Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 14.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 169 Tapahtuma-avustuksen myöntäminen, Toistovoimapunnerruksen SM-kilpailut 2022

PRIDno-2022-3776

Valmistelija

  • Eija Joensuu, eija.joensuu@pori.fi

Perustelut

Tapahtuman kuvaus
Toistovoimapunnerruskilpailussa nostetaan yhdellä nostokerralla kilpailijan painoon suhteutettuna, mahdollisimman suuri toistomäärä. Jokaisessa toistossa käsien on suoristuttava noston yläasennossa. Toistoja tehdään uupumukseen saakka. Kilpailun voittaja on omassa sarjassa eniten hyväksyttyjä nostoja tehnyt kilpailija. Lajille ominainen karuus tulee esille siinä, että miehet nostavat raudat ilman paitaa, vyötä tai rannesiteitä. Naiset nostavat hihattomalla paidalla tai urheilullisella topilla. Laji on ADT-sopimuksen alaista ja seura järjestää SM-kilpailun yhdessä Suomen voimapunnerrusliiton kanssa. Tulos pitää olla tehtynä ennen kilpailuun osallistumista. Kilpailussa on kaikki ikäluokat edustettuna.

Paikalle toivotaan laajasti yleisöä.

Avustuksen käytön kuvaus
Avustus käytetään Urheilutalon vuokriin, sekä talkooväen muonitukseen, jotka ovat suurimmat yksittäiset kulut. Myös palkintoihin. Tuloja on osallistumismaksut ja mahdolliset sponsorit.

Avustuksen perustelut
Työryhmä katsoo SM -tason kilpailun tervetulleeksi kaupunkiin; tukee Porin liikunnallista ilmettä. Tapahtuma myös omalta osaltaan sopii hyvin Tapahtumien tiekartan tavoitteeseen saada tapahtumia kiireisen kesäkauden ulkopuolellekin.

Porin Voimailija -81 ry on hakenut tapahtuma-avustusta Toistovoimapunnerruksen SM-kilpailut 2022  -tapahtumalle 1200 €.

Työryhmä esittää elinvoima- ja ympäristölautakunnalle, että tapahtuman järjestäjälle annetaan veloituksetta tapahtuman vaatimat tilat Urheilutalolta; arvo noin 250 € hakemuksen täyttäessä tapahtuma-avustuksille määritellyt kriteerit.

Tapahtuma-avustusta voidaan myöntää Porissa järjestettävän valtakunnallisen, kansainväliseen tai sellaiseksi pyrkivään, tai muuhun kaupungin elinvoimaa ja imagoa tukevaan tapahtumaan. Järjestäjänä voi olla rekisteröitynyt yhdistys tai yritys tai useita toimijoita yhdessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää antaa tapahtumajärjestäjälle veloituksetta tapahtuman vaatimat tilat Urheilutalolta; arvo noin 250 € hakemuksen täyttäessä tapahtuma-avustuksille määritellyt kriteerit.

Tapahtuma-avustuksen saajan tulee raportoida avustuksen käytöstä ja tapahtuman vaikuttavuudesta viimeistään 6 kk tapahtuman jälkeen elinvoima- ja ympäristötoimialan antaman ohjeistuksen mukaisesti. Uutta avustusta ei myönnetä ennen kuin edellisen avustuksen käytöstä on raportoitu asianmukaisesti.

Mikäli tapahtuma peruuntuu, elinvoima- ja ympäristölautakunta edellyttää, että avustuksen hakija ilmoittaa tästä kaupungille mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Tapahtuma-avustuksen hakija, Matkailu- ja markkinointiyksikkö, varainhallinta

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii.

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite:                PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite:              Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13
Sähköpostiosoite:      kirjaamo@pori.fi
Faksinumero:            (02) 634 9417
Puhelinnumero:         (02) 623 4470
Vaihde                       (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat
maanantai                 10 - 16
tiistai-torstai                8 - 16
perjantai                     8 - 15


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
•    päätös, johon haetaan oikaisua
•    miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
•    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen oikaisuvaatimusohjeineen on merkitty lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.