Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 22.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 248 Jätehuoltojaoston asettaminen

PRIDno-2021-3129

Valmistelija

  • Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunki, Harjavallan kaupunki, Kokemäen kaupunki, Ulvilan kaupunki, Eurajoen kunta, Merikarvian kunta, Nakkilan kunta ja Siikaisten kunta ovat tehneet yhteistoimintasopimuksen jätehuollon viranomaistehtävien järjestämisestä. Sopimuksen mukaan sopijakunnat hoitavat sopimuksen mukaisia tehtäviä siten, että Porin kaupunki (vastuukunta) on perustanut ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan (nyk. elinvoima- ja ympäristölautakunnan) alaisen jätehuoltojaoston.

Hallintosäännön 10 §:n mukaan jaoston jäsenenä voi olla myös toimielimen varajäsen. Valtuusto voi päättää, että elinvoima- ja ympäristölautakunnan jaoston jäseneksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, voidaan valita muitakin kuin toimielimen jäseniä ja varajäseniä.

Voimassa olevan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristölautakunta asettaa jaoston toimikaudekseen sopijakuntien valtuustojen nimeämistä jäsenistä. Lautakunnassa on 10 jäsentä ja kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Sopijakunnat nimeävät yhteiseen jaostoon jäseniä siten, että Porin kaupunginvaltuusto nimeää viisi jäsentä sekä kullekin varajäsenen ja muut sopijakunnat nimeävät keskenään sopimallaan tavalla viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Harjavalta ja Nakkila sekä Merikarvia ja Siikainen muodostavat jäsen-varajäsen-parit, joiden edustajien paikat vaihtuvat keskenään 1.6.2023. Eurajoen kunnanvaltuusto on nimennyt jäsenensä jaoston toimikauden ensimmäiseksi kahdeksi vuodeksi eli ajaksi 1.8.2021-31.5.2023. Eurajoen osalta jaoston asettamispäätöstä tulee siten myöhemmin täydentää aikavälin 1.6.2023-31.5.2025 osalta.

Porin kaupunginvaltuusto nimeää yhden edustajistaan jaoston puheenjohtajaksi. Elinvoima- ja ympäristölautakunta nimeää muiden kuntien edustajista näiden sopimalla tavalla varapuheenjohtajan. Sopijakunnat ovat esittäneet, että ympäristöterveysjaoston varapuheenjohtajaksi valittaisiin Harri Saarenmaa Ulvilasta.

Kaupunginvaltuusto valitsi kokouksessaan 20.9.2021 (§ 187) valtuustokaudeksi 2021-2025 jätehuoltojaoston porilaiset jäsenet ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen sekä valitsi jäsenistä yhden puheenjohtajaksi.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 23.8.2021 (§ 564) valinnut jätehuoltojaostoon kaupunginhallituksen edustajaksi Tapio Furuholmin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta asettaa jätehuoltojaoston valtuustokaudeksi 2021-2025 seuraavasti:

1.8.2021-31.5.2023

 
Jäsen Varajäsen
Pori  
Jaakko Jäntti, VAS, puheenjohtaja Timo Salsoila, VAS
Matti Viitala, SDP Jarno Huttunen, SDP
Karoliina Tala, KOK Johanna Siitari, KOK
Sini Solala, VIHR Maaret Tuomola, VIHR
Pekka Hatanpää, KESK Jaakko Laaksila, KESK
Eurajoki  
Tarja Lukkarinen, SDP Reino Niemi, KD
Harjavalta Nakkila
Kaj-Mikko Mäntynen, SDP Silja-Riitta Suonpää, SDP
Kokemäki  
Pasi Rännäli, PS Paavo Toikka, KD
Merikarvia Siikainen
Anna-Kaisa Jaakkola, KESK Marika Rantala, PS
Ulvila  
Harri Saarenmaa, SDP, varapuheenjohtaja Santtu Naukkarinen, VAS

 

1.6.2023-31.5.2025

 
Jäsen Varajäsen
Pori  
Jaakko Jäntti, VAS, puheenjohtaja Timo Salsoila, VAS
Matti Viitala, SDP Jarno Huttunen, SDP
Karoliina Tala, KOK Johanna Siitari, KOK
Sini Solala, VIHR Maaret Tuomola, VIHR
Pekka Hatanpää, KESK Jaakko Laaksila, KESK
Eurajoki  
valitaan myöhemmin valitaan myöhemmin
Nakkila Harjavalta
Silja-Riitta Suonpää, SDP Kaj-Mikko Mäntynen, SDP
Kokemäki  
Pasi Rännäli, PS Paavo Toikka, KD
Siikainen Merikarvia
Marika Rantala, PS Anna-Kaisa Jaakkola, KESK
Ulvila  
Harri Saarenmaa, SDP, varapuheenjohtaja Santtu Naukkarinen, VAS

 

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti kokouksessa.

Tiedoksi

nimetyt henkilöt, elinvoima- ja ympäristölautakunnan sihteeri, hallintopalvelut (LUMU-tiimi, Aapeli-tuki/käyttäjähallinta, PoriListat), ICT-yksikkö/Helpdesk, tarkastustoimi, viestintäyksikkö

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi