Tekninen lautakunta, kokous 25.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 131 Liisantorin lähiliikuntapaikan sosiaalitila- ja tekniikkarakennus sekä liikuntavälineiden katos

PRIDno-2019-2700

Valmistelija

  • Harri Juhola, rakennuspäällikkö, harri.juhola@pori.fi

Perustelut

Liisantorille on vuoden 2018 aikana rakennettu aidattu tekonurmikenttä jäädytysputkistoineen ja ulkoliikuntapaikkavälineet ilman katosta.

Jatkoprojektina Teknisen toimialan infrayksikkö on kilpailuttanut Liisantorin lähiliikuntapaikan sosiaali- ja tekniikkarakennuksen sekä liikuntavälineiden katoksen rakennusurakan. Ilmoitus on julkaistu Hilmassa ja tarjouspalveluiden sivuilla avoimena menettelynä. Tarjousten vertailuperusteena oli hinta. Lisäksi tarjoajalle oli asetettu minimivaatimuksia mm. luottoluokituksen, liikevaihdon ja referenssien suhteen.

Tarjouksia saatiin yksi, joka oli tarjouspyynnön mukainen. Tarjouksen jätti RMK Rent Oy, jonka tarjous voidaan hyväksyä ehdolla, että tarjouksen selonottoneuvottelussa todetaan annettu tarjous pyynnön mukaiseksi. Sopimus syntyy vasta kun se on allekirjoitettu.

Saatu tarjous ylitti budjettiin hankkeelle varatun määrärahan 600 000 € joka koostuu:

Liisantorin lähiliikuntapaikka: INV 14110728, 300 000 €

Liisantorin jäähdytyskoneisto: INV 14110731, 300 000 €

Hankkeelle on olemassa päätös valtionavusta 65 000 € sekä Svenska Kulturfonden i Björneborg, SKiB:n myöntämä avustus 200 000 €, joka edellyttää portin rakentamisen myös Otavankadun puoleiselle sivulle.

Jotta hanke voidaan toteuttaa tulisi investoinnille 1410728 Liisantorin lähiliikuntapaikka siirtää tarvittava määräraha 140 000 €.

Katteena voidaan käyttää INV 1413140, pienvenesatamat- ja väylät. Pienvenesatamien pitkän tähtäimen suunnitelma valmistuu vuoden 2019 aikana ja varsinaisesti sen toteuttaminen alkaa vuoden 2020 aikana.

 

Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta.

Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelu kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä tarvittavan määrärahasiirron investoinnilta 1413140 sekä hyväksyä RMK Rent Oy:n tarjouksen ehdolla, että selonottoneuvotteluissa päästään yksimielisyyteen tarjouksen pyynnön mukaisuudesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

TEK Infrajohtaminen/Jukka Latva, Harri Juhola, TEK Tilajohtaminen/Kari-Matti Haapala, RMK Rent Oy/Ari Erkkilä