Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 22.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 256 Avustushakemus, Porin Voimailijat-81 ry

PRIDno-2021-4678

Valmistelija

  • Eija Joensuu, eija.joensuu@pori.fi

Perustelut

Porin Voimailijat -81 ry
Klassisen voimannoston nuorten SM -kilpailu


Kuvaus avustuksen käytöstä

Suomen Voimanostoliitto ja Porin Voimailijat-81 ry järjestävät klassisen voimanoston nuorten SM-kilpailut. Tapahtumaan odotetaan noin 100-150 kilpailijaa eri puolilta Suomea. Yleisö ja huoltajat yms yhteenlaskettuna tapahtumaan odotetaan kaikkinensa noin 500 henkilöä. Tapahtuma on 2-päiväinen ja avoin yleisölle koronatilanteen niin salliessa. Tapahtumaan ei ole pääsymaksua. Tapahtuma myös striimataan, joten sitä pääsee seuramaan mistä ja milloin tahansa.

Tapahtumassa noudatetaan WADAn antidoping-säännöstöä. Tapahtuma tuo edullista ja tervehenkistä lajia tunnetuksi yleisölle ja toivottavasti saa uusia nuoria mukaan lajin pariin. Osa osallistujista yöpyy Porissa ja täten kuluttaa palveluita sekä tutustuu Poriin matkailukohteena.

Avustuksella katettaisiin Urheilutalon tilavuokrat 2880€, jotka muodostavat suurimman osan tapahtuman kuluista. Muita kuluja on mm. konttirahti (kilpailuvälineet), toimitsijoiden ruokailukulut, toimistotarvikkeet, desinfiointivälineet yms. Seura yrittää kerätä sponsoreilta varoja ja myy tapahtumassa t-paitoja yms. Tapahtumasta ei saada lipputuloja.

Vertailun vuoksi todettakoon, että esim Sotkamon kunta ei perinyt tilavuokria lainkaan v. 2021 tapahtumassa.

 

Porin Voimailijat -81 ry on hakenut tapahtuma-avustusta 29.-30.1.2022  järjestettävälle Klassisen Voimannoston SM- kilpailu -tapahtumalle yhteensä 2880 € euroa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Tapahtuma-avustusta voidaan myöntää Porissa järjestettävään valtakunnalliseen, kansainväliseen tai sellaiseksi pyrkivään tai muuhun kaupungin elinvoimaa ja imagoa tukevaan tapahtumaan.

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää myöntää Klassisen voimannoston nuorten SM -kilpailu tapahtumalle 2000 € tapahtuma-avustusta kriteereiden täyttymisen perusteella.

 

Tapahtuma-avustuksen saajan tulee raportoida avustuksen käytöstä ja tapahtuman vaikuttavuudesta viimeistään 6 kk tapahtuman jälkeen elinvoima- ja ympäristötoimialan antaman ohjeistuksen mukaisesti. Uutta avustusta ei myönnetä ennen kuin edellisen avustuksen käytöstä on raportoitu asianmukaisesti.

Kaupunki voi teettää tapahtuma-avustuksiin liittyen vaikuttavuustutkimuksen, johon tapahtumatyöryhmä valitsee arvioitavat tapahtumat. Tapahtumajärjestäjä sitoutuu antamaan tutkimukseen tarvittavat tiedot.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lautakunta päätti käsitellä tämän asiakohdan jälkeen pykälän 247.

Tiedoksi

Tapahtuma-avustuksen hakija, Matkailu- ja markkinointiyksikkö, varainhallinta

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi