Kuulutus ympäristölupapäätöksestä, Fincumet Oy

Kuulutusaika

14.1.2022 - 21.2.2022

Kuulutus

KUULUTUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSESTÄ

Kuulutus on julkaistu 14.1.2022 Porin kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 21.1.2022.

Päätöspäivämäärä 14.1.2022
Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen, ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikön päätös 2 §/2022, dnro PRIDno-2021-1795

Hakija ja toiminnan sijainti
Fincumet Oy (y-tunnus 0897126–6)
Merisatamantie, Pori, kiinteistötunnus 609-454-1-105-M501

Asia
Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on myöntänyt Fincumet Oy:lle ympäristöluvan vastaanottaa, käsitellä ja välivarastoida metalliromua ja välivarastoida akkuja sekä sähkö- ja elektroniikkaromua, jotka toimitetaan käsiteltäväksi asiamukaisiin käsittelylaitoksiin. Lisäksi on myönnetty ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Hulevedet on määrätty johdettavaksi jätevedenpuhdistamolle.

Nähtävilläpito 
Tämä kuulutus ja asiaa koskeva päätös pidetään nähtävillä 14.1.-21.2.2022 Porin kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla osoitteessa http://pori.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset. Lisäksi lupapäätös on sähköisesti nähtävillä Porin kaupungin yhteispalvelupiste Porinassa osoitteessa Yrjönkatu 13.

Muutoksenhaku 
Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 21.2.2022.

Lisätietoja päätöksestä antaa
Ympäristöinsinööri Joni Mustonen, puh. 044 701 0215 tai joni.mustonen@pori.fi

PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAINEN