KUULUTUS VIREILLÄ OLEVASTA MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA, LEHTINIEMI JUSSI

Kuulutusaika

7.9.2020 - 15.10.2020

Kuulutus

Jussi Lehtiniemi hakee Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta maa-aineslain (555/1981) mukaista lupaa kalliokiviaineksen ottamiseen sekä ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaista lupaa kallion louhintaan ja murskaukseen Porin Laviassa sijaitsevalle kiinteistölle Välineva 413-414-2-55. Maa-aines- ja ympäristölupaa haetaan kymmeneksi vuodeksi. Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä Porin kaupungin internet -sivuilla https://pori.cloudnc.fi/fi-FI ja palvelupiste Porinassa osoitteessa Yrjönkatu 6 B, Pori.

Hakemuksesta on niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus esittää hakemuksesta mielipiteensä. Hakemusta koskevat kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa Porin kaupungin kirjaamoon joko postitse osoitteeseen PL 121, 28101 Pori tai sähköpostitse kirjaamo@pori.fi ennen kuulutusajan päättymistä 14.10.2020 kello 15.00 mennessä. Muistutuksissa ja mielipiteissä tulee ilmoittaa asian diaarinumero PRIDno-2020-4868.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 7.9.-14.10.2020 Porin kaupungin verkkosivuilla. Kuulutuksen julkaisupäivä Porin kaupungin verkkosivuilla on 7.9.2020 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta lukien. 

Lisätietoja ajalla 7.9.-14.10.2020 antaa ympäristötarkastaja Riikka Niemenmaa, puh. 044 701 3351 tai sähköpostitse riikka.niemenmaa@pori.fi.


PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAINEN