Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 14.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 168 Tapahtuma-avustuksen myöntäminen, Ars Pori 22

PRIDno-2022-3175

Valmistelija

  • Eija Joensuu, eija.joensuu@pori.fi

Perustelut

Tapahtuman kuvaus
Ars Pori 22 on jatkumoa syksyllä 2021 lanseeratulle Ars Pori Megastore tapahtumalle, kuusi viikkoa kestänyt taidenäyttelyiden ja tapahtumien kokonaisuus, joka toi kulttuuria ja kuvataidetta Porin keskustan sydämeen. Tänä syksynä Porin päivästä 23.9. alkaen, ydinkeskustassa sijaitseva Isokarhun ostoskeskus toimii jälleen näyttämönä lukuisille taiteilijoille ja heidän teoksilleen. Tyhjiin tiloihin syntyy taidenäyttelyitä ja installaatioita, mittava näyttelykokonaisuus pitää sisällään myös yhteistyössä Porin taidemuseon kanssa toteutettavan Satakuntalaisia taiteilijoita profiloivan kokonaisuuden. Satakuntalaisia taiteilijoita varten kuratoitava osuus toteutetaan open call haulla, joka käynnistyi elokuussa 2022. Taiteilija-kuraattori Farbod Fakharzadeh kuratoi myös yhden näyttelykokonaisuuden Suomessa asuvista ja vaikuttavista kansainvälisistä taiteilijoista.

Tapahtuma-avustusta haemme osaksi Ars Pori 22 festivaalia tuleviin tapahtumakokonaisuuksiin ja niitä varten luotavan esitys- ja yhteisötilan toteuttamiseksi. Tapahtumasisältöjä varten siis luodaan jälleen oma tapahtuma- ja yhteisötila Isokarhun alakertaan, joka on tarkoitus vakiinnuttaa kaupunkilaisia palvelevaksi ympärivuotiseksi kulttuuritilaksi, eräänlaiseksi kaupunkiolohuoneen pilotiksi. Ihmiset voivat ottaa osaa työpajoihin, tulla kokemaan taidetta ja tapahtumia elektronisen musiikin iltaklubeista ja live-keikoista performanssitaiteeseen. Tarjoamme paikallisille kulttuuritoimijoille ja tapahtumanjärjestäjille mahdollisuuden luoda omia esityksiä, työpajoja ja projekteja. Ars Porin yhteydessä toteutettavaan yhteisötilaan/ kaupunkiolohuoneeseen on tilat Cityconin puolesta vuoden vaihteeseen ja sitä vetämään on palkattu palkkatuella kaksi henkilöä. Etsimme myös yhteistyötahoja ja rahoitusta toiminnan jatkamiseksi vuodelle 2023. Tapahtuma-avustuksen turvin tarjoamme ääni- ja valotekniikan ja järjestyksenvalvonnan, sekä koordinoimme ja kustannamme Ars Porin tapahtumakalenterin luomisen ja viestinnän. Ars Pori festivaalin päätyttyä samaista tilaa käytetään Pori Film Festival tapahtumassa, jonka kanssa Ars Pori on kiinteässä yhteistyössä.

Koronapandemia on jo hellittänyt mutta Porin keskusta on edelleen täynnä hyödyntämätöntä potentiaalia, tyhjät liiketilat tarjoavat edelleen mahdollisuuden kulttuurin kukoistamiseen ja ainutlaatuisen tilaisuuden yhteisöllisten sekä kulttuuritapahtumien istuttamiselle osaksi kaupunkimaisemaa. Kun vuosi sitten näimme tyhjissä kaupunkitiloissa olevan potentiaalin, halusimme luoda uuden kunnianhimoisen tapahtuman ja tuoda jotain uutta Porin taidekentälle. Suuri kävijämäärä tuli meille melkoisena yllätyksenä ja nyt viime vuonna saamiemme kokemusten ja paremman rahoituksen turvin aiomme toistaa tuon menestyksen ja vakiinnuttaavuosittain järjestettävä  taidefestivaali ja toimintamalli, joka hyödyntää julkista tilaa taiteelle ja kulttuurille, auttaa yrityksiä ja toimijoita näkemään taiteen ja kulttuurin vaikutus yhteisöissä ja henkitoreissaan olevien kaupunkitilojen elvyttämisessä. Ars Pori 22 aikoo saavuttaa tämän luomalla taiteilijalähtöisiä näyttelyitä ja tapahtumia, jotka saavat ihmiset näkemään ympäristönsä uudella tavalla. Varteenotettava joukko monialaisia taiteilijoita on tänäkin vuonna sitoutunut projektiin, ja luotamme heidän taiteeseensa ja näkemykseensä. Ars Pori Megastore oli ensimmäinen laatuaan Porissa, eräänlainen pilottihanke. Nyt Ars Pori 22 tarjoaa meille mahdollisuuden kehittää toimintaamme ja etenkin tapahtumatuotantoa. Yhdessä Isokarhua hallinnoivan Cityconin ja Porin kaupungin kanssa keskitymme yhteisötilan kehittämiseen, viime vuonna saamiemme kokemustemme pohjilta laajennamme tapahtumapuolta monimuotoisemmaksi ja tuomme mukaan enemmän toimijoita, meille on mahdollista esitellä esitys- ja yhteisötilan konseptia ja rakentaa pohja ympärivuotiselle tilalle jossa kasvattaa porilaista "kulttuuriekosysteemia", elävöittää keskustaa ja osallistaa ihmisiä kulttuurin avulla.Ars Pori on jo matkalla osaksi valtakunnallisten taidetapahtumien kärkeä.

Avustuksen käytön kuvaus
Tapahtumien järjestäminen osana Ars Pori taidefestivaalia noin kuuden viikon ajan. Pyrimme luomaan avajaisohjelmiston lisäksi viisi konserttia, performanssitapahtuman ja iltaklubeja, jotka olisivat kaikille avoimia ja maksuttomia. Lisäksi luomme puitteet uudelle yhteisö- ja tapahtumatilalle, jossa alla eritellyn kustannusarvion puitteissa pystymme tarjoamaan muille toimijoille mahdollisuuksia tapahtumien järjestämiseen näyttely- ja tapahtumatiloissa.

Ääniteknikon palkkaus tapahtumiin n. 1000€
Järjestyksenvalvojien palkkaus tapahtumiin n. 1000€
Laitevuokraus, akustiikkaverhot jne. 1000€
Tiedottaminen, markkinointi 500€
Tilojen somistaminen ja muut materiaalikulut 500€
Esiintyjien matka- ja kulukorvaukset, mahdolliset majoituskulut 1000€
Esiintymiskorvaukset ja muut ostopalvelut 6000€

Avustuksen perustelu
Työryhmä katsoo Ars Porin uudenlaiseksi kulttuuritapahtumaksi, joka hienosti ottaa haltuun sekä muuntaa olemassa olevaa tyhjää tilaa kulttuurin esittämisen keskiöksi. Kauppakeskuksen tyhjiin tiloihin syntyvät kokonaisuudet elävöittävät hienosti keskustamme 6 viikon ajan. Oletamme myös, että kynnys käydä tutustumassa tapahtumaan on matala. Tapahtuma osallistaa kävijöitään kokemaan ja ottamaan osaa  erilaisiin työpajoihin. Tapahtuma mahdollistaa paikallisten taiteilijoiden luoda omia esityksiään ja järjestää työpajoja sekä erilaisia esittävään taiteeseen liittyviä projekteja. Asioiden mennessä hyvin saatamme saada ko tiloihin kaikkia kaupunkilaisia palvelevan kaupunkiolohuoneen.   

Ars Pori ry on hakenut tapahtuma-avustusta Ars Pori 22 tapahtumalle 11.000 €.

Työryhmä esittää elinvoima- ja ympäristölautakunnalle, että tapahtuman järjestäjälle maksetaan tapahtuma-avustusta 3000 €, hakusumman ollessa 11000 € hakemuksen täyttäessä tapahtuma-avustuksille määritellyt kriteerit.

Tapahtuma-avustusta voidaan myöntää Porissa järjestettävän valtakunnallisen, kansainväliseen tai sellaiseksi pyrkivään, tai muuhun kaupungin elinvoimaa ja imagoa tukevaan tapahtumaan. Järjestäjänä voi olla rekisteröitynyt yhdistys tai yritys tai useita toimijoita yhdessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää myöntää Ars Pori 22 -tapahtumalle tapahtuma-avustusta 3000 € hakusumman ollessa 11000 € hakemuksen täyttäessä tapahtuma-avustuksille määritellyt kriteerit.

Tapahtuma-avustuksen saajan tulee raportoida avustuksen käytöstä ja tapahtuman vaikuttavuudesta viimeistään 6 kk tapahtuman jälkeen elinvoima- ja ympäristötoimialan antaman ohjeistuksen mukaisesti. Uutta avustusta ei myönnetä ennen kuin edellisen avustuksen käytöstä on raportoitu asianmukaisesti.

Tapahtuman peruuntuessa avustusta saaneella taholla on velvollisuus maksaa saamansa avustus takaisin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Tapahtuma-avustuksen hakija, Matkailu- ja markkinointiyksikkö, varainhallinta

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii.

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite:                PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite:              Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13
Sähköpostiosoite:      kirjaamo@pori.fi
Faksinumero:            (02) 634 9417
Puhelinnumero:         (02) 623 4470
Vaihde                       (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat
maanantai                 10 - 16
tiistai-torstai                8 - 16
perjantai                     8 - 15


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
•    päätös, johon haetaan oikaisua
•    miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
•    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen oikaisuvaatimusohjeineen on merkitty lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.