Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 14.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 157 Elinvoima- ja ympäristölautakunnan lausunto Honkaluoto 80. kaupunginosan 1. asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta 609 1725

PRIDno-2020-622

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Otto Arponen, Asemakaava-arkkitehti, otto.arponen@pori.fi

Perustelut

Kaava-alue sijoittuu noin 5 km:n etäisyydelle kaupungin keskustasta. Koillisreunaltaan kaava-alue rajautuu Helsingintiehen/vt2 ja luoteisreunaltaan vt11 jatkeeseen. Eteläreunaltaan alue rajautuu Porin ja Ulvilan kaupunginrajaan.

Kaava-alueen pinta-ala on noin 54 ha. Kaavoitettava alue on osoitettu asemakaavassa pääosin teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T-17). Lisäksi kaava-alueelle sijoittuu toimitilarakennusten korttelialueita (KTY) ja teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (TK-10). Kaava-alueen itäreunaan osoitetaan rautatiealue Uusikaupunki-Rauma-Pori -radalle.

Kaava-alue on pääosin kaupungin omistuksessa ja asemakaava on käynnistetty kaupungin toimesta. Suunnittelualue on kaavoituskatsauksen 2022-2024 kohde IT2.

Kaavan tavoitteena on yritysalueen suunnittelu, joka muodostaa jatkumoa Honkaluodossa jo sijaitseville toiminnoille. Tavoitteena on luoda edellytykset paljon tilaa vaativien yritysten sekä varasto-, logistiikka- ja niiden tukitoimintojen sijoittumiselle alueelle. Tavoitteena on myös luoda edellytykset liikennepalveluaseman sijoittumiselle.

Voimassa olevassa asemakaavassa kaava-alue on katualuetta.

Aluetehokkuus suunnittelualueella on 0.26, kun alue on kokonaisuudessaan rakentunut asemakaavan sallimalla rakennusoikeudella. Kaava-alueen mahdollistama rakennusoikeus on noin 141700 k-m2.

Asemakaavan vireilletulosta on tiedotettu 19.2.2020 kuulutuksella ja kirjeellä osallisille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 20.2. – 20.3.2020 kaupungin verkkosivuilla ja kaupunkisuunnittelussa.

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 17.12.2020 - 29.1.2021 kaupungin verkkosivuilla ja kaupunkisuunnittelussa. Kaavaluonnos on lähetetty osallisille kirjeitse.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä kaavaluonnosta koskevat mielipiteet on voitu esittää nähtävilläolon aikana kaupunkisuunnitteluun suullisesti, kirjallisesti ja sähköisesti.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin mielipide Lattomeren viljelysaukean kuivatusyhtiöltä.

Asemakaavasta saatiin luonnosvaiheen ennakkolausunnot elinvoima- ja ympäristötoimialalta, DNA Oyj:ltä, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Pori Energia Oy Energiapalveluilta, Pori Energia Sähköverkot Oy:ltä, Satakuntaliitolta, Traficomilta ja Porin Vedeltä.

Kaavatyön yhteydessä on ennen luonnosvaiheen nähtävilläoloa laadittu liikenne- sekä sulfidimaaselvitykset. Luonnosvaiheen nähtävilläolon jälkeen on laadittu Uusikaupunki-Rauma-Pori -junaradan aluevaraussuunnitelma.

Luonnosvaiheen ennakkolausuntojen pohjalta kaavaehdotukseen on tehty lisäyksiä ja tarkennuksia koskien esimerkiksi hulevesien käsittelyä, ojavesien laaduntarkkailua ja lentoesterajoituksia.

Kaavaluonnoksesta ei saatu mielipiteitä.

Mielipiteet ja ennakkolausunnot on esitetty tiivistettynä kaavaselostuksessa. Mielipiteet ja ennakkolausunnot ovat kokonaisuudessaan nähtävissä kaavan asiakirjoissa Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä.

Tämän asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja erillisenä.

Asemakaavaan ei liity maankäyttösopimuksia.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja –selostus.

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa Honkaluoto 80. kaupunginosan 1. asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 609 1725, päivätty 9.6.2022, nähtäväksi vähintään 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä lausunnot tekniseltä lautakunnalta, elinvoima- ja ympäristölautakunnalta, Satakunnan museolta, Satakunnan pelastuslaitokselta, Pori Energia Oy Energiayksiköltä, Pori Energia Sähköverkot Oy:ltä, Porin Vedeltä, Telialta, DNA Oy Länsi-Suomelta, Satakuntaliitolta, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Finavialta, Porin lentoasemalta, Väylältä, Traficomilta, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesilta, Ulvilan kaupungilta ja Lattomeren viljelysaukean kuivatusalue VIII -ojitusyhteisöltä, minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Heli Välimaa, ympäristösuunnittelija, heli.valimaa@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 27.6.2022 asettaa Honkaluoto 80. kaupunginosan 1. asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 609 1725 nähtäväksi vähintään 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä lausunnon muun muassa elinvoima- ja ympäristölautakunnalta, minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää antaa seuraavan lausunnon:

Toimialan luonnosvaiheessa esittämät kommentit liittyen alueen mahdollisiin happamiin sulfaattipitoisiin orsivesiesiintymiin sekä ojavesien pH-arvoon on huomioitu kaavamääräyksissä.

Sen sijaan katunimistön ja osoitejärjestelmän osalta asemakaavaehdotus on edelleen sekava. Rahtitie-niminen katu erkaantuisi liikennealueelta (LT) kahteen eri suuntaa. Tällaisessa tilanteessa selkeän osoitenumeroinnin muodostaminen on vaikeaa. Rahtitien nimi tulee asemakaavaehdotuksessa muuttaa. Näin päästään tilanteeseen, jossa asemakaavan toteuduttua osoitenumerointi voi alkaa ylempiarvoiselta tieltä. Osoitejärjestelmän selvyyden kannalta hyvä vaihtoehto on nimetä asemakaavaehdotuksen mukainen Rahtitie kahdessa osassa kahdella eri nimellä niin, että kadun nimi vaihtuu korttelin 17 ja 18 välissä olevassa risteyksessä.

Korttelin 18 ET-alueelle ei ole mahdollista kulkea asemakaavaehdotuksen mukaiselta Rahtitieltä, koska ET-alueen kohdalle on osoitettu liittymäkielto. Kulku kyseiselle ET-alueelle tulee ratkaista ja osoittaa asemakaavassa.

Rakennusoikeutta sisältävät ET-alueet on kaavaehdotuksessa osoitettu yleisenä alueena ikään kuin korttelialueen ”kainaloon”. Ne voidaan esittää myös muodossa ET, Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelu, kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.