Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 14.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 155 Elinvoima- ja ympäristötoimiala, Henkilöstösuunnitelma vuosille 2023-2025 sekä vuoden 2023 koulutussuunnitelma

PRIDno-2022-1789

Valmistelija

  • Heidi Suominen, heidi.suominen@pori.fi

Perustelut

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) edellyttää henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimista. Lain mukaan kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on tuottaa vaadittavat palvelut laadukkaasti siten, että tehtävässä on oikeanlainen osaaja oikealla paikalla oikeaa työtä tekemässä. Huolellinen henkilöstösuunnittelu on avain kestävään ja kustannustehokkaaseen toimintaan ja se toimii myös välineenä talousarvion laadinnassa.

Henkilöstösuunnitelmaan liittyy kiinteästi koulutussuunnitelma. Koulutussuunnittelulla edistetään henkilöstön osaamisen kehittämistä, varautumista muutoksiin, tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä ohjataan osaamisen kehittämistä myös vähemmän koulutusta saaneille.

Elinvoima- ja ympäristötoimialalla on laadittu henkilöstösuunnitelma vuosille 2023-2025 sekä koulutussuunnitelmat vuodelle 2023 (liitteenä). Suunnitelmat on käsitelty elinvoima- ja ympäristötoimialan yhteistyötoimikunnan kokouksessa 23.8.2022.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä elinvoima- ja ympäristötoimialan henkilöstösuunnitelman vuosille 2023 -​ 2025 ja koulutussuunnitelman vuodelle 2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Merkitään, että lautakunta päätti pitää kokoustauon klo 18.00-18.10 asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

Tiedoksi

HR-yksikkö

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.