Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 14.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 156 Elinvoima- ja ympäristölautakunnan lausunto: Porin kauppatorin yleissuunnitelma

PRIDno-2021-4045

Valmistelija

  • Mikko Nurminen, rakennusvalvontayksikön päällikkö, mikko.nurminen@pori.fi
  • Sari Kivioja, sari.kivioja@pori.fi

Perustelut

Porin kauppatorin yleissuunnittelun ohjausryhmä päätti pyytää lausunnon kauppatorin yleissuunnitelmasta elinvoima- ja ympäristölautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta, sivistyslautakunnalta, nuorisovaltuustolta, vammaisneuvostolta, vanhusneuvostolta, Porin kaupunkikeskusta ry:ltä, Porin Yrittäjät ry:ltä, Porin polkupyöräilijät ry:ltä, Porin taksiautoilijat ry:ltä, Torikauppiasyhdistykseltä, uuden toripaviljongin toimijoilta ja kauppatorin läpiajavilta liikennöitsijöiltä 30.9.2022 mennessä.

Lausuntomenettelyn lisäksi yleissuunnitelma ja esittelyaineisto avattiin kaupunkilaisten kommentoitavaksi. Yleissuunnitelmasta on laadittu asemapiirros ja selostus sekä tarinakartta, video ja virtuaalimalli. Yleissuunnitelman esittelyaineisto on kokonaisuudessaan tutustuttavissa kauppatorin suunnittelun verkkosivuilla www.pori.fi/kauppatorinsuunnittelu.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely ovat historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää antaa seuraavan lausunnon Porin kauppatorin yleissuunnitelmasta:

Porin kauppatori on kaupunkikeskustan historiallinen ja tärkeä palvelukokonaisuus sekä keskeinen kaupunkitila. Kauppatori toimii perinteisten toritoimintojen lisäksi tapahtumapaikkana, joukkoliikenteen solmupisteenä ja osana kävelykatua sekä laajemmalle ulottuvaa Promenadi-Pori kaupunkiakselia. Porin kauppatorin yleissuunnittelutyö on osa kaupunkikeskustan uudistamisen ja elävöittämisen kokonaisuutta, ja sen avulla toteutetaan Pori 2030 -strategian ja Porin valtuustosopimuksen (2021-2025) tavoitteita monipuolisesti sekä erityisesti tavoitteita keskustan kehittämisen, elinvoiman lisäämisen ja elävöittämisen osalta. Yleissuunnittelutyö jatkaa kauppatorin kokonaisuuden uudistamista, jossa toripaviljongin rakentuminen vuoden 2022 toukokuussa on ollut merkittävä ensimmäinen etappi. Valmistunut yleissuunnitelma tukee elinvoima- ja ympäristölautakunnan arvion mukaan hyvin edellä mainittuja tavoitteita. 

Porin kauppatorin yleissuunnittelun ohjausryhmässä tavoitteita edistämässä ja suunnittelua ohjaamassa on ollut useita toimialan yksiköiden asiantuntijoita. Elinvoima- ja ympäristötoimialalta ohjausryhmässä edustettuna ovat olleet ryhmän puheenjohtajana toimineen kaupunginarkkitehdin lisäksi kaupunkisuunnittelun, joukkoliikenteen sekä kaupunkikehityksen edustajat. Yleissuunnittelutyön aikana yhteistyötä on tehty monipuolisesti yli yksikkö- ja toimialarajojen. Lautakunta pitää tärkeänä, että yleissuunnittelutyötä on ohjannut monitoimialainen ohjausryhmä ja että yleissuunnitelmatyötä on tehty laajassa yhteistyössä alueen toimijoiden, asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Yleissuunnittelutyön aikana torikauppiaiden ja torialueen yrittäjien kanssa käyty monipuolinen vuoropuhelu luo hyvät edellytykset alueen pitkäjänteiselle on menestyksekkäälle kehittämiselle.

Porin kauppatorin yleissuunnitelmatyön yhtenä keskeisenä lähtökohtana on ollut kauppatorin ja sitä ympäröivän alueen sekä koko kaupunkikeskustan elinvoiman ylläpitäminen ja vahvistaminen. Uudistuksilla on haluttu turvata kauppatorin elinvoimaisuus ja tuoda parannusta torin ja sitä ympäröivien liiketilojen sekä kävelykadun asiakasvirtoihin. Elinvoima- ja ympäristölautakunta pitää tärkeänä, että yleissuunnitelmatyöllä vahvistetaan Porin kauppatorin torialueelle ja lähiympäristöön sijoittuvien torimyyjien ja yritysten toimintaedellytyksiä. Yleissuunnitelmatyössä tätä toteutetaan lisäämällä asiakasvirtoja, parantamalla saavutettavuutta sekä vahvistamalla alueen yleistä houkuttelevuutta. Lautakunta pitää tärkeänä, että ilmastonäkökulma sekä luonnon monimuotoisuus on suunnitelman laatimisessa huomioitu. 

Suunnitteluvaiheessa on huomioitu joukkoliikenteen toimintamahdollisuudet ja parannettu muun muassa joukkoliikenteen kääntösäteitä ja laiturialueen viihtyvyyttä sekä oleskelun mahdollisuuksia. Kauppatorille moottoriajoneuvoilla tapahtuvan asiointiliikenteen sujuvuutta on parannettu selkeyttämällä Eteläkauppatorin pysäköintialueen liikenneympäristöä ja säilyttämällä kauppatorin ympäristössä pysäköintipaikkojen määrän nykyisellään. Lautakunta pitää tärkeänä myös sitä, että kauppatorin yleissuunnittelutyötä on tehty samanaikaisesti laajemmalle ulottuvan keskustan liikenneverkkosuunnittelutyön kanssa. Tärkeänä pidetään myös sitä, että yleissuunnitelmatyöllä torialueen polkupyöräpysäköintiin ja liikkumisen turvallisuuteen on tehty parannuksia, jotka kehittävät pyöräilyolosuhteita ja lisäävät torin houkuttelevuutta. Yleissuunnitelmatyön vahvuutena lautakunta pitää kävely-ympäristön ja oleskelualueiden kehittämistä sekä erityisesti ratkaisuja, jotka parantavat ilmastonmuutoksen vaikutuksiin (esimerkiksi helteet) varautumista ja kaupunkiympäristön ilmanlaatua sekä monimuotoisuutta puustoa ja kasvillisuutta hyödyntäen. Yleissuunnitelman monimuotoisuuden arvioinnissa hyödynnettiin Biodiversity Metric -työkalua, jonka avulla laaditun yleissuunnitelman ratkaisun nykytilanteeseen vertailu oli helppoa. Arvioinnin mukaan yleissuunnitelman ratkaisulla lisätään luonnon monimuotoisuutta  +30,05 prosentilla. Nykytilanteessa Porin tori saa 0,27 pistettä ja suunnitelmalla tuotetaan 0,69 pistettä. Lautakunta pitää tärkeänä, että torin yleissuunnitelman mukaisilla ratkaisuilla voidaan merkittävästi lisätä luonnon monimuotoisuutta. 

Elinvoima- ja ympäristölautakunta pitää tärkeänä myös, että yleissuunnitelman ratkaisut tukevat torin tapahtumajärjestämistä ja parantavat alueen tapahtumaturvallisuutta. Riittävän laaja ja avoimena säilyvä torin keskialue mahdollistaa tulevaisuudessakin tapahtumajärjestämisen ja sen, että Porin tori voi jatkossakin toimia keskustan elävyyttä ylläpitävien tapahtumien, kilpailujen, muistojuhlien ja seremonioiden tapahtuma- ja kohtaamispaikkana. Tapahtumakaupungin olosuhteiden parantamisen lisäksi torisuunnitelmaan sisältyvät uudet wow-elementit (vesisumut, Poris- olkkarin oleskelualue latvuskattoineen), laadukkaasti toteutettu valaistusratkaisut ja taide-elementit ovat tervetullut lisä kauppatorin ja kaupunkikeskustan elävöittämiseen. 

Porin tori on määritelty maakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi ja osoitettu sellaisena maakuntakaavan ohella myös Porin kantakaupungin yleiskaavassa (2007) merkinnällä S-2 alueeksi, jonka omaleimainen luonne tulee säilyttää. Vuonna 1997 hyväksytyssä asemakaavassa kauppatori on osoitettu torialueeksi, jolla erikseen osoitetulla rakennusalalla saa rakentaa esiintymislavan. Kauppatorin katualueille kohdistuvat uudistukset edellyttävät jatkosuunnittelun yhteydessä muutoksia katusuunnitelmiin ja asemakaavaan. 

Lautakunta näkee yleissuunnitelmatyössä valittujen ratkaisujen olevan kestävän kaupunkisuunnittelun ja ympäristörakentamisen mukaisia ja näin yleissuunnitelmatyöllä edistetään kaupunkistrategian tärkeitä kestävän kasvun ja kehityksen periaatteita. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Merkitään,​että yhdyskuntasuunnittelija Sari Kivioja esitteli Porin kauppatorin yleisuunnitelmaa kello 18.10-18.55.

Tiedoksi

Porin kauppatorin yleissuunnittelun ohjausryhmän puheenjohtaja/Mikko Nurminen

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.