Kuulutus vireillä olevasta ympäristölupahakemuksesta, Porin ev.lut. seurakuntayhtymä

Kuulutusaika

25.11.2021 - 3.1.2022

Kuulutus

KUULUTUS VIREILLÄ OLEVASTA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA                        
Kuulutus on julkaistu 25.11.2021 Porin kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 2.12.2021.

Asia ja toiminnan sijainti
Porin ev.lut. seurakuntayhtymä (y-tunnus 0204342-6) hakee Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista ympäristölupaa krematoriolle. Hakemuksen mukainen toiminta sijaitsee Porin Metsähautausmaalla Uudenniityn kaupunginosassa kiinteistöllä 609-417-38-0 osoitteessa Maalaiskunnantie 1.

Hakemuksen keskeinen sisältö
Krematoriota käytetään vainajien tuhkaamiseen. Vainajat ovat pääosin Porin ja naa-purikuntien alueelta. Ensimmäisessä rakennusvaiheessa rakennetaan yksi tuhkausyksikkö, mutta rakennuksen rakenteissa ja toiminnassa varaudutaan toiseen yksikköön. Lupaa haetaan laitokselle, jossa on kaksi uunia. Krematorioon kuuluu tuhkausuunin lisäksi savukaasujen puhdistuslaitteistot, vainajien säilytystilat sekä muut tarpeelliset tekniset ja sosiaalitilat. Toiminnallinen tuhkausteho on noin 3 500 vainajaa vuodessa. Tuhkauksia tehdään pääsääntöisesti arkisin klo 7-20 välillä.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävillä pito
Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 25.11.2021-3.1.2022 Porin kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla osoitteessa http://pori.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset. Lisäksi sähköisiin asiakirjoihin voi tutustua Porin kaupungin yhteispalvelupiste Porinassa osoitteessa Yrjönkatu 13, Pori.

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta. Muistutuksessa tulee mainita muistuttajan nimi, osoite ja kiinteistötunnus sekä asian diaarinumero PRIDno-2021-4685. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 3.1.2022 ensisijaisesti sähköisesti kaupungin kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@pori.fi (kirjeitse Porin kaupunki, PL 121, 28101 Pori). Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Lisätietojen antaja
Ympäristöinsinööri Joni Mustonen, puh. 044 701 0215, joni.mustonen@pori.fi