Tekninen lautakunta, kokous 6.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 140 Reposaaren saaristossa sijaitsevien huvilatonttien vuokra-aikojen jatkaminen

PRIDno-2019-3500

Valmistelija

  • Elisa Laine, tonttipäällikkö, elisa.laine@pori.fi

Perustelut

Reposaaren saaristossa on vuokralla kaikkiaan 137 huvilapalstaa. Niiden vuokra-ajat päättyvät 31.12.2020. Useat vuokralaiset ovat tiedustelleet sopimusten jatkamisesta.

Alueen yleiskaava on todettu vanhentuneeksi ja alueella on vireillä yleiskaavan muutos, Tahkoluoto-Paakarit osayleiskaava, jonka vaiheita yleiskaava-arkkitehti Heimo Salminen esitteli tekniselle lautakunnalle 25.6.2019 pidetyn kokouksen päätteeksi. Oikeusvaikutteisena valmisteltava yleiskaava luo kehittämisedellytykset Tahkoluodon satamalle ja siihen tukeutuville toiminnoille sekä osoittaa saariston loma-asunto- ja virkistysalueet.

Yleiskaavan hyväksyminen ja lainvoimaistuminen ei ole todennäköistä ennen vuokrasopimusten päättymistä, joten vuokrasopimusten jatkosta pitää päättää väliaikaisesti, kunnes yleiskaava on hyväksytty. Olennaista on se, ettei loma-asuntojen vuokrasopimuksilla vaikeuteta sataman kehittymisedellytyksiä, ja toisaalta se, ettei satamassa nyt olevat tai sinne tulevaisuudessa sijoittuvat laitokset aiheuta onnettomuusriskiä kohteisiin, joissa voi olla ihmisiä. Mitä herkemmistä tai vaikeammin onnettomuustilanteessa tyhjennettävistä kohteista on kyse, sitä kauempana niiden tulee olla vaarallisista laitoksista. Saaristossa sijaitsevat ihmiset ovat mitä suuremmassa määrin vaikeasti sijaitsevissa kohteissa. Yleiskaavalla tutkitaan mm. edellä mainitut suojaetäisyydet, ja tullaan osoittamaan loma-asunnoille sopivat kohteet.

Porin merisaaristoseura ry on syyskuussa 2018 tehnyt esityksen, että vuokrasopimuksia jatkettaisiin 20 vuodella, mutta kuitenkin vähintään kymmenellä vuodella vuokraoikeuksien kiinnitysten vuoksi.

Sataman näkemys ja samalla Porin kaupungin etu on, että sataman liiketoiminta ja toiminnan kehittäminen eivät vaarannu. 

Valmistelun kuluessa on pohdittu niin kahden vuoden, viiden vuoden, kuin pidempiaikaisten vuokrasopimusten laatimista yhden vuoden irtisanomisajalla. Mikäli vuokrasopimukset laadittaisiin pidempiaikaisena, mahdollisen Satamaan sijoittuvan uuden toimijan johdosta tulisi osa vuokrasopimuksista mahdollisesti irtisanoa pitkäaikaisen vuokra-ajan kuluessa. Tällöin rajan vetäminen säilyvien ja irtisanottavien vuokrasopimusten välillä perustuisi poliittiseen harkintaan. Vuokrasopimusten irtisanomisen epävarmuus tällaisessa tilanteessa voisi horjuttaa mahdollisten Satamaan sijoittuvien uusin laitoksiin liittyviä lupaprosesseja tai sijoittumisen mielekkyyttä kilpailutilanteessa. Tästä johtuen lyhyt määräaikainen sopimus on varmin keino liiketoiminnan turvaamiseksi.

Kyseisten loma-asuntopaikkojen vuokrasopimukset on alkujaan tehty olemaan voimassa 31.12.2006 saakka. Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 11.11.2003 § 475 jatkaa loma-asuntopaikkojen vuokrasopimuksia vuoden 2020 loppuun. Silloin vuokran suuruutta tarkastettiin ylöspäin. Siitä huolimatta loma-asuntopaikkojen vuokrat ovat olleet selvästi alle käyvän tason. Tätä voidaan Tahkoluodon loma-asuntotonttien osalta perustella sillä, että alueen kaavoitus on keskeneräinen, eikä loma-asuntotontteja ole kaavalla yhdenmukaisesti osoitettu yleiskaavan ja asemakaavan ollessa ristiriitaisia.

Loma-asuntotonttien hintoja voidaan maapolitiikkatiimin mukaan tarkistaa yleiskaavan saatua lainvoiman, jolloin myös voidaan todeta ne loma-asuntotontit, joille voidaan laatia pitkäaikainen vuokrasopimus. Siihen saakka vuokrasopimusten kesto ja hinnoittelu ratkaistaan väliaikaisena.

Loma-asuntopaikkoja on tällä hetkellä Reposaaren saaristossa vuosivuokralla, joka on keskimäärin 500,27 euroa, tonttikoon ollessa keskimäärin 2019 m². Kokonaisvuokratuotto vuonna 2019 ko. loma-asuntopaikoista on 68 572 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta tekee periaatepäätöksen, että Reposaaren saaristossa sijaitsevien huvilapalstojen vuokra-aikoja jatketaan kahdella vuodella, 31.12.2022 asti oheisen sopimusluonnoksen mukaisesti. Maapolitiikkatiimi ilmoittaa vuokralaisille vuokra-aikojen jatkamisesta ja toteaa, että sopimuksia voidaan jatkaa heti, kuitenkin viimeistään 29.11.2019 mennessä. Ennen jatkamista on kuitenkin määriteltävä ne vuokratontit, joiden vuokrasopimusta ei meluntasoa tai kemikaalien käsittelyä koskevien säännösten perusteella voida jatkaa edes mainitun kahden vuoden ajaksi. Tekninen lautakunta päättää, että tarvittava meluntasoa koskeva mittaus suoritetaan 29.11.2019 mennessä.

Päätös

Asia palautetaan yksimielisesti uudelleen valmisteltavaksi evästyksin, että asiaa tulee valmistella yhdessä Porin sataman ja vuokralaisten kanssa sekä selvittää mm. Rauman ja Uudenkaupungin satamien suojaetäisyydet asutukseen.

Kokouskäsittely

Tonttipäällikkö Elisa Laine vastaili lautakunnan jäsenten kysymyksiin klo 16:11-16:42.

Tiedoksi

Maapolitiikkatiimi / Tiina Pikkusaari ja Iiris Lehti, Porin Merisaaristoseura / Ari Nordström, Porin Satama / Sari De Meulder

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.

Käsitellyt asiat