Kuulutus vireillä olevasta ympäristölupahakemuksesta, KuMeKo Forest Oy

Kuulutusaika

22.6.2020 - 29.7.2020

Kuulutus

KUULUTUS VIREILLÄ OLEVASTA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

PRIDno-2019-5244

KuMeKo Forest Oy (y-tunnus 2481001-6) hakee Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristönsuojelulain (527/2014) 89 §:n mukaista toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan muuttamista liittyen KuMeKo-terminaalin toiminta-aikojen ja toiminnan muuttamiseen kiinteistöillä 609-417-36-7 ja 609-417-36-2, osoitteessa Mäntyluodontie 836, Pori.

Lisäksi KuMeKo Forest Oy hakee ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Luvan hakija on viranomaisen pyynnöstä täydentänyt hakemusta, sekä olennaisesti muuttanut hakemuksen sisältöä. Tästä johtuen lupahakemus on päätetty kuuluttaa ja asettaa uudelleen nähtäville.

Hakemuksesta on niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus esittää hakemuksesta mielipiteensä. Hakemusasiakirjat ovat kuulutuksen liitteenä ja kuulutusaikana nähtävillä myös Porin kaupungin palvelupiste Porinassa osoitteessa Yrjönkatu 6 B, Pori.

Hakemusta koskevat kirjalliset muistutukset ja mielipiteet, joissa tulee ilmoittaa asian diaarinumero PRIDno-2019-5244 tulee toimittaa Porin kaupungin kirjaamoon joko postitse osoitteeseen PL 121, 28101 Pori tai sähköpostitse kirjaamo@pori.fi ennen kuulutusajan päättymistä 29.7.2020 kello 15.00 mennessä.

Asian aikaisemman käsittelyn yhteydessä tehtyjä muistutuksia ja esitettyjä mielipiteitä ei tarvitse toimittaa uudelleen.

Lisätietoja antaa ympäristöinsinööri Arttu Tuominen, puh. 044 701 0211 tai sähköpostitse arttu.tuominen@pori.fi.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 22.6.-29.7.2020 Porin kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla osoitteessa www.pori.fi/ilmoitustaulu. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisuajankohdasta.

Porissa 22.6.2020

PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAINEN