Kuulutus vireillä olevasta ympäristölupahakemuksesta, Westas Pihlava Oy

Kuulutusaika

10.11.2023 - 18.12.2023

Kuulutus

KUULUTUS VIREILLÄ OLEVASTA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

PRIDno-2021-784

Westas Pihlava Oy (y-tunnus 1910304-2) hakee Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristönsuojelulain (527/2014) 89 §:n mukaista toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan muuttamista. Hakemus koskee energiapuuterminaalin sekä haketustoiminnan laajentamista kiinteistöllä 609-36-88-10.

Haketustoimintaa haetaan laajennettavaksi siten, että lämmityskauden aikana (1.8.-31.5.) haketusta suoritetaan arkisin klo 6-22 ja kesäkaudella (1.6.-31.7.) arkisin klo 8-16. Energiapuuta haketetaan vuodessa yhteensä enintään 200 000 m3. Hakemuksen mukaiset muutokset koskevat tilannetta, jossa haketus suoritetaan sähkötoimisella murskaimella energiapuuterminaaliin rakennettavassa kiinteässä melusuojarakennuksessa. Westas Pihlava Oy hakee myös ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävillä pito
Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 10.11. – 18.12.2023 Porin kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla osoitteessa http://pori.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset sekä Porin kaupungin palvelupiste Porinassa osoitteessa Yrjönkatu 13, Pori.

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Hakemuksesta on niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta. Kirjelmässä tulee mainita muistuttajan nimi, osoite ja kiinteistötunnus sekä asian diaarinumero PRIDno-2021-784. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 18.12.2023 ensisijaisesti sähköisesti kaupungin kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@pori.fi (kirjeitse Porin kaupunki, PL 121, 28101 Pori). 

Kuulutus on julkaistu 10.11.2023 Porin kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 17.11.2023.

Lisätietojen antaja
Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristöinsinööri Riikka Niemenmaa p. 044 701 3351 tai sähköpostitse riikka.niemenmaa@pori.fi.
 

PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAINEN