Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 22.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 247 Joukkoliikennejaoston asettaminen

PRIDno-2021-3130

Valmistelija

  • Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungilla, Ulvilan kaupungilla, Harjavallan kaupungilla, Kokemäen kaupungilla sekä Nakkilan kunnalla on voimassa oleva yhteistoimintasopimus Porin seudun joukkoliikenteen viranomaistoiminnan järjestämisestä.

Sopimuksen mukaisesti seudullisen joukkoliikenneviranomaisen tehtävistä vastaa Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan (nyk. elinvoima- ja ympäristölautakunta) alainen Porin seudun sopijakunnista muodostettu joukkoliikennejaosto. Jaostossa on 9 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Jaostoon Pori nimeää viisi, Ulvila yhden, Nakkila yhden, Harjavalta yhden ja Kokemäki yhden jäsenen. Puheenjohtajan nimeää Pori ja varapuheenjohtajan vuorovuosin muut kunnat. Esityslistan valmistumiseen mennessä esitystä varapuheenjohtajasta ei oltu vielä tehty.

Hallintosäännön 10 §:n mukaan jaoston jäsenenä voi olla myös toimielimen varajäsen. Valtuusto voi päättää, että elinvoima- ja ympäristölautakunnan jaoston jäseneksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, voidaan valita muitakin kuin toimielimen jäseniä ja varajäseniä.

Porin kaupunginvaltuusto valitsi kokouksissaan 20.9.2021 (§ 186) ja 13.12.2021 (§ 251) valtuustokaudeksi 2021–2025 joukkoliikennejaoston porilaiset jäsenet ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen sekä valitsi jäsenistä yhden puheenjohtajaksi. 

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 23.8.2021 (§ 564) valinnut joukkoliikennejaostoon kaupunginhallituksen edustajaksi Arto Nurmen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta asettaa joukkoliikennejaoston valtuustokaudeksi 2021-2025 seuraavasti:

Jäsen Varajäsen
Pori  

puheenjohtaja Jussi Ihamäki, KOK

Meritta Lehtovirta, KOK

Jussi Viertola, SDP

Jyrki Kartastenpää, SDP

Tarja Grönblom, PS

Mirjam Helo, PS

Mirva Virtanen, VIHR

Krista Virtanen-Olejniczak, VIHR

Rasmus Forssell, VAS

Ilpo Kyllönen, VAS

Ulvila  

Juha Hernberg, KOK

Johanna Honkaranta, SDP

Harjavalta

 

Tapio Lajunen, SDP

Ari Rosenberg, VAS

Kokemäki  

Sirpa Björkbacka, PS

Jorma Haapanen, SDP

Nakkila  

Mari Nurmi, SDP

Antti Loimainen, VAS

 

Lisäksi lautakunta nimeää yhden jäsenen varapuheenjohtajaksi Ulvilan, Harjavallan, Kokemäen ja Nakkilan esityksen mukaisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti kokouksessa.

Kokouskäsittely

Lautakunta käsitteli tämän asiakohdan pykälän 256 käsittelyn jälkeen.

Esittelijä muutti päätösehdotusta seuraavasti:

Elinvoima- ja ympäristölautakunta asettaa joukkoliikennejaoston valtuustokaudeksi 2021-2025 seuraavasti:

Jäsen Varajäsen
Pori  

puheenjohtaja Jussi Ihamäki, KOK

Meritta Lehtovirta, KOK

Jussi Viertola, SDP

Jyrki Kartastenpää, SDP

Tarja Grönblom, PS

Mirjam Helo, PS

Mirva Virtanen, VIHR

Krista Virtanen-Olejniczak, VIHR

Rasmus Forssell, VAS

Ilpo Kyllönen, VAS

Ulvila  

Juha Hernberg, KOK

Johanna Honkaranta, SDP

Harjavalta

 

Tapio Lajunen, SDP

Ari Rosenberg, VAS

Kokemäki  

Sirpa Björkbacka, PS

Jorma Haapanen, SDP

Nakkila  

Mari Nurmi, SDP

Antti Loimainen, VAS

Lautakunta nimeää seuraavassa kokouksessaan yhden jäsenen varapuheenjohtajaksi Ulvilan, Harjavallan, Kokemäen ja Nakkilan esityksen mukaisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

nimetyt henkilöt, elinvoima- ja ympäristölautakunnan sihteeri, hallintopalvelut (LUMU-tiimi, Aapeli-tuki/käyttäjähallinta, PoriListat), ICT-yksikkö/Helpdesk, tarkastustoimi, viestintäyksikkö

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi