Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 22.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 245 Elinvoima- ja ympäristötoimiala, käyttötaloussuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2022

PRIDno-2021-5409

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Konsernipalveluiden talous- ja hallintoyksikkö sekä HR-yksikkö ovat valmistelleet vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Kaikkien toimialojen ja liikelaitosten tulee ehdottomasti noudattaa ohjeita. Kaupunginhallitus voi antaa tarvittaessa tilikauden aikana täydentävää ohjeistusta.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Jonna Vainio, jonna.vainio@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion sekä vuosien 2022-2024 taloussuunnitelman kokouksessaan 15.11.2021. Toimialojen, liikelaitosten ja muiden yksiköiden tulee tarkistaa omat käyttösuunnitelmansa niin, että ne noudattavat kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota sekä -suunnitelmaa. Käyttösuunnitelmissa on erityisesti otettava huomioon kaikki kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen tekemät muutokset sekä lisäykset. Tämä koskee myös niitä kohtia, joissa muutokset on tehty vain teksteihin. Kunkin valtuustoon nähden sitovan erän tulee olla eurolleen valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen. Luottamuselinten käsittelyssä käyttösuunnitelmat esitetään toimintayksikkötasolla tileittäin.

Investointisuunnitelma esitetään toimielimelle talous- ja hallintoyksikön laatimaa lomakepohjaa hyödyntäen. Investointisuunnitelmat esitetään mahdollisimman tarkasti, mutta kuitenkin sillä tasolla kuin se kunkin projektin tai hankinnan osalta on tarkoituksenmukaisinta.

Toiminnallisina tavoitteina vahvistetaan toimialaan kytkeytyvät top11 -prosessien toimenpiteet ja -mittarit tai muu vastaava toimialalle talousarviossa kohdistettu tavoite.

Toimielinten tulee hyväksyä käyttösuunnitelmat, investointisuunnitelmat ja toiminnalliset tavoitteet viimeistään joulukuun aikana.

Lautakunnan alkuperäisen talousarvioehdotuksen jälkeen elinvoima- ja ympäristötoimialan määrärahoihin on tehty seuraavat muutokset:

  • Investointiosaan on lisätty kaupunginjohtajan ehdotuksessa elinvoima ja ympäristötoimialan ICT-investointeihin 100 000 euroa robotiikan kehittämiseen vuodelle 2022.
  • Lisätty 100 000 euroa uusien hankeavustuksien varauksiin kaikille suunnitelmavuosille kaupunginhallituksen II lukemisen jälkeen.
  • Lisätty elinkeinopalveluiden ostoihin 78 000 euroa vuodelle 2022 ja 128 000 euroa vuodelle 2023 kaupunginhallituksen II lukemisen jälkeen.
  • Lisätty 700 000 euroa työllistämispalkkoihin kaikille suunnitelmavuosille (KH:n käyttöön) kaupunginhallituksen II lukemisen jälkeen.

Elinvoima- ja ympäristötoimialan sitovana eränä on toimialan toimintakate, joka vuonna 2022 on -23 495 000 euroa.

Elinvoima- ja ympäristötoimialan käyttösuunnitelmat ovat esityslistan liitteenä. Ensimmäisillä sivuilla ovat koko toimialan määrärahat tileittäin. Tämän jälkeen ovat yksiköiden sekä toimintayksiköiden määrärahat tileittäin.

Irtaimen ja muun omaisuuden investointisuunnitelma vuodelle 2022 on -2 595 000 euroa.

Tilikauden aikana voi ilmetä tarvetta tehdä elinvoima- ja ympäristötoimialan käyttösuunnitelmaan muutoksia tilien ja kustannuspaikkojen välillä. Tämän vuoksi esitetään, että elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtaja saa valtuuden päättää tarvittaessa näistä muutoksista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä elinvoima- ja ympäristötoimialan vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelmat, investointisuunnitelman ja toiminnalliset tavoitteet sekä valtuuttaa toimialajohtajan tekemään tarvittaessa määrärahamuutokset kustannuspaikkojen ja tilien välillä tilikauden aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Talous- ja hallintoyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.