Tekninen lautakunta, kokous 6.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 144 Asemakaavan muutokseen 609 1717 liittyvä maankäyttösopimus

PRIDno-2019-3520

Valmistelija

  • Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Mattleena omistaa korttelin Mikkola 609-46-8, joka on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (TK-17). Asemakaavan muutosehdotuksen 609 1717 mukaan korttelin pinta-ala nousee noin 1.421 m²:ä ja rakennusoikeus 6.236 k-m²:stä 6.663 k-m²:iin. Asemakaavan muutoksesta aiheutuu maanomistajalle hyötyä, minkä perusteella maanomistajan kanssa on neuvoteltu maankäyttö- ja rakennuslain mukainen maankäyttösopimus. Korttelin osasta tehdään erillinen kauppa voimassa olevan hinnoittelun mukaisella hinnalla.

Asemakaavamuutoksessa osoitettavan korttelin laajentumisen vuoksi korttelin itäpuolella sijaitseva kevytväylä osoitetaan kaavassa nykyistä idemmäksi. Kevytväylän siirto mahdollistaa korttelin laajentumisen, joten maanomistajan kanssa on neuvotteluissa päästy yhteisymmärrykseen siirrosta aiheutuvien kustannuksien korvaamiseksi.  Kevytväylän siirrosta aiheutuu kaupungille 37.700 euron kustannukset, minkä määrän maanomistaja maksaa korvauksena kaupungille. Korvaus maksetaan kuukauden kuluttua asemakaavan lainvoimaiseksi tulosta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi asemakaavan muutoksen 609 1717 käsittelyn yhteydessä, että Kiinteistö Oy Mattleenan kanssa allekirjoitetaan oheisen luonnoksen mukainen maankäyttösopimus, ennen kuin sanottu asemakaavan muutos esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi, ja että kaupungin puolesta sopimuksen allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimintasäännön mukaisesti.

Tekninen lautakunta esittää edelleen, että Kiinteistö Oy Mattleenan kanssa allekirjoitettu maankäyttösopimus saatetaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi asemakaavan muutoksen 609 1717 yhteydessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto, maanomistaja, infrajohtaminen/maapolitiikka (Anttila, Pikkusaari)

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.

Käsitellyt asiat