Tarkastuslautakunta, kokous 28.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Palveluntuottajien henkilöstömitoitusten tarkastus, valtuustoaloite

PRIDno-2019-541

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Erno Välimäki jätti puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:

 

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan yksityisten palvelutuottajien väärinkäytökset henkilöstömitoituksissa ovat vaarantaneet palvelutasoa ja jopa asiakasturvallisuutta. Yksityisellä palveluntuottajalla on voimakas taloudellinen intressi tulkita mitoituksia tavalla, joka mahdollistaa toiminnan pyörittämisen pienimmillä mahdollisella henkilöstömäärällä. Porin kaupungin palveluvalikoimassa yksityisiä palveluntuottajia käytetään tällaista riskiä tuottavalla tavalla ainakin vanhusten tehostetussa palveluasumisessa, varhaiskasvatuksessa ja lastensuojelun laitospalveluissa. Porin on syytä pikimmiten tarkastaa, ovatko ohjeistukset ja tarkastuskäytännöt sellaisella tasolla, että yllä kuvatun kaltaiset henkilöstömitoituskikkailut pystytään ennalta ehkäisemään.

 

Porin kaupungin hallintosäännön 121 § suomin oikeuksin esitämme, että

 

Tarkastustoimi selvittää, millaisilla järjestelyillä toimialat tällä hetkellä kontrolloivat käyttämiensä yksityisten palvelutuottajien henkilöstömitoituksia.

 

  1. Tarkastustoimi selvittää, millaisilla sopimuskirjauksilla henkilöstömitoituksen rikkomiset on tällä hetkellä sanktioitu ja esittää kantansa siitä, ovatko sanktiopykälät riittävän vahvat ennaltaehkäisemään väärinkäytöksiä.
  2. Tarkastustoimi laatii kaupungille suositukset tarkoituksenmukaisista tarkastuskäytännöistä sekä yhteisen sanktiopykälälinjan yksityisten palvelutuottajien henkilöstömitoituksen varmistamiseksi. Keskeiseksi tavoitteeksi edellä mainittuihin asetetaan se, että yksityisen palveluntuottajan tulee olla samalla viivalla kaupungin oman toiminnan kanssa henkilöstömitoituksissa ja mahdollisuus voittojen kasvattamiseen henkilöstömitoituksilla kikkailemalla tulee sulkea pois.
  3. Kaupunginhallitus antaa yllämainittujen toimien ripeästä suorittamisesta työmääräyksen tarkastustoimelle ja toimialojen johdolle.
  4. Henkilömitoitusten tarkastuksesta ja sen tuloksista kirjataan jatkossa tarkastuskertomukseen oma osionsa."

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Anna-Liisa Koivisto, terveys- ja sairaalapalveluiden palvelujohtaja, anna-liisa.koivisto@pori.fi
Pirjo Mäkilä, vanhuspalveluiden päällikkö, pirjo.makila@pori.fi
Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@pori.fi

Perustelut

Porin perusturva on laatinut yhteistyössä uuden valvontasuunnitelman. Valvontasuunnitelmassa huomioidaan omien ja ostopalveluyksiköiden valvonta sekä alueella sijaitsevien yksityisten sosiaalipalveluiden palveluntuottajat. Valvonnnassa tarkastetaan mm. henkilöstömitoitus ja muut palveluun sisältyvät kokonaisuudet. Valvontasuunnitelma astuu voimaan lautakunnan päätöksestä. 

Suunnitelmassa huomioidaan palvelua ohjaavat lait ja asetukset. Suunnitelmassa kuvataan valvotantakäytännöt ja toteutus. Valvonnan toteutumisesta raportoidaan vähintään vuosittain perusturvalautakunnalle. Valvonnan yhteydessä esille tulleista poikkeamista raportoidaan välittömästi. Valvontaa toteuttaessa tehdään tarvittaessa yhteistyötä muiden hallintokuntien kanssa.

 

Ehdotus

Esittelijä

Terttu Nordman, perusturvajohtaja, terttu.nordman@pori.fi

Perusturvalautakunta päättää antaa ylläolevan lausunnon ja hyväksytyn valvontasuunnitelman vastaukseksi valtuustoaloitteeseen. 

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Maija Arola, yksikön päällikkö, hallintoyksikkö, maija.arola@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 4.2.2019 pitämässään kokouksessa päättänyt pyytää valtuustoaloitteesta perusturvalautakunnan lausunnon 29.4.2019 mennessä.

...

Perusturvalautakunnan lausunto 24.4.2019 § 96:

Porin perusturva on laatinut yhteistyössä uuden valvontasuunnitelman. Valvontasuunnitelmassa huomioidaan omien ja ostopalveluyksiköiden valvonta sekä alueella sijaitsevien yksityisten sosiaalipalveluiden palveluntuottajat. Valvonnnassa tarkastetaan mm. henkilöstömitoitus ja muut palveluun sisältyvät kokonaisuudet. Valvontasuunnitelma astuu voimaan lautakunnan päätöksestä 24.4.2019 § 95.

Suunnitelmassa huomioidaan palvelua ohjaavat lait ja asetukset. Suunnitelmassa kuvataan valvotantakäytännöt ja toteutus. Valvonnan toteutumisesta raportoidaan vähintään vuosittain perusturvalautakunnalle. Valvonnan yhteydessä esille tulleista poikkeamista raportoidaan välittömästi. Valvontaa toteuttaessa tehdään tarvittaessa yhteistyötä muiden hallintokuntien kanssa.

Perusturvalautakunta päättää antaa ylläolevan lausunnon ja hyväksytyn valvontasuunnitelman vastaukseksi valtuustoaloitteeseen. 
 

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee perusturvalautakunnan lausunnon ja valvontasuunnnitelman tiedoksi vastauksena Erno Välimäen valtuustoaloitteeseen.
 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa aloitteen valmisteltavaksi tarkastuslautakunnan lausunnon hankkimiseksi asiassa.

Valmistelija

  • Niko Poskiparta, tarkastuspäällikkö, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 13.5.2019 yksimielisesti palauttaa aloitteen valmisteltavaksi tarkastuslautakunnan lausunnon hankkimiseksi asiassa.

Aloitetta koskeva asia sisältyy kaupunginhallituksen 11.2.2019 71 §:ssä hyväksymään sisäisen tarkastuksen työohjelmaan, jossa on otsikkoasiaan liittyvä tarkastusprojekti: "Kunnan valvontavastuun toteutuminen vanhusten tehostetussa palveluasumisessa".

Tarkastus on parhaillaan työn alla  sisäisen tarkastuksen osalta. Sisäisen tarkastuksen raportti käsiteltäneen sisäisen tarkastuksen  kolmannessa neljännesvuosipalaverissa.

Sisäisen tarkastus on valmistautunut esittelemään tarkastusprojektin tämän hetkistä tilannetta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Poskiparta, tarkastuspäällikkö, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee tietoonsa vastuutarkastajan antaman väliaikakatsauksen tarkastuksesta "Kunnan valvontavastuun toteutuminen vanhusten tehostetussa palveluasumisessa".

Tarkastuslautakunta päättää  tutustua lopulliseen "Kunnan valvontavastuun toteutuminen vanhusten tehostetussa palveluasumisessa" -raporttiin sen valmistuttua ja antaa tarvittaessa sen jälkeen kaupunginhallituksen pyytämän lausunnon valtuustoaloitteeseen liittyen.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi tietoonsa vastuutarkastajan antaman väliaikakatsauksen tarkastuksesta "Kunnan valvontavastuun toteutuminen vanhusten tehostetussa palveluasumisessa".

Tarkastuslautakunta päätti tutustua lopulliseen "Kunnan valvontavastuun toteutuminen vanhusten tehostetussa palveluasumisessa" -raporttiin sen valmistuttua ja antaa tarvittaessa sen jälkeen kaupunginhallituksen pyytämän lausunnon valtuustoaloitteeseen liittyen.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus/valmistelu

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.