Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 14.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 163 Elinvoima- ja ympäristölautakunnan lausunto: Lupapalveluiden ja asioiden siirto Teknisen lautakunnan- ja toimialan alaisuuteen, valtuustoaloite, valtuutettu Mikael Ropo

PRIDno-2022-2840

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Mikael Ropo jätti valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

"Valtuustoaloite: Lupapalveluiden ja asioiden siirto Teknisen lautakunnan- ja toimialan alaisuuteen

Taustaa:
Teknisen toimialan ja Elinvoima- ja ympäristötoimialan tehtävät eivät tällä hetkellä tue parhaalla mahdollisella tavalla parhaan mahdollisen prosessin kehittämistä. Pirstaloitumista on havaittavissa kahden eri lautakunnan ja toimialan välillä. Sujuvampien ja nopeampien prosessien,sekä yhden luukun periaatteen vahvistamiseksi.

Esitän, että:

Elinvoima ja ympäristötoimialan rakentamiseen, infraan ja maankäyttöön ja kiinteistöihin liittyvät asiat ja lupapalvelut siirretään Teknisen lautakunnan ja toimialan alaisuuteen yhden kokonaisuuden luomiseksi.

Porissa 30.5.2022

Mikael Ropo
kaupunginvaltuutettu kok.
teknisen lautakunnan puheenjohtaja"

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Valmistelija

  • Mikko Nurminen, rakennusvalvontayksikön päällikkö, mikko.nurminen@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Mikael Ropo jätti valtuuston 30.5.2022 kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen: Lupapalveluiden ja asioiden siirto Teknisen lautakunnan-​ ja toimialan alaisuuteen.

Kaupunginhallitus on 6.6.2022 kokouksessaan päättänyt pyytää lausunnon valtuustoaloitteesta elinvoima- ja ympäristölautakunnalta ja tekniseltä lautakunnalta. Lausunto tulee toimittaa kaupunginhallitukselle 30.9.2022 mennessä.

Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa asian historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää antaa valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon:

Prosessien eheys on niiden sujuvuuden kannalta ensiarvoisen tärkeätä ja merkittävä elinvoimaisuuden tekijä. Yhden luukun periaatteen ja hyvän asiakaspalvelun toteuttamiseksi prosessien sujuvuuteen tuleekin kiinnittää jatkuvasti huomiota ja tehdä aktiivisia toimenpiteitä organisaatiorakenteen sekä henkilöresurssien ja osaamisen kehittämiseksi.

Kaupunkiorganisaation tehtävät voidaan kuitenkin jakaa karkeasti toimenpiteisiin sekä niitä valvoviin viranomaistehtäviin. Elinvoima- ja ympäristötoimialan rakennusvalvontayksikön rakentamiseen ja kiinteistömuodostukseen liittyvät lupamenettelyt ovat luonteeltaan sellaisia, joita ei ole syytä käsitellä samassa lautakunnassa, joka hakee käytännössä kaikki kaupungin omiin toimenpiteisiin vaadittavat luvat. Rakennusvalvontayksikön ja sen prosessien kehittäminen elinvoimaa paremmin tukevaksi on tarkoituksenmukaista toteuttaa elinvoima- ja ympäristölautakunnan alaisena ja osana koko organisaation läpäiseviä kaupunkikehityksen prosesseja. Maankäyttöpolitiikkaan liittyvien rinnakkaisten prosessien hallinnassa selkeä yksi ja sama päätöksentekoketju vaikuttaa kuitenkin järkevältä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus/Johanna Jokelainen

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.