Tekninen lautakunta, kokous 6.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 151 Teollisuustontin Palstakallio 609-86-5-4 vuokraaminen

PRIDno-2019-3564

Valmistelija

  • Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Kuljetusliike L. Kulmala Oy on pyytänyt saada vuokrata osoitteessa Aarnentie 4 sijaitsevan teollisuustontin Palstakallio 609-86-5-4. Tontti sijaitsee teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella (T-1). Yhtiö omistaa viereisen tontin osoitteessa Aarnentie 2. Yhtiö harjoittaa kuljetusliiketoimintaa ja tarvitsee lisätilaa kaluston hallintaa ja säilyttämistä varten.

Teollisuustontin Palstakallio 609-86-5-4 keskeiset vuokraehdot ovat:

Pinta-ala:                              11.985 m²
Rakennusoikeus:                  3.596 k-m²
Rakentamisvelvollisuus:       100 k-m²
Tontin erottamis- ja
rekisteröintimaksu:                1.295 euroa
Vuokra-aika:                          allekirjoittamispäivä - 31.12.2069
Vuosivuokra:                         2.630,71 euroa elinkustannusindeksin (1951:100) vuoden 2018 keskiluvun 1948 kohdalla

Vuosivuokra on 5 prosenttia alueen teollisuustonteille vahvistetusta yksikköhinnasta 4,20 €/m² (elinkustannusindeksin vuoden 2012 keskiluvun 1863 kohdalla), joka elinkustannusindeksin vuoden 2018 keskiluvun 1948 kohdalla on 4,39 €/m².

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää, että teollisuustontti Palstakallio 609-86-5-4 vuokrataan Kuljetusliike L. Kulmala Oy:lle edellä esitetyn mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Hakija, infrajohtaminen/maapolitiikka (Anttila, Pikkkusaari)

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi

 

Käsitellyt asiat