Kuulutus vireillä olevasta ympäristölupahakemuksesta, KuMeKo Forest Oy/Merisatamantie

Kuulutusaika

29.6.2020 - 6.8.2020

Kuulutus

KUULUTUS VIREILLÄ OLEVASTA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA                        
Kuulutus on julkaistu 29.6.2020 Porin kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 6.7.2020.

Asia ja toiminnan sijainti
KuMeKo Forest Oy (y-tunnus 2481001-6) hakee Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista ympäristölupaa kierrätyspolttoaineen (puu ja pahvi, PE-muovi, PET-muovi ja kankaat) käsittelyyn ja välivarastointiin. Lisäksi haetaan ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Suunniteltu toiminta sijaitsee Porin kaupungin Mäntyluodon kaupunginosassa kiinteistöllä 609-454-5-0 osoitteessa Merisatamantie 9, 28880 Pori.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävillä pito
Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 29.6.–5.8.2020 Porin kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla osoitteessa http://pori.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset. Lisäksi asiakirjoihin voi tutustua Porin kaupungin yhteispalvelupiste Porinassa osoitteessa Yrjönkatu 6 B, Pori.

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta. Kirjelmässä tulee mainita muistuttajan nimi, osoite ja kiinteistötunnus sekä asian diaarinumero PRIDno-2020-3820. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 5.8.2020 ensisijaisesti sähköisesti kaupungin kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@pori.fi (kirjeitse Porin kaupunki, PL 121, 28101 Pori). Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.
        
Lisätietojen antaja
Ympäristöinsinööri Joni Mustonen, puh. 044 701 0215 tai joni.mustonen@pori.fi 28.7.2020 saakka ja 29.7.-5.8.2020 yksikön päällikkö Riikka Jokiainen, puh. 044 701 9276 tai riikka.jokiainen@pori.fi.

PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAINEN