Tekninen lautakunta, kokous 6.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 143 Asemakaavan muutokseen 609 1698 liittyvä maankäyttösopimus

PRIDno-2019-3521

Valmistelija

  • Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä omistaa tontin Tiilimäki 609-11-15-8 sekä noin 15.185 m²:n suuruisen määräalan tontista 609-11-15-7. Voimassa olevassa asemakaavassa tontti Tiilimäki 609-11-15-8 kuuluu terveydenhuoltoa ja sosiaalitointa palvelevien rakennusten korttelialueeseen (YS-5) ja tontin rakennusoikeus on 93.023 k-m² (e=1.0). Tontin 609-11-15-7 määräala kuuluu voimassa olevassa asemakaavassa opetustoimintaa sekä siihen liittyvää asuntolatoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeseen (YO-2) ja määräalan rakennusoikeus on 10.630 k-m² (e=0.7). Asemakaavan muutosehdotuksen 609 1698 mukaan edellä mainituille alueille muodostuu korttelin 26 osa, jonka pinta ala on 97.394 k-m² ja rakennusoikeus 120.000 k-m². Kortteli on osoitettu sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YS-7). Lisäksi alueelle muodostuu puisto- ja katualuetta noin 10.812 m².

Asemakaavan muutoksesta aiheutuu maanomistajalle merkittävää hyötyä, minkä perusteella maanomistajalla on velvollisuus osallistua kaupungille aiheutuviin yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin, joita laskettaessa otetaan huomioon myös kaavan toteuttamiseksi ennalta suoritetuista toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset. Kuntayhtymän kanssa on neuvoteltu maankäyttö- ja rakennuslain mukainen maankäyttösopimus kaupungin maapoliittisen ohjelman mukaisin periaattein.

Korttelin 26 osan arvo nousee rakennusoikeuden lisääntymisen vuoksi, arvion mukaan 1.635.000 euroa. Neuvotellun sopimuksen mukaan Sairaanhoitopiiri luovuttaa edellä mainitun kaavamuutoksella muodostuvan noin 10.812 m²:n suuruisen puisto- ja katualueen kaupungille. Määräalan luovutus on osa maksettavaa maankäyttökorvausta. Määräalan luovutuksen lisäksi yhtiö suorittaa kaupungille 790.000 euron suuruisen korvauksen. Korvaus maksetaan yhden kuukauden kuluessa asemakaavan lainvoimaiseksi tulosta. Korvaus on 50 prosenttia lasketusta arvonnoususta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi asemakaavan muutoksen 609 1698 käsittelyn yhteydessä, että Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa allekirjoitetaan oheisen luonnoksen mukainen maankäyttösopimus, ennen kuin sanottu asemakaavan muutos esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi, ja että kaupungin puolesta sopimuksen allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Tekninen lautakunta edelleen esittää, että Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa allekirjoitettu maankäyttösopimus saatetaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi asemakaavan muutoksen 609 1698 yhteydessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto, maanomistaja, infrajohtaminen/maapolitiikka (Anttila, Pikkusaari)

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.

Käsitellyt asiat