Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 14.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 160 Uhkasakon tuomitseminen sekä päävelvoitteen ja uhkasakon asettaminen huonokuntoisille rakennuksille

PRIDno-2020-6001

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Paula Virtaniemi, paula.virtaniemi@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta on 12.3.2020 kehottanut kiinteistön [peitetty] omistajaa [peitetty] kunnostamaan kiinteistöllä olevan huonokuntoisen asuinrakennuksen ja purkamaan kaikki muut rakennukset huonokuntoisina talousrakennuksina. Toimenpiteet on kehotettu tekemään, koska ne eivät täytä terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimuksia ja rumentavat ympäristöä. Toimenpiteen suorittamiselle on annettu aikaa 31.10.2020 saakka.

Kiinteistöllä 11.11.2020 suoritetulla katselmuksella on todettu, että velvoitetta ei ole noudatettu. Kiinteistön omistajalle on varattu tilaisuus selityksen antamiseen 18.11.2020 lähetetyllä selityspyyntökirjeellä. Pyydettyä selitystä ei ole toimitettu. 

Koska velvoitetta ei ole noudatettu, on elinvoima- ja ympäristölautakunnalle esitettävä maankäyttö- ja rakennuslain § 182 ja § 166 nojalla, että kiinteistön omistaja velvoitettaisiin suorittamaan ko. toimenpiteet uudessa määräajassa sakon uhalla. 

Lisätietojen antaja: Rakennetun ympäristön tarkastaja Paula Virtaniemi p. 044 701 1356

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää velvoittaa maankäyttö- ja rakennuslain § 182 ja § 166 nojalla kiinteistön [peitetty] omistajan [peitetty] kunnostamaan huonokuntoisen asuinrakennuksen ja purkamaan kaikki muut rakennukset huonokuntoisina rakennuksina, koska rakennukset eivät täytä terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimuksia ja rumentavat ympäristöä. Kiinteistön omistajalle asetetaan laiminlyönnin varalta 1000 euron sakkouhka ja velvoitetut toimenpiteet on tehtävä 31.12.2021 mennessä.

Mikäli kiinteistö luovutetaan edelleen on tästä velvoitteesta ilmoitettava luovutuksen saajalle luovutuskirjaan otetulla maininnalla tai muutoin todisteellisesti.

Luovutuksesta on myös ilmoitettava elinvoima- ja ympäristölautakunnalle. 

Elinvoima- ja ympäristölautakunta ilmoittaa päätöksestään Maanmittauslaitokselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Paula Virtaniemi, paula.virtaniemi@pori.fi

Perustelut

Kiinteistö 

[peitetty]

Kiinteistön omistaja 

[peitetty]

Kiinteistöllä on huonokuntoisia rakennuksia ja kiinteistö kokonaisuudessaan on ollut pitkään hoitamatta. Kiinteistöllä on omakotitalo [peitetty] sekä kolme rekisteröimätöntä talousrakennusta. Kiinteistön omistajaa oli 12.3.2020 kehotettu kunnostamaan huonokuntoista omakotitaloa ja purkamaan muut rakennukset huonokuntoisina talousrakennuksina. Toimenpiteisiin oli kehotettu, koska ne eivät täytä terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimuksia ja rumentavat ympäristöä. Katselmuksella 11.11.2020 oli todettu, että velvoitetta ei oltu noudatettu, joten asian käsittelyä oli jatkettu elinvoima- ja ympäristölautakunnassa 27.1.2021 asettamalla toimenpiteelle 1000 euron sakkouhka. Toimenpiteen suorittamiselle oli annettu aikaa 31.12.2021 asti. 

Kiinteistölle on tehty uusi katselmus 16.3.2022, jolloin on todettu, että velvoitetta ei ole edelleenkään noudatettu. Rakennukset ovat entistä huonommassa kunnossa. Kiinteistön omistajalle on annettu tilaisuus selityksen antamiseen elinvoima- ja ympäristölautakunnan 27.4.2022 lähettämällä selityspyyntökirjeellä. Kirjallisen selityksen antamiseen oli varattu aikaa 14 vuorokautta kirjeen tiedoksisaamisesta. Pyydettyä selitystä ei ole määräajassa toimitettu.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Velvoitettava: kiinteistön omistaja [peitetty]

Kiinteistö: [peitetty]

Tuomitseminen:   Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää tuomita velvoitettavan maksamaan 27.1.2021 asetetun 1000 euron uhkasakon, koska velvoitetta ei ole noudatettu määräaikaan 31.12.2021 mennessä. 

Velvoite: Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää uudelleen velvoittaa kiinteistön omistajan kunnostamaan kiinteistöllä olevan huonokuntoisen omakotitalon [peitetty] ja purkamaan kaikki muut rakennukset huonokuntoisina talousrakennuksina, koska ne eivät täytä terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimuksia ja rumentavat ympäristöä. Toimenpiteet tulee olla tehtynä 31.5.2023 mennessä. 

Uhkasakon asettaminen: Velvoitteen tehostamiseksi elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää asettaa maankäyttö- ja rakennuslain 182:§ nojalla velvoitettavalle laiminlyönnin varalta 5000 euron uhkasakon. 

PERUSTELUT

Maankäyttö- ja rakennuslain 166§:n mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Kiinteistön omistajaa on kehotettu huolehtimaan kiinteistön rakennuksista lautakunnan antamalla päätöksellä 27.1.2021 ja toimenpiteelle on annettu riittävästi aikaa. Määräajan päätyttyä tehdyn katselmuksen jälkeen omistajalle on annettu mahdollisuus selvityksen antamiseen. Koska tilanne on ennallaan ja pyydettyä selvitystä ei ole toimitettu, on elinvoima- ja ympäristölautakunnalle esitettävä, että se uudelleen velvoittaisi omistajan toimenpiteisiin. Koska aiemmassa kokouksessa on asetettu sakkouhka ja kuten edellä on todettu velvoitetta ei ole noudatettu, on lautakunnalle esitettävä sakon tuomitsemisen toimeenpanoa.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 166§, 182§

Uhkasakkolaki (1113/1990) 1§, 4§, 6-8§, 10§, 12§, 22-24§    

Hallintolaki (434/2003) 34§, 36§, 43-45§, 47§, 60§

ILMOITUSVELVOLLISUUS

Mikäli kiinteistö luovutetaan edelleen, on tästä velvoitteesta ilmoitettava luovutuksen saajalle luovutuskirjaan otetulla maininnalla tai muutoin todisteellisesti. 

Luovutuksesta on myös ilmoitettava elinvoima- ja ympäristölautakunnalle. 

Elinvoima- ja ympäristölautakunta ilmoittaa päätöksestään Maanmittauslaitokselle. 

KÄSITTELYMAKSU 

Lautakunnan uhkasakon asettamis- ja tuomitsemispäätöksestä peritään 640 euron suuruinen maksu. Mikäli samaan päätökseen sisältyy sekä aiemmin asetetun uhkasakon tuomitseminen että uuden uhkasakon asettaminen, peritään päätöksestä vain yksi maksu. Maksu perustuu elinvoima- ympäristölautakunnan 26.1.2022 hyväksymään Porin kaupungin Kiinteistömuodostuksen ja rakennusvalvonnan taksaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Velvoitettu (saantitodistuksella), Maanmittauslaitos

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.    
    
Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
    
Valitusviranomainen

Valitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle

Postiosoite:                  PL 32, 20101 Turku
Käyntiosoite:                Sairashuoneenkatu 2-4
Sähköpostiosoite:        turku.hao@oikeus.fi
Faksinumero:               029 56 42414
Puhelinnumero:            029 56 42400

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
    
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin kirjaamosta. 

Postiosoite:                PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite:              Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13
Sähköpostiosoite:      kirjaamo@pori.fi
Faksinumero:            (02) 634 9417
Puhelinnumero:         (02) 623 4470
Vaihde                       (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat
maanantai                 10 - 16
tiistai-torstai                8 - 16
perjantai                     8 - 15

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen muutoksenhakuohjeineen on merkitty lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.