Tekninen lautakunta, kokous 6.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 142 Asemakaavan muutokseen 609 1697 liittyvä maankäyttösopimus

PRIDno-2019-3522

Valmistelija

  • Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Osuuskunta Satamaito omistaa tontin Teljä 609-2-9-411, joka voimassa olevan asemakaavan mukaan kuuluu yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeseen (TTV13). Asemakaavan muutosehdotuksen 609 1697 mukaan tontin käyttötarkoitus muuttuu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL-73) ja liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K-41). Tontin rakennusoikeus nousee 6.640 k-m²:stä 10.860 k-m²:iin. Asemakaavan muutoksesta aiheutuu maanomistajalle merkittävää hyötyä, minkä perusteella maanomistajalla on velvollisuus osallistua kaupungille aiheutuviin yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin, joita laskettaessa otetaan huomioon myös kaavan toteuttamiseksi ennalta suoritetuista toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset. Yhtiön kanssa on neuvoteltu maankäyttö- ja rakennuslain mukainen maankäyttösopimus kaupungin maapoliittisen ohjelman mukaisin periaattein.

Maankäyttösopimusta koskevien neuvottelujen pohjaksi kaupunki on hankkinut Catella Property Oy:ltä arvion asemakaavan muutosehdotuksen tuottamasta maapohjan arvonnoususta maanomistajalle. Arvo nousee sekä käyttötarkoituksen muutoksen että rakennusoikeuden lisääntymisen vuoksi, arvion mukaan yhteensä 3.690.000 euroa. Ottaen huomioon noin puolet uudisrakentamisen edellyttämistä purkukustannuksista, neuvotteluissa on päästy yhteisymmärrykseen siitä, että yhtiö suorittaa kaupungille 1.500.000 euron suuruisen korvauksen. Korvauksesta maksetaan 500.000 euroa kuukauden kuluttua kaavamuutoksen lainvoimaiseksi tulosta, 500.000 euroa vuotta ja 500.000 euroa kahta vuotta myöhemmin. Korvaus on 50 prosenttia lasketusta arvonnoususta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi asemakaavamuutoksen 609 1697 käsittelyn yhteydessä, että Osuuskunta Satamaidon kanssa allekirjoitetaan oheisen luonnoksen mukainen maankäyttösopimus, ennen kuin sanottu asemakaavan muutos esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi, ja että kaupungin puolesta sopimuksen allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Tekninen lautakunta esittää edelleen, että Osuuskunta Satamaidon kanssa allekirjoitettu maankäyttösopimus saatetaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi asemakaavan muutoksen 609 1697 yhteydessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto, maanomistaja, infrajohtaminen/maapolitiikka (Anttila, Pikkusaari)

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.

Käsitellyt asiat