Tekninen lautakunta, kokous 6.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 138 Tekninen toimiala talouden kuukausiraportointi 2019, toukokuu

PRIDno-2019-155

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi
Minna Ojala, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut, tekninen toimiala, minna.ojala@pori.fi
Mikko Viitala, yksikön päällikkö, tilayksikkö, mikko.viitala@pori.fi

Perustelut

Tekninen toimiala helmikuun tilannekatsaus

Toiminnallinen toteutuminen

Tilayksikössä viime vuonna käynnistetty yhteistoimintamenettely on saatu päätökseen ja uusi organisaatio on vahvistettu johtoryhmässä. Tilayksikkö osallistui osaltaan palveluverkkoselvityksen laadintaan tiiviissä yhteistyössä sivistystoimialan kanssa. Tilayksikössä aloitettiin ohjausryhmän johdolla strategisen toimitilakonseptin luominen, mikä on tavoitteena valmistua alkuvuoden aikana. Tilayksikkö osallistui myös kuntien sisäisten vuokrien vertailuun, josta saatiin loppuraportti tammikuussa. Myyntiin saatiin helmikuun aikana kaksi uutta kohdetta.

Infran kunnossapidon alkuvuosi on ollut haastava talvikunnossapidon osalta. Infran kunnossapidon lisäksi suuri lumikertymä on vaikuttanut infran rakentamisen sekä logistiikan toimintayksiköiden käyttötalouden toimintakuluihin. Valmistusta omaan käyttöön ei ole kertynyt suunnitellusti, koska henkilöstöä ja kalustoa on ollut auraustehtävissä.

Teknisen toimialan investointikohteet ovat käynnistyneet pääosin aikataulun ja budjettien mukaisesti. Infrayksikön investoinneista jokikeskushanke saattaa siirtyä seuraavalle vuodelle vesilainmukaisen lupakäsittelyn johdosta kuten myös Honkaluodon alueen infran rakentaminen lupakäsittelyn vuoksi.

Talouden toteutuma

Valtuustoon nähden sitova erä eli toimintakulujen toteuma oli kumulatiivisesti helmikuun lopussa

-6,8 miljoonaa euroa, josta helmikuun toteuma oli -4,2 miljoonaa euroa. Helmikuun lopun kumulatiivinen toteuma oli 13,5 % koko vuoden määrärahasta (2/2018 13,2 % tilinpäätöstoteumasta).

Helmikuun lopussa henkilöstökulut olivat 14,0 % koko vuoden määrärahasta (13,9 %), palveluiden ostot 12,1 % (10,8 %), aineet, tarvikkeet ja tavarat 13,0 % (14,3 %), avustukset 0 % (0 %) sekä muut toimintakulut 14,7 % (15,4 %).

Helmikuun lopussa toimintatuotoista oli kumulatiivisesti toteutunut 7,5 % (7,7 %) koko toimialan määrärahatavoitteesta.

Valmistus omaan käyttöön (VOK) erän osalta helmikuun kumulatiivinen toteuma oli 13,4 % (9,4 %) koko toimialan määrärahatavoitteesta.

Toimintakatetoteuma oli kumulatiivisesti -4,8 Meuroa, josta helmikuun toteuma oli -3,1 Meuroa.

Talouden vuosiennuste

Teknisen toimialan osalta käyttötalouden valtuustoon nähden sitovuustason vuosiennuste on budjetoidun mukainen eli toimintakulut ovat vuoden lopussa -50,0 miljoonaa euroa.

Infrayksikön osalta talvikunnossapito on vaatinut normaaliin vuoteen nähden enemmän resursseja. Infran toimintayksiköt varautuvat kattamaan ylimääräiset kulut muista käyttötalouden eristä. Myös tilayksikön toimitilojen ylläpitopalveluissa vaaditaan tarkkaa kuluseurantaa ostojen osalta.

Teknisen toimialan talouden vuosiennuste on määrärahan mukainen niin sitovuustason kuin toimintakatteen osalta.

Yksityiskohtaisemmat raportit yksiköiden toiminnallisesta ja talouden toteumasta ovat erillisinä kuukausiraporttiliitteinä.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Lautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi
Minna Ojala, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut, tekninen toimiala, minna.ojala@pori.fi
Mikko Viitala, yksikön päällikkö, tilayksikkö, mikko.viitala@pori.fi
Kari-Matti Haapala, kari-matti.haapala@pori.fi

Perustelut

Tekninen toimiala maaliskuun tilannekatsaus

Toiminnallinen toteutuminen

Tilayksikkö jatkoi palveluverkkoselvityksen laadintaa tiiviissä yhteistyössä sivistystoimialan kanssa. Rakennusten myyntien valmiusaste ja tarvittavat toimenpiteet on läpikäyty huhtikuussa. Myyntivoittoa rakennuksista on saatavissa korkeintaan 1,3 miljoonaa euroa. Myyntiin saatiin maaliskuun aikana kaksi uutta kohdetta.

Infran kunnossapidon ensimmäinen neljännes on ollut haastava talvikunnossapidon osalta. Poikkeuksellisen lumikertymän taloudellinen vaikutus on pääosin kirjautunut maaliskuun lopun talouslukuihin ja sen vaikutus on infran kunnossapidon lisäksi myös infran rakentamisen sekä logistiikan toimintayksiköiden käyttötalouden toimintakuluihin. Lisäksi valmistusta omaan käyttöön ei ole kertynyt suunnitellusti, koska henkilöstöä ja kalustoa on ollut auraustehtävissä.

Teknisen toimialan investointikohteet ovat käynnistyneet pääosin aikataulun ja budjettien mukaisesti. Infrayksikön investoinneista jokikeskushanke tulee lykkääntymään seuraavalle vuodelle vesilainmukaisen lupakäsittelyn johdosta. Sama lupakäsittely on edessä myös Honkaluodon alueen infran rakentamisen osalta. Hanke siirtyy vuodelle 2020.

Teknisen toimialan vuoden 2019 neljä palvelulupausta ovat toteutumassa.

Talouden toteutuma

Valtuustoon nähden sitova erä eli toimintakulujen toteuma oli kumulatiivisesti maaliskuun lopussa -10,9 miljoonaa euroa, josta maaliskuun toteuma oli -4,1 miljoonaa euroa. Maaliskuun lopun kumulatiivinen toteuma oli 21,8 % koko vuoden määrärahasta (3/2018 21,3 % tilinpäätöstoteumasta).

Maaliskuun lopussa henkilöstökulut olivat 21,5 % koko vuoden määrärahasta (21,8 %), palveluiden ostot 20,1 % (18,1 %), aineet, tarvikkeet ja tavarat 23,6 % (24,4 %), avustukset 0,8 % (0 %) sekä muut toimintakulut 22,2 % (22,9 %).

Maaliskuun lopussa toimintatuotoista oli kumulatiivisesti toteutunut 11,5 % (16,0 %) koko toimialan määrärahatavoitteesta.

Valmistus omaan käyttöön (VOK) erän osalta maaliskuun kumulatiivinen toteuma oli 22,7 % (15,9 %) koko toimialan määrärahatavoitteesta.

Toimintakatetoteuma oli kumulatiivisesti -7,8 Meuroa, josta maaliskuun toteuma oli -3,0 Meuroa.

Talouden vuosiennuste

Teknisen toimialan osalta käyttötalouden valtuustoon nähden sitovuustason vuosiennuste on budjetoidun mukainen eli toimintakulut ovat vuoden lopussa -50,0 miljoonaa euroa.

Infrayksikön osalta talvikunnossapito on vaatinut normaaliin vuoteen nähden enemmän resursseja. Infrayksikössä talouden tasapainottamisen merkittävimpänä keinona on sähköenergian kulutuksen pienentäminen kesäaikaisessa katuvalaistuksessa. Myös tilayksikön toimitilojen ylläpitopalveluissa vaaditaan tarkkaa kuluseurantaa ostojen osalta.

Tekninen toimiala päivitti vuosiennustettaan maaliskuussa. Valmistus omaan käyttöön vuositavoite nostettiin vuoden 2018 tilinpäätöksen toteumatasolle. Infrayksikön osalta valmistus omaan käyttöön ennuste nousi 1,3 miljoonaa euroa ja vastaava summa pienensi maankäyttösopimuskorvauksista odotettua tuottoennustetta. Tilayksikön osalta valmistus omaan käyttöön ennuste kasvoi 0,3 miljoonaa euroa ja vastaavalla summalla pienennettiin rakennusten myyntivoittoennustetta. Yhteiset palvelut –yksikössä vastaava ennustemuutos oli vajaa kaksi tuhatta euroa. Toimialalla ja yksiköissä nettoennustemuutos säilyi muuttumattomana.

Teknisen toimialan talouden vuosiennuste on määrärahan mukainen niin sitovuustason kuin toimintakatteen osalta.

Yksityiskohtaisemmat raportit yksiköiden toiminnallisesta ja talouden toteumasta ovat erillisinä kuukausiraporttiliitteinä.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Lautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi
Minna Ojala, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut, tekninen toimiala, minna.ojala@pori.fi
Mikko Viitala, yksikön päällikkö, tilayksikkö, mikko.viitala@pori.fi

Perustelut

Tekninen toimiala huhtikuun tilannekatsaus

Toiminnallinen toteutuminen

Tilayksikkö osallistui kaupunkistrategian jalkauttamistyöpajaan ja on jalostanut sen pohjalta tilayksikön kehittämissuunnitelmia. Julkisten rakennusten esteetöntä käyttöä edistetään – palvelulupauksen lunastamiseksi on aloitettu yhteistyön valmistelu Satakunnan ammattikorkeakoulun ja konsernihallinnon kanssa. Energiatehokkuutta edistetään ja tilankäyttöä vähennetään – palvelulupauksen lunastamiseksi on suunniteltu aurinkopaneeleiden investoimista maauimalaan, kaukolämmön tilaustehomaksujen kokonaistarkastelu on aloitettu. Tilan käytön tehostamista on tehty vuoden alusta teknisen toimialan osalta Postitalon sisällä ja viidennestä kerroksesta on luovuttu. Sisäisten vuokrien vuokraneuvotteluissa on suunniteltu tilojen käytön tehostamista. Vanhojen kaupungin omistamien rakennusten markkinatilanne on heikko ja myynnin edistämiskeinoista keskustellaan yhteistyössä elinvoimayksikön kanssa. Huoltokirjan hankinta on edennyt ICT-yksikön kanssa yhteistyössä markkinavuoropuhelu vaiheeseen. Palveluverkkosuunnittelu sivistystoimialan kanssa on jatkunut.

Infran kunnossapidon ensimmäinen kolmannes on ollut haastava talvikunnossapidon osalta. Poikkeuksellisen lumikertymän taloudellinen vaikutus on ollut infran kunnossapidon lisäksi myös infran rakentamisen sekä logistiikan toimintayksiköiden käyttötalouden toimintakuluihin. Lisäksi valmistusta omaan käyttöön ei ole kertynyt suunnitellusti, koska henkilöstöä ja kalustoa on ollut auraustehtävissä alkuvuodesta.

Teknisen toimialan investointikohteet ovat käynnistyneet pääosin aikataulun ja budjettien mukaisesti. Infrayksikön investoinneista jokikeskushanke tulee lykkääntymään seuraavalle vuodelle vesilainmukaisen lupakäsittelyn johdosta. Sama lupakäsittely on edessä myös Honkaluodon alueen infran rakentamisen osalta.

Talouden toteutuma

Valtuustoon nähden sitova erä eli toimintakulujen toteuma oli kumulatiivisesti huhtikuun lopussa -14,8 miljoonaa euroa, josta huhtikuun toteuma oli -3,9 miljoonaa euroa. Huhtikuun lopun kumulatiivinen toteuma -14,8 miljoonaa euroa oli 29,5 % koko vuoden muutetun käyttösuunnitelman määrärahasta -50,3 miljoonaa euroa (4/2018 kumulatiivinen toteuma -11,3 miljoonaa euroa 29,8 % tilinpäätöstoteumasta -37,7 miljoonaa euroa). Vuoden 2019 määräraha eroaa vuoden 2018 tilinpäätöstoteumasta ja vuoden 2019 neljän ensimmäisen kuukauden toteuma vuoden 2018 vastaavasta toteumasta pääosin siksi, että teknisen toimialan vastuulle siirtyivät vuoden 2019 alussa sekä sivistys- että konsernihallinnon toimialojen ulkoa vuokratut kohteet. Tilayksikön tämän hetken ennusteen mukaan ulkoa vuokrattujen kohteiden kulutoteumat vastaisivat saatuja määrärahoja.

Huhtikuun lopussa henkilöstökulut olivat 30,1 % koko vuoden muutetun käyttösuunnitelman määrärahasta (31,0 %), palveluiden ostot 27,2 % (24,0 %), aineet, tarvikkeet ja tavarat 31,8 % (35,3 %), avustukset 0,8 % (0,2 %) sekä muut toimintakulut 28,9 % (31,2 %).

Huhtikuun lopussa toimintatuotoista oli kumulatiivisesti toteutunut 3,3 miljoonaa euroa, joka on 17,5 % koko toimialan muutetun käyttösuunnitelman määrärahatavoitteesta (4,4 miljoonaa euroa 20,9 %). Vuoden 2018 huhtikuun loppuun mennessä rakennusten myyntivoittoa oli kertynyt 0,9 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 rakennusten myyntivoittoja ei ole vielä kirjautunut. Tilayksikkö ei katso kuitenkaan, että rakennusten myyntivoittoennustetta tämän osalta tarvitsisi muuttaa.

Valmistus omaan käyttöön (VOK) erän osalta huhtikuun kumulatiivinen toteuma oli 1,2 miljoonaa euroa, joka on 25,7 % koko toimialan muutetun käyttösuunnitelman määrärahatavoitteesta (1,1 miljoonaa euroa 22,2 %). Valmistus omaan käyttöön vuoden 2019 muutettu käyttösuunnitelma on päivitetty vastaamaan toimintayksiköittäin vuoden 2018 tilinpäätöstoteumaa huhtikuussa, joten vuodet ovat määrärahan osalta vertailukelpoiset keskenään. Vuoden 2019 huhtikuussa on kirjattu omajohtoisille investointikohteille alkuvuoden yleiskustannuslisää tilayksikölle 33 000 euroa ja infrayksikölle 26 000 euroa. Vuonna 2018 yleiskustannuskirjaus tehtiin kokonaisuudessaan vasta joulukuussa.

Toimintakatetoteuma oli kumulatiivisesti -10,3 miljoonaa euroa (-5,8 miljoonaa euroa), josta huhtikuun toteuma oli -2,5 miljoonaa euroa.

Talouden vuosiennuste

Teknisen toimialan osalta käyttötalouden valtuustoon nähden sitovuustason vuosiennuste on muutetun käyttösuunnitelman mukainen eli toimintakulut ovat vuoden lopussa -50,3 miljoonaa euroa. Muutettuun käyttösuunnitelmaan ovat kirjautuneet huhtikuussa infrayksikön lisämäärärahat 0,3 miljoonaa euroa (kaupunginvaltuuston kokous 29.4.2019 § 48).

Infrayksikön osalta talvikunnossapito on vaatinut normaaliin vuoteen nähden enemmän resursseja. Infran kunnossapidossa talouden tasapainottamisen merkittävimpänä sisäisenä keinona on sähköenergian kulutuksen pienentäminen kesäaikaisessa katuvalaistuksessa. Infrayksikössä on sisäisesti ja yhteiset palvelut –yksiköstä siirretty määrärahaa kattamaan infran kunnossapidon talvikunnossapitokulua (toimialajohtajan päätös 2019-2657) samalla, kun on tehty muita käyttötalouden tilien määrärahatarkastuksia.

Myös tilayksikössä on tehty huhtikuun raportointiin määrärahatarkastuksia (toimialajohtajan päätös 2019-2657). Tilayksikön toimitilojen ylläpitopalveluissa vaaditaan edelleen tarkkaa kuluseurantaa ostojen osalta.

Mikäli toimialatasoisia kuluyllätyksiä ei loppuvuonna tule ja infrayksikkö pystyy kattamaan sisäisesti loput alkuvuoden talvikunnossapidon aiheuttamista ylimääräisistä kuluista, on yhteiset palvelut –yksikössä muut toimintakulut -erässä toimialatasoisesti 400 000 euron säästömahdollisuus.

Teknisen toimialan talouden vuosiennuste on muutetun käyttösuunnitelman mukainen niin sitovuustason kuin toimintakatteen osalta.

Yksityiskohtaisemmat raportit yksiköiden toiminnallisesta ja talouden toteumasta ovat erillisinä kuukausiraporttiliitteinä.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Lautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi
  • Minna Ojala, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut, tekninen toimiala, minna.ojala@pori.fi
  • Mikko Viitala, yksikön päällikkö, tilayksikkö, mikko.viitala@pori.fi

Perustelut

Tekninen toimiala toukokuun tilannekatsaus

Toiminnallinen toteutuminen

Tilayksikkö osallistui kaupunkistrategian jalkauttamis-työpajaan ja on jalostanut sen pohjalta tilayksikön kehittämissuunnitelmia, jotka on nyt esitelty tekniikan laajennetulle johtoryhmälle. Julkisten rakennusten esteetöntä käyttöä edistetään – palvelulupauksen lunastamiseksi on aloitettu yhteistyön valmistelu Satakunnan ammattikorkeakoulun ja konsernihallinnon kanssa. Energiatehokkuutta edistetään ja tilankäyttöä vähennetään – palvelulupauksen lunastamiseksi on suunniteltu aurinkopaneeleiden investoimista maauimalaan. Vaihtoehtoisia aurinkopaneelisijoituksia etsitään myös muualta. Kaukolämmön tilaustehomaksujen kokonaistarkastelu on saatu päätökseen. Tilan käytön tehostamista on tehty vuoden alusta teknisen toimialan osalta Postitalon sisällä ja viidennestä kerroksesta on luovuttu. Sisäisten vuokrien vuokraneuvotteluissa on suunniteltu tilojen käytön tehostamista. Vanhojen kaupungin omistamien rakennusten markkinatilanne on heikko ja myynnin edistämiskeinoista keskustellaan yhteistyössä elinvoimayksikön kanssa. Rakennusten purkusuunnitelmasta on saatu päätös. Huoltokirjan hankinta on edennyt ICT-yksikön kanssa hankinnan valmisteluvaiheeseen. Palveluverkkosuunnittelu sivistystoimialan kanssa on jatkunut.

Infrayksikön toiminta on toteutunut normaalisti kesän kynnykselle. Haasteita on ollut lähinnä kunnossapidon tehtävissä.

Tilayksikön työohjelma tulee toteutumaan suunnitellusti. Infrayksikön investointeihin liittyvät työt ovat käynnissä pääosin aikataulun mukaisesti. Jokikeskushanke tulee lykkääntymään vesilainmukaisen lupakäsittelyn johdosta. Sama lupakäsittely on edessä myös Honkaluodon alueen infran rakentamisen osalta. Rakentamisessa on aloitettu uusia kohteita hyväksytyn työohjelman mukaisesti. Infrayksikön talouden toteutuman riskinä on tällä hetkellä näyttäytyvä resurssivaje rakennuttamisessa. Työohjelman toteutumisen varmistamiseksi resurssitarve on ratkaistava, ettei investointikohteiden toteutus vaarannu.

Talouden toteutuma

Valtuustoon nähden sitova erä eli toimintakulujen toteuma oli kumulatiivisesti toukokuun lopussa -18,8 miljoonaa euroa, josta toukokuun toteuma oli -4,0 miljoonaa euroa. Toukokuun lopun kumulatiivinen toteuma -18,8 miljoonaa euroa oli 37,4 % koko vuoden muutetun käyttösuunnitelman määrärahasta -50,3 miljoonaa euroa (5/2018 kumulatiivinen toteuma -14,6 miljoonaa euroa 38,7 % tilinpäätöstoteumasta -37,7 miljoonaa euroa). Vuoden 2019 määräraha eroaa vuoden 2018 tilinpäätöstoteumasta ja vuoden 2019 viiden ensimmäisen kuukauden toteuma vuoden 2018 vastaavasta toteumasta pääosin siksi, että teknisen toimialan vastuulle siirtyivät vuoden 2019 alussa sekä sivistys- että konsernihallinnon toimialojen ulkoa vuokratut kohteet. Tilayksikön tämän hetken ennusteen mukaan ulkoa vuokrattujen kohteiden kulutoteumat vastaavat saatuja määrärahoja.

Toukokuun lopussa henkilöstökulut olivat 37,5 % koko vuoden muutetun käyttösuunnitelman määrärahasta (38,9 %), palveluiden ostot 36,1 % (33,3 %), aineet, tarvikkeet ja tavarat 39,0 % (43,8 %), avustukset 93,7 % (90,3 %) sekä muut toimintakulut 36,4 % (40,5 %).

Toukokuun lopussa toimintatuotoista oli kumulatiivisesti toteutunut 9,8 miljoonaa euroa, joka on 51,6 % koko toimialan muutetun käyttösuunnitelman määrärahatavoitteesta (11,3 miljoonaa euroa 54,4 %). Vuoden 2018 toukokuun loppuun mennessä rakennusten myyntivoittoa oli kertynyt 1,1 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 rakennusten myyntivoittoja ei ole vielä kirjautunut. Tilayksikkö ei katso kuitenkaan, että rakennusten myyntivoittoennustetta tämän osalta tarvitsisi muuttaa.

Valmistus omaan käyttöön (VOK) erän osalta toukokuun kumulatiivinen toteuma oli 1,6 miljoonaa euroa, joka on 33,0 % koko toimialan muutetun käyttösuunnitelman määrärahatavoitteesta (1,4 miljoonaa euroa 28,7 %). Vuosi 2019 on vertailukelpoinen vuoteen 2018 muulta osin, paitsi vuoden 2019 luvuissa on kirjattuna omajohtoisille investointikohteille alkuvuoden yleiskustannuslisää tilayksikölle 33 000 euroa ja infrayksikölle 26 000 euroa. Vuonna 2018 yleiskustannuskirjaus tehtiin kokonaisuudessaan vasta joulukuussa.

Toimintakatetoteuma oli kumulatiivisesti -7,5 miljoonaa euroa (-1,9 miljoonaa euroa), josta toukokuun toteuma oli +2,8 miljoonaa euroa. Kuukausi kääntyi positiiviseksi, koska infrajohtamisessa tehtiin 5,8 miljoonalla eurolla vuosilaskutuksia maa- ja vesialueiden vuokrat -tilille.

Talouden vuosiennuste

Teknisen toimialan osalta käyttötalouden valtuustoon nähden sitovuustason vuosiennuste on muutetun käyttösuunnitelman mukainen eli toimintakulut ovat vuoden lopussa -50,3 miljoonaa euroa.

Infrayksikön osalta talvikunnossapito on vaatinut normaaliin vuoteen nähden enemmän resursseja. Infran kunnossapidossa talouden tasapainottamisen merkittävimpänä sisäisenä keinona on sähköenergian kulutuksen pienentäminen kesäaikaisessa katuvalaistuksessa. Infrayksikön sisältä ja yhteisistä palveluista on jo huhtikuussa siirretty rahaa kunnossapidon tileille kattamaan talvikunnossapitoa.

Tilayksikön toimitilojen ylläpitopalveluissa vaaditaan edelleen tarkkaa kuluseurantaa ostojen osalta.

Mikäli toimialatasoisia kuluyllätyksiä ei loppuvuonna tule ja infrayksikkö pystyy kattamaan sisäisesti loput alkuvuoden talvikunnossapidon aiheuttamista ylimääräisistä kuluista, on yhteiset palvelut –yksikössä muut toimintakulut -erässä toimialatasoisesti 400 000 euron säästömahdollisuus.

Teknisen toimialan talouden vuosiennuste on muutetun käyttösuunnitelman mukainen niin sitovuustason kuin toimintakatteen osalta.

Yksityiskohtaisemmat raportit yksiköiden toiminnallisesta ja talouden toteumasta ovat erillisinä kuukausiraporttiliitteinä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Lautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Talousyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.

Käsitellyt asiat