Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 14.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 166 Lausuntopyyntö Karhuseudun alueellisesta kehittämisstrategiasta ohjelmakaudelle 2023–2027 ja kunnan sitoutuminen Leader-kuntarahoitusosuuteen Euroopan Unionin ohjelmakaudelle 2023–2027

PRIDno-2022-4935

Valmistelija

  • Janne Vartia, vs. yksikön päällikkö, kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksik, janne.vartia@pori.fi

Perustelut

Paikallinen Leader-ryhmä tarjoaa toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta paikkakunnan parhaaksi. Leader-ryhmä toteuttaa laatimaansa paikallista kehittämisstrategiaa. Toimintaa ohjaavat yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen eli Leader-toimintatavan periaatteet: monialaisuus, alueperusteisuus, paikallinen kumppanuus, innovatiivisuus, alueiden välinen yhteistyö, alhaalta ylös -lähestymistapa ja verkostoituminen. Tulevalla EU:n ohjelmakaudella 2023–2027 Manner-Suomessa on 52 Leader-ryhmää ja ne kattavat kaikki maaseutualueet. Leader-ryhmä saa rahoituksen laaditun strategian perusteella. Rahoitus koostuu EU:n maaseuturahaston, valtion ja kuntien rahoituksesta. Kuntarahaosuus pohjautuu kuntien asukaslukuun. Leader Karhuseutu ry toimii viiden kunnan alueella ja toteuttaa alueen toimijoiden kanssa yhdessä laadittua ”Tulevaisuuden Teljä” -strategiaa ohjelmakaudella 2023–2027. Toiminnan tavoitteena on maaseutualueiden elinvoiman lisääminen. Strategiaa toteutetaan rahoittamalla paikallisista tarpeista lähteviä yritys- ja yleishyödyllisiä hankkeita. Kuluvalla ohjelmakaudella 2014–2022 olemme rahoittaneet alueellamme yli 350 hanketta, joista itsenäisiä hankkeita on ollut 220 ja joista yrityshankkeita 60. Loput hankkeet ovat olleet Leader-alueiden välisiä tai teemahankkeita, joiden avulla paikalliset yhdistykset ovat voineet toteuttaa pienempiä toimenpiteitään Leader Karhuseudun toimiessa hankkeen hallinnoijana. Yleishyödyllisillä hankkeilla on parannettu asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia alueella ja yrityshankkeilla avustettu aloittavia yrittäjiä sekä mahdollistettu toimivien yritysten investointeja.


Hakuprosessi ohjelmakauden 2023–2027 Leader-ryhmäksi oli kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa syksyllä 2020 määriteltiin Leader-ryhmän alue, hankittiin alueen kaupunkien ja kuntien sitoumus Leader-ryhmään kuulumisesta ja ilmoittauduttiin mukaan hakuprosessiin. Haun toisessa vaiheessa vuonna 2022 laadittiin alueelta kerätyn ja koostetun tiedon pohjalta lopullinen strategia. Karhuseutu ry toimitti alueellisen kehittämisstrategiansa Maa- ja metsätalousministeriöön ohjeiden mukaisesti 23.6.2022. Maa- ja metsätalousministeriön ohjeistuksen mukaisesti Leader-ryhmien on toimitettava kuntarahasitoumukset ministeriöön viimeistään 14.10.2022 mennessä.

Leader Karhuseutu ry pyytää lausunnon seuraaviin asioihin 7.10.2022 mennessä:

1. Kaupungin lausunto Leader Karhuseudun alueellisesta ”Tulevaisuuden Teljä”-kehittämisstrategiasta ohjelmakaudelle 2023–2027.
2. Kaupunki sitoutuu Leader-ohjelman rahoitukseen liitteenä olevan rahoitussuunnitelman mukaisesti vuosille 2023–2027.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää, että kaupunki antaa lausuntonaan Leader Karhuseudun alueellisesta ”Tulevaisuuden Teljä”-kehittämisstrategiasta ohjelmakaudelle 2023–2027 seuraavaa:

Leader Karhuseudun strategia Tulevaisuuden Teljä on jaettu neljään strategiseen painopistealueeseen:

1. Harrastukset ja vapaa-aika
2. Työllisyys, elinvoima ja innovaatiot
3. Paikallisyhteisöjen palvelut ja maaseutuasumisen turvaaminen
4. Ympäristö ja energia

Valituille painopistealueille löytyvät vastinparit Porin kaupungin vuoteen 2030 ulottuvasta strategiasta. Leader-rahoitus toimii yhtenä Porin kaupungin strategian edistämisvälineenä kytkien maakunnan maaseutumaisten alueiden kehittämisen ja kestävän kehityksen mukaiset tavoitteet kaupunkialueiden kehitystavoitteisiin.

Leader Karhuseudun Porin kuntaosuus 72888 €/v sisältyy valmisteilla olevaan vuoden 2023 talousarvioon ja talousarvion taloussuunnitelmaan 2024-2027.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Leader Karhuseutu ry

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.