Tekninen lautakunta, kokous 6.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 154 Avustushakemus Puistokadun tien perusparantamiseen

PRIDno-2019-2602

Valmistelija

  • Mika Painilainen, hallintopäällikkö, tekninen toimiala, mika.painilainen@pori.fi

Perustelut

Puistokadun yksityistien tiekunta hakee Porin kaupungilta perusparannusavustusta. Hakemuksen mukaan: "Puistokadun tiekunta Porissa Lavian Yli-Putton kylässä on päättänyt tehdä perusparannuksen koko tien osalle 3310 metrin matkalle. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 68 185 euroa sisältäen arvonlisäveron 24 %. Hankeessa tien kuivatusta parannetaan, laskuojat aukaistaan ja uusitaan rikkimenneitä ja toimimattomia rumpuja yhteensä 16 kpl. Kantavuutta parannetaan 416 metrin matkalla laittamalla tielle suodatinkangasta ja ajamalla karkeampaa mursketta tien pinnalle. Koko tien runko muotoillaan uudestaan ja tehdän tielle uudet luiskaukset, liikenneturvallisuutta parannetaan poistamalla puusto tien varrelta sekä poistetaan näkemäesteenä olleita kallioita räjäyttämällä. Tielle tehdään myös 4 kappaletta uusia kääntöpaikkoja. Hankkeeseen on haettu ja myös saatu kemera avustusta 27 833 euroa. Tämän avustuksen lisäksi Puistokadun tiekunta hakee Porin kaupungilta avustusta perusparannukseen 10 000€ tai muuten vastaavien hankkeiden perusparannukseen oikeuttavan määrän."

Porin kaupungilla on yksityisteiden perusparannusavustuksen osalta seuraavanlainen ohjeistus:

Perusparannusavustukseen oikeuttavia töitä ovat: ojien, rumpujen ja siltojen peruskunnostus, tien oikaisu, tien korotus, maakivien poisto, kääntö- ja ohituspaikkojen rakentaminen sekä muut sellaiset perusparannustyöt, joiden tarkoitus on parantaa tien rakennetta ja kuntoa.

Avustuksen saaminen edellyttää, että hankkeen valtioavustusmahdollisuus on selvitetty sekä kustannusarvio ja suunnitelma hankkeesta on toimitettu kaupungille.

Jos valtio avustaa tiekuntaa vähintään 50 %:lla, niin kaupungin avustus on n. 20 % toteutuneista perusparannusmenoista, kuitenkin enintään 10.000 euroa.

Jos valtio ei avusta, niin kaupungin avustus on n. 30-40 % toteutuneista perusparannusmenoista, kuitenkin enintään 5.000 euroa.

Selvityksen mukaan Puistokadun yksityistie täyttää Porin kaupungin avustusehdot.  Kun tässä tapauksessa tiekunta on saanut valtiolta avustusta, mutta alle 50 %, niin tekniselle lautakunnalle ehdotetaan, että Puistokadun yksityistielle myönnetään tien perusparannushankkeeseen avustusta 7.500 euroa, mikäli hanke toteutetaan esitetyn suunnitelman mukaisessa laajuudessa. Avustus maksetaan tiekunnan tilille sen jälkeen, kun tiekunta on toimittanut kaupungille kopiot maksamistaan hyväksyttävistä kustannuksista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää, että Puistokadun yksityistielle myönnetään tien perusparannushankkeeseen avustusta 7.500 euroa mikäli hanke toteutetaan esitetyn suunnitelman mukaisessa laajuudessa.  Avustus maksetaan tiekunnan tilille sen jälkeen, kun tiekunta on toimittanut kaupungille kopiot maksamistaan hyväksyttävistä kustannuksista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Hakija

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi

 

Käsitellyt asiat