Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 2.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Asiakastyytyväisyystutkimus 2019

PRIDno-2019-4632

Valmistelija

  • Anne Peltomaa, johdon assistentti, anne.peltomaa@pori.fi

Perustelut

Porin Vesi oli mukana Taloustutkimus Oy:n kesän 2019 aikana tekemässä vesihuoltolaitosten asiakastyytyväisyystutkimuksessa. Tutkimus tehtiin puhelinhaastatteluna 200 henkilölle kullakin mukana olevalla paikkakunnalla. Tutkimusta on samassa muodossa tehty jo useina vuosina, joten vertailuja voi tehdä toisaalta oman laitoksen toimintojen kehityksestä ja toisaalta oman laitoksen toimintojen arvoista suhteessa vertailulaitoksiin. Tutkimuksessa mukana olevien vesihuoltolaitosten joukko vaihtelee vuosittain, mutta vastausten keskiarvot eri kysymyksiin pysyvät suhteellisen vakaina. Tällä kertaa mukana oli 13 vesihuoltolaitosta. Porin Vedessä tutkimus on toteutettu viimeksi vuosina 2015 ja 2017.

Liitteenä on yhteenvedot Porin Veden vuoden 2019 tutkimuksen tuloksista verrattuina muiden laitosten tuloksiin, ja Porin Veden omat tulokset vuosilta 2015, 2017 ja 2019, joista näkee tapahtuneen kehityksen. Arvosteluasteikko on 4-10. Porin Veden saamista vastauksista koottu keskiarvo on veden laatukysymysten osalta ollut näinä vuosina 9,05, 9,10 ja 9,02. Vastaavasti veden jakelun osalta 9,00, 8,93 ja 8,80. Uusina indekseinä vain vuodelta 2019 (ei vertailuarvoa aikaisemmilta vuosilta) on mitattu vesilaitoksen palvelu 8,54, vesilaitoksen viestintä 8,12 ja kokonaisindeksi 8,65. 

Verrattuna muihin mukana olleisiin laitoksiin Porin Veden arvot ovat lähellä keskimääräistä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi, ilkka.mikkola@pori.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.