Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 14.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 170 Tapahtuma-avustuksen myöntäminen, Se löytyi Missio tilaisuus

PRIDno-2022-3040

Valmistelija

  • Eija Joensuu, eija.joensuu@pori.fi

Perustelut

Tapahtuma kuvaus
Se löytyi -missio on kristittyjen yhteinen, kirkkohistoriallisestikin merkittävä hanke evankeliumin välittämiseksi suomalaisille. Sadat seurakunnat ja järjestöt valmistautuvat yhdessä kolmekymmentä päivää kestävään mediakampanjaan, jonka aikana järjestetään myös satoja tapahtumia ja tempauksia. Missio luo erinomaiset edellytykset henkilökohtaisiin kohtaamisiin sekä kiinnittää huomion yksinäisyydestä kärsivien lähimmäisten auttamiseen. Mission osana Satakunnassa Porissa järjestettävää yhteiskristillinen Missio tapahtuman pääjuhla lauantaina 22.10.2022. Sitä varten olemme varanneet vuokranneet Samkin juhlasalin, jossa on klo 14 tilaisuus lapsille ja lapsiperheille ja klo 18 Pääjuhla. 
Tilan vuokra on 3000 euroa +alv.

Avustuksen käyttö
Avustussumma on tarkoitus käyttää tilavuokrasta aiheutuviin kustannuksiin. Tilavuokra on 3000 euroa + alv, yht. 3720 euroa.

Avustuksen perustelu
Työryhmä katsoo positiivisena sen, että tapahtuma järjestetään useiden eri Satakunnan seurakuntien kanssa yhteistyössä ja huipentuu Mission päätapahtumaan juuri Porissa. Kokonaisuuden ollessa kristittyjen yhteinen merkittävä hanke evankeliumin välittämiseksi suomalaisille. Tapahtuma on avoin myös sekä aikuisille että lapsille. Tapahtuman ajankohta tukee myös Tapahtumien tiekartan tavoitetta saada tapahtumia myös kiireisen kesäajan ulkopuolelle.

Porin helluntaiseurakunta on hakenut tapahtuma-avustusta Se löytyi -missiotapahtumalle 3720 €.

Työryhmä esittää elinvoima- ja ympäristölautakunnalle, että tapahtumajärjestäjälle maksetaan tapahtuma-avustusta 800 € hakemuksen täyttäessä tapahtuma-avustuksille määritellyt kriteerit.

Tapahtuma-avustusta voidaan myöntää Porissa järjestettävän valtakunnallisen, kansainväliseen tai sellaiseksi pyrkivään, tai muuhun kaupungin elinvoimaa ja imagoa tukevaan tapahtumaan. Järjestäjänä voi olla rekisteröitynyt yhdistys tai yritys tai useita toimijoita yhdessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Elinvoima – ja ympäristölautakunta päättää myöntää Se löytyi Missio tilaisuus -tapahtumalle tapahtuma-avustusta 800 € hakusumman ollessa 3720 € hakemuksen täyttäessä tapahtuma-avustuksille määritellyt kriteerit.

Tapahtuma-avustuksen saajan tulee raportoida avustuksen käytöstä ja tapahtuman vaikuttavuudesta viimeistään 6 kk tapahtuman jälkeen elinvoima- ja ympäristötoimialan antaman ohjeistuksen mukaisesti. Uutta avustusta ei myönnetä ennen kuin edellisen avustuksen käytöstä on raportoitu asianmukaisesti.

Tapahtuman peruuntuessa avustusta saaneella taholla on velvollisuus maksaa saamansa avustus takaisin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Tapahtuma-avustuksen hakija, Matkailu- ja markkinointiyksikkö, varainhallinta

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii.

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite:                PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite:              Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13
Sähköpostiosoite:      kirjaamo@pori.fi
Faksinumero:            (02) 634 9417
Puhelinnumero:         (02) 623 4470
Vaihde                       (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat
maanantai                 10 - 16
tiistai-torstai                8 - 16
perjantai                     8 - 15


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
•    päätös, johon haetaan oikaisua
•    miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
•    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen oikaisuvaatimusohjeineen on merkitty lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.