Kuulutus vireillä olevasta maa-aines- ja ympäristöluvasta

Kuulutusaika

13.7.2022 - 19.8.2022

Kuulutus

Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy hakee Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta maa-aineslain (555/1981) mukaista lupaa kalliokiviaineksen ottamiseen sekä ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaista lupaa kallion louhintaan ja murskaukseen sekä pilaantumattoman ylijäämämaan vastaanottamiseen Porin Söörmarkussa sijaitseville kiinteistöille Rajala RN:o 1:183 Tervakangas RN:o 1:213 Sorapekka RN:o 26:2. Maa-aines- ja ympäristölupaa haetaan 20 vuodeksi. Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä Porin kaupungin internet -sivuilla https://pori.cloudnc.fi/fi-FI. Hakemus kuulutetaan uudelleen, koska 30.6.2022 päättynyt kuulutus oli virheellinen siltä osin, että siitä puuttui maininta, että hakija hakee samalle alueelle myös ympäristönsuojelulain mukaista lupaa pilaantumattoman ylijäämämaan vastaanottamiselle.

Hakemuksesta on niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus esittää hakemuksesta mielipiteensä. Hakemusta koskevat kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa Porin kaupungin kirjaamoon joko postitse osoitteeseen PL 121, 28101 Pori tai sähköpostitse kirjaamo@pori.fi ennen kuulutusajan päättymistä 19.8.2022 mennessä. Muistutuksissa ja mielipiteissä tulee ilmoittaa asian diaarinumero PRIDno-2022-2500.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 13.7.-19.8.2022 Porin kaupungin verkkosivuilla. Kuulutuksen julkaisupäivä Porin kaupungin verkkosivuilla on 13.7.2022 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta lukien.

Lisätietoja antaa Ympäristöinsinööri Riikka Niemenmaa,​ riikka.niemenmaa@pori.fi, ​puh. 044 7013351 (29.7.2022 asti),​ Ympäristöinsinööri Arttu Tuominen,​arttu.tuominen@pori.fi,​puh. 044 7010211 (1.8.2022 alkaen)

 

PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAINEN