Tekninen lautakunta, kokous 6.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 141 Asemakaavan muutokseen 609 1717 liittyvä maankäyttösopimus

PRIDno-2019-3519

Valmistelija

  • Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Satakunnan Osuuskauppa omistaa tontin Mikkola 609-46-7-8, joka voimassa olevan asemakaavan mukaan kuuluu liikerakennusten kortteliin (KM-1). Asemakaavan muutosehdotuksen 609 1717 mukaan tontin rakennusoikeus nousee 33.514 k-m²:stä 44.500 k-m²:iin. Asemakaavan muutoksesta aiheutuu maanomistajalle merkittävää hyötyä, minkä perusteella maanomistajalla on velvollisuus osallistua kaupungille aiheutuviin yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin, joita laskettaessa otetaan huomioon myös kaavan toteuttamiseksi ennalta suoritetuista toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset. Osuuskunnan kanssa on neuvoteltu maankäyttö- ja rakennuslain mukainen maankäyttösopimus kaupungin maapoliittisen ohjelman mukaisin periaattein.

Maankäyttösopimusta koskevien neuvottelun pohjaksi kaupunki on hankkinut Catella Property Oy:ltä arvion asemakaavan muutosehdotuksen tuottamasta maapohjan arvonnoususta maanomistajalle. Maapohjan arvo nousee rakennusoikeuden lisääntymisen vuoksi, arvion mukaan yhteensä 1.500.000 euroa. Otettaessa huomioon osa tontilla sijaitsevan voimalinjan siirtokustannuksista, osuuskunnan kanssa on päästy yhteisymmärrykseen siitä, että osuuskunta suorittaa kaupungille 450.000 euron korvauksen. Korvaus maksetaan kuukauden kuluttua kaavamuutoksen lainvoimaiseksi tulosta. Korvaus on 50 prosenttia lasketusta arvonnoususta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi asemakaavan muutoksen 609 1717 käsittelyn yhteydessä, että Satakunnan Osuuskaupan kanssa allekirjoitetaan oheisen luonnoksen mukainen maankäyttösopimus, ennen kuin sanottu asemakaavan muutos esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi, ja että kaupungin puolesta sopimuksen allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimintasäännön mukaisesti.

Tekninen lautakunta esittää edelleen, että Satakunnan Osuuskaupan kanssa allekirjoitettu maankäyttösopimus saatetaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi asemakaavan muutoksen 609 1717 yhteydessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto, Satakunnan Osuuskauppa, infrajohtaminen/maapolitiikka (Anttila, Pikkusaari)

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.

Käsitellyt asiat