Kuulutus vireillä olevasta maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta, Kuljetus Mäkivaara Oy

Kuulutusaika

9.6.2021 - 16.7.2021

Kuulutus

Kuljetus Mäkivaara Oy hakee Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta maa-aineslain (555/1981) mukaista lupaa kalliokiviaineksen ottamiseen sekä ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaista lupaa kallion louhintaan ja murskaukseen Porin Ahlaisten Alakylässä sijaitseville kiinteistöille Kalliorinne 1:186, Kalliorinne I 1:183, Gislö 2:552, Korpilaakso 2:196, Mäkimarja 1:465 ja Aapeli 1:407. Maa-aines- ja ympäristölupaa haetaan kymmeneksi (10) vuodeksi. Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä Porin kaupungin internet -sivuilla https://pori.cloudnc.fi/fi-FI.

Hakemuksesta on niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus esittää hakemuksesta mielipiteensä. Hakemusta koskevat kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa Porin kaupungin kirjaamoon joko postitse osoitteeseen PL 121, 28101 Pori tai sähköpostitse kirjaamo@pori.fi ennen kuulutusajan päättymistä 16.7.2021 mennessä. Muistutuksissa ja mielipiteissä tulee ilmoittaa asian diaarinumero PRIDno-2021-2659.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 9.6.-16.7.2021 Porin kaupungin verkkosivuilla. Kuulutuksen julkaisupäivä Porin kaupungin verkkosivuilla on 9.6.2021 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta lukien.

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Johanna Koivukoski, p. 044 701 1214 tai sähköpostitse johanna.koivukoski@pori.fi.

 

PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAINEN