaisen ja Annakaisa Rauhalammin. Haastattelijat ehdottavat sosiaaliohjaajan virkaan valittavaksi koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelun perusteella Susanna Järventaustan  ja varalle Annakaisa Rauhalammin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Terttu Nordman, perusturvajohtaja, terttu.nordman@pori.fi

Perusturvalautakunta valitsee sosiaaliohjaajan virkaan nro 08060001 Susanna Järventaustan ja varalle Annakaisa Rauhalammin.

Sosiaaliohjaajan KVTES:n tehtäväkohtainen palkka on 2398,06 €/kk. Työaika on toimistotyöaika 36,75 t/vko.

Virkasuhteessa on 6 kuukauden koeaika.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Päätös

Äänin 11-5 hyväksyttiin perusturvajohtajan pohjaehdotus.

Kokouskäsittely

Irma Roininen esitti, että virkaan valitaan Tommi Linho. Esitystä kannattivat Tuomas Koivisto ja Simo Korpela. Esityksen perusteella järjestettiin suljettu lippuäänestys, jonka tulos oli, että Susanna Järventausta sai annetuista äänistä 11 ja Tommi Linho 5 ääntä.

Tiedoksi

Hakijat, Vammaispalvelut/Perusturva, Henkilöstöpooli/Perusturva, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi

 

Käsitellyt asiat