Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 22.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 255 Menetettyjen lipputulojen korvaaminen COVID-19 -tautitilanteen johdosta tammi-toukokuussa 2021, Porin Linjat Oy

PRIDno-2020-3457

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merika Lanne, merika.lanne@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt 11.5.2020 § 280 Spring Advisor Oy:tä laatimaan suosituksen Porin Linjat Oy:n lyhyen ajan taloudellisen aseman vakauttamiseksi vuonna 2020. Toimenpiteissä on ehdotettu COVID-19 -taudin aiheuttaman poikkeustilan ja matkustajamäärän äkillisen vähenemisen talousvaikutusten korvaamista. 

Porin Linjat Oy on menettänyt merkittävästi matkustajilta saamiaan lipputuloja sen jälkeen, kun siirryttiin COVID-19 –taudin leviämisen ehkäisemiseksi poikkeustilaan 16.3.2020 alkaen. Porin Linjat Oy on sopeuttanut avoimen joukkoliikenteen tarjontaa 20.3.-13.5. välisenä aikana lopettamalla koulujen työaikoihin sovitettua avointa joukkoliikennettä ja siirtymällä kesäaikatauluihin 30.3. alkaen. Porin Linjat Oy on myös lomauttanut kuljettajia poikkeustilan aikana. 

Joukkoliikenneviranomainen on tarjonnan sopeuttamisesta huolimatta maksanut täyden liikennöintikorvauksen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen linjauksen mukaisesti, koska Porin Linjat Oy edelleen ajaa yli puolet avoimen joukkoliikenteen reiteistä ja aikatauluista talvikauden liikennöintiin verrattuna. 

Porin Linjat Oy:lle syntyy kuluja avoimeen joukkoliikenteeseen varattujen linja-autojen kiinteistä kustannuksista tavanomaiseen talvikauden liikennöintiin verrattuna ja Porin Linjat Oy menettää matkustajien lipputulot täysimääräisesti sekä koululaisia varten suunnitelluilta linjoilta että talviaikaisen liikennöinnin noin 6000 päivittäiseltä työ-, opiskelu- ja asiointimatkalta. Menetettyjä lipputuloja on korvattu aiemminkin Porin Linjat Oy:lle, esimerkiksi kesällä 2018 toteutetun maksuttoman joukkoliikenteen takia.

Spring Advisor Oy:n laskelmien mukaan maalis-toukokuulta 2020 COVID-19 -tuen tarve on 294,133 € alv 0 %. Korvauksen summa tarkastetaan Porin Linjojen välitilinpäätöksestä 30.6.2020, josta erilliskirjanpidon kautta saadaan tarkka kustannusvaikutus. Porin Linjat joko hyvittää ylimääräisen tuen tai toimivaltainen viranomainen maksaa tukea lisää, jos kustannukset osoittautuvat arviota suuremmiksi

Porin Linjat Oy varautuu esittämään uuden arviointilaskelman kesä-heinäkuulta ja mahdollisesti syksyltä, mikäli poikkeustilan aiheuttamat rajoitukset palaavat, matkustajamäärän heikko kasvu viivästyttää talvikauden liikennöinnin aloittamista 13.8.2020 jälkeiseen aikaan, tai vastaavista syistä syntyy lisää lipputulomenetyksiä. Seuraava laskelma tarkistetaan yhtiön välitilinpäätöksestä 30.9.2020.

Kaupunginvaltuusto on myöntänyt 18.5.2020 § 65 yhden miljoonan lisämäärärahan ympäristö- ja lupapalveluille joukkoliikenteen palvelutason säilyttämiseksi ja sopimuskorvausten tason parantamiseksi kustannuksia vastaavalle tasolle. 

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Joukkoliikennejaosto  päättää maksaa Porin Linjat Oy:lle COVID-19 -tukea maalis-toukokuun 2020 aikana menetetyistä lipputuloista 294 133 € alv 0 %. Porin Linjat Oy toimittaa tarkistuslaskelman toteutuneesta tukitarpeesta mahdollisia hyvityksiä varten välitilinpäätöksen valmistuttua 30.6.2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Merika Lanne, merika.lanne@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt 11.5.2020 § 280 Spring Advisor Oy:tä laatimaan suosituksen Porin Linjat Oy:n lyhyen ajan taloudellisen aseman vakauttamiseksi vuonna 2020. Toimenpiteissä on ehdotettu COVID-19 -taudin aiheuttaman poikkeustilan ja matkustajamäärän äkillisen vähenemisen talousvaikutusten korvaamista. Joukkoliikennejaosto myönsi 9.6.2020 § 16 tukea menetettyjen lipputulojen johdosta.

Spring Advisor Oy:n laskelmien mukaan kesä-elokuulta 2020 COVID-19 -tuen tarve on 199 636 € alv 0 %. Korvauksen summa tarkastetaan Porin Linjojen välitilinpäätöksestä 30.9.2020, josta erilliskirjanpidon kautta saadaan tarkka kustannusvaikutus. Porin Linjat joko hyvittää ylimääräisen tuen tai toimivaltainen viranomainen maksaa tukea lisää, jos kustannukset osoittautuvat arviota suuremmiksi

Porin Linjat Oy on esittänyt 30.6.2020 välitilinpäätöksensä perusteella, että COVID-19 -korvaus on oikeansuuntainen, ja että välitöntä tarvetta ensimmäisen tuen korjaamiselle ei ole erotuksen vähäisyyden takia. Seurantaa jatketaan ja hyvityksien laskenta siirtyy pidemmälle syksyyn.

Odotettavissa on, että lipputulot eivät palaa vuoden 2019 syksyn tasolle kovinkaan nopeasti, sillä päivittäisten matkojen määrä syyskuun alussa on hieman yli 4000. Spring Advisor Oy on arvioinut valtionavustuksen hakemista varten, että Porin Linjat Oy:n lipputulomenetykset olisivat noin 0,8 M€ vuoden 2020 aikana. 

Kaupunginvaltuusto on myöntänyt 18.5.2020 § 65 yhden miljoonan lisämäärärahan ympäristö- ja lupapalveluille joukkoliikenteen palvelutason säilyttämiseksi ja sopimuskorvausten tason parantamiseksi kustannuksia vastaavalle tasolle. Elinvoima- ja ympäristötoimiala on ilmoittanut kaupunginhallitukselle 7.9.2020 § 469, että aiemmin keväällä myönnetty 0,5 M€ lisämääräraha ei riitä joukkoliikenteelle koronatilanteesta aiheutuvien lisäkustannusten kattamiseen, mikäli tuen tarve jatkuu.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Joukkoliikennejaosto  päättää maksaa Porin Linjat Oy:lle COVID-19 -tukea kesä-elokuun 2020 aikana menetetyistä lipputuloista 199 636 € alv 0 %. Porin Linjat Oy toimittaa tarkistuslaskelman toteutuneesta tukitarpeesta mahdollisia hyvityksiä varten välitilinpäätöksen valmistuttua 30.9.2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Merika Lanne, merika.lanne@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt 11.5.2020 § 280 Spring Advisor Oy:tä laatimaan suosituksen Porin Linjat Oy:n lyhyen ajan taloudellisen aseman vakauttamiseksi vuonna 2020. Toimenpiteissä on ehdotettu COVID-19 -taudin aiheuttaman poikkeustilan ja matkustajamäärän äkillisen vähenemisen talousvaikutusten korvaamista. Joukkoliikennejaosto myönsi 9.6.2020 § 16 ja 15.9.2020 § 26 tukea menetettyjen lipputulojen johdosta.

Spring Advisor Oy:n laskelmien mukaan syys-lokakuulta 2020 COVID-19 -tuen tarve on 132 096 € alv 0 %. Korvauksen summa tarkastetaan Porin Linjojen tilinpäätöksestä 31.12.2020, josta erilliskirjanpidon kautta saadaan tarkka kustannusvaikutus. Porin Linjat joko hyvittää ylimääräisen tuen tai toimivaltainen viranomainen maksaa tukea lisää, jos kustannukset osoittautuvat arviota suuremmiksi.

Porin Linjat Oy on esittänyt 30.6.2020 välitilinpäätöksensä perusteella, että COVID-19 -korvaus on oikeansuuntainen ja, että välitöntä tarvetta ensimmäisen tuen korjaamiselle ei ole erotuksen vähäisyyden takia. Välitilinpäätös 30.9.2020 ei ole valmistunut joukkoliikennejaoston kokoukseen mennessä, joten ajantasaisia tietoja korvausten korjaustarpeista ei ole. Seurantaa jatketaan ja hyvityksien laskenta siirtyy pidemmälle syksyyn.

Kaupunginvaltuusto on myöntänyt 18.5.2020 § 65 yhden miljoonan lisämäärärahan ympäristö- ja lupapalveluille joukkoliikenteen palvelutason säilyttämiseksi ja sopimuskorvausten tason parantamiseksi kustannuksia vastaavalle tasolle. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin 30.9.2020 tekemä tukipäätös vajaan 0,5 M euron koronatuesta maksetaan marraskuussa. Tukipäätös helpottaa Porin Linjat Oy:n lipputulomenetysten korvaamista ilman, että on haettava lisämäärärahaa, mikäli matkustus jatkuu loppuvuodesta edelleen noin tavanomaista vähäisempänä.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Joukkoliikennejaosto  päättää maksaa Porin Linjat Oy:lle COVID-19 -tukea syys-lokakuun 2020 aikana menetetyistä lipputuloista 132 096 € alv 0 %. Porin Linjat Oy toimittaa tarkistuslaskelman toteutuneesta tukitarpeesta mahdollisia hyvityksiä varten tilinpäätöksen valmistuttua 31.12.2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Merika Lanne, merika.lanne@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt 11.5.2020 § 280 Spring Advisor Oy:tä laatimaan suosituksen Porin Linjat Oy:n lyhyen ajan taloudellisen aseman vakauttamiseksi vuonna 2020. Toimenpiteissä on ehdotettu COVID-19 -taudin aiheuttaman poikkeustilan ja matkustajamäärän äkillisen vähenemisen talousvaikutusten korvaamista. Joukkoliikennejaosto myönsi 9.6.2020 § 16, 15.9.2020 § 26 ja 17.11.2020 § 37 tukea menetettyjen lipputulojen johdosta.

Spring Advisor Oy:n laskelmien mukaan marras-joulukuulta 2020 COVID-19 -tuen tarve on 165 647 € alv 0 %. Korvauksen summa tarkastetaan Porin Linjojen tilinpäätöksestä 31.12.2020, josta erilliskirjanpidon kautta saadaan tarkka kustannusvaikutus. Porin Linjat joko hyvittää ylimääräisen tuen tai toimivaltainen viranomainen maksaa tukea lisää, jos kustannukset osoittautuvat arviota suuremmiksi.

Porin Linjat Oy on joukkoliikennejaoston päätöksellä 9.6.2020 § 14 toiminut linjojen 5, 7, 27, 60, 68 ja 69 vastuullisena liikenteenharjoittajana ajalla 1.7.-31.12.2020. Käytännössä Porin Linjat Oy on solminut käyttöoikeussopimukset liikennettä aikaisemmin ajaneiden yritysten kanssa. Käyttöoikeussopimuksissa lipputuloriski on ollut liikenteenharjoittajilla, jotka ovat hakeneet joukkoliikennejaostolta 15.12.2020 tukea lipputulomenetyksiinsä maalis-kesäkuun ajalta. Porin Linjat Oy pyytää joukkoliikennejaostolta lisätukea 7634,40€ alv 0%, jotta yritys voi hyvittää alihankkijolleen aiheutuneet lipputulomenetykset heinä-lokakuulta 2020.

Koska kaupungin ja Porin Linjat Oy:n kirjanpitovuosi on kalenterivuosi, ja joukkoliikennejaoston seuraava kokous on vasta 9.2.2021, Covid-19-tuen tarkistuslaskelmat ja hyvitykset olisi käytännöllistä hoitaa toimialajohtajan viranhaltijapäätöksellä heti joulukuun matkustajaraporttien ja rahastuksen selvittyä vuoden 2021 ensimmäisinä työpäivinä.

Kaupunginvaltuusto on myöntänyt 18.5.2020 § 65 yhden miljoonan lisämäärärahan ympäristö- ja lupapalveluille joukkoliikenteen palvelutason säilyttämiseksi ja sopimuskorvausten tason parantamiseksi kustannuksia vastaavalle tasolle. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin 30.9.2020 tekemä tukipäätös vajaan 0,5 M euron koronatuesta maksetaan marraskuussa. Tukipäätös helpottaa Porin Linjat Oy:n lipputulomenetysten korvaamista ilman, että on haettava lisämäärärahaa, mikäli matkustus jatkuu loppuvuodesta edelleen noin tavanomaista vähäisempänä.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Joukkoliikennejaosto  päättää maksaa Porin Linjat Oy:lle COVID-19 -tukea marras-joulukuun 2020 aikana menetettävistä lipputuloista 165 647 € alv 0 % ja Porin Linjat Oy:lle alihankinnan kautta korvattavaksi siirtyneet lipputulomenetykset 7634,40€ alv 0% heinä-lokakuulta 2020.

Porin Linjat Oy toimittaa tarkistuslaskelman toteutuneesta tukitarpeesta mahdollisia hyvityksiä varten pikaisesti tammikuussa, jotta hyvityslaskelmat ehditään huomioida ennen kirjanpitojen sulkeutumista vuodelta 2020. 

Joukkoliikennejaostä päättää valtuuttaa toimialajohtajan huolehtimaan tukitarpeen tarkastamisesta ja siihen liittyvästä maksuliikenteestä, sekä tuomaan ratkaisun tiedoksi joukkoliikennejaostolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Merika Lanne, merika.lanne@pori.fi

Perustelut

Porin Linjat Oy hakee 12.10.2021 päivätyillä hakemuksellaan COVID-19 -taudin aiheuttaman matkustajamäärän vähenemisen aiheuttamien lipputulomenetysten korvaamista tammi-toukokuun 2021 ajalta. Koska liikenteen hankinnoista vastuullista uutta kauden 2021-2025 joukkoliikennejaostoa ei ole vielä valittu, aikataulusyistä päätös lipputulomenetysten korvaamisesta tuodaan elinvoima- ja ympäristölautakunnan käsittelyyn.

Porin Linjat Oy ajaa Porin ja Ulvilan joukkoliikenteen vuoroja ympärivuotisesti. Asiakaskunta painottuu opiskelu- ja työmatkoihin sekä asiointiin, minkä lisäksi reittejä hyödynnetään perusopetuslain mukaisten matkojen tekemiseen. Vuorotarjontaa ei ole vähennetty matkustajamäärien vähenemisen johdosta, vaan palvelu on säilynyt koko kevään ajan samana. Porin Linjat Oy:n käyttöoikeussopimus on irtisanottu päättyväksi 6.6.2021 kaupunginhallituksen päätöksellä 12.10.2020 § 543. Lipputulomenetykset ovat syntyneet käyttöoikeussopimuksen aikana.

Porin Linjat Oy hakee lipputulomenetyksien korvausta 409 373,36 € (alv 0 %). Yritys on toimittanut hakemuksensa liitteenä kuukausikohtaiset arvonlisäverottomat (0 %) laskelmat ajalta 1.1.-31.5.2021. Lipputulot on saatu Porin Linjat Oy:n kuukausittaisista rahastuslaitteiden raporteista ja kassakirjanpidosta.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt Porin tieliikenteen toimivaltaiselle viranomaiselle (Pori TVV) valtionavustusta Covid-19 -tautitilanteen aiheuttamiin lipputulojen menetyksiin vuodelle 2021. Ensimmäinen päätös tuesta on tehty 6.5.2021 ja tuen määrä päätöksessä on 490 000 € alv 0%. Lisäksi Traficom on 10.12.2021 lähettänyt viranomaiselle kirjeen, jossa viranomainen velvoitetaan 16.12.2021 mennessä toimittamaan toteutunut lipputulomenetys vuonna 2021 verrattuna vuoteen 2019, jotta valtio myöntäisi lisätukea. Kirjeessä todetaan, että Traficom tekee päätöksen lisätuesta aikaisintaan 17.12.2021 ja että Porin tieliikenteen toimivaltaisen viranomaisen osuus lisätuesta on 113 000 € (alv 0 %), mikäli tuen maksamisen edellytykset täyttyvät.

Traficom korvaa tieliikenteen toimivaltaisten viranomaisten lipputulomenetyksistä korkeintaan 47 %, mitä on käytetty myös tuen laskemisen perusteena käyttöoikeussopimusten lipputulomenetysten korvaamiseksi. Porin Linjat Oy:lle korvataan lipputulomenetyksistä 47% eli 192 405,48 € (alv 0 %). 

Joukkoliikennejaosto on myöntänyt Porin Linjat Oy:lle  9.6.2020 § 16, 15.9.2020 § 26, 17.11.2020 § 37 ja 15.12.2020 § 44, sekä 15.12.2020 § 45-49 Lyttylän Liikenne Oy:lle, Ruosniemen Linja-auto Oy:lle ja Porin Linjuriauto Oy:lle tukea COVID-19 -tautitilanteen takia menetettyjen lipputulojen johdosta käyttöoikeussopimuksissa. Lisäksi joukkoliikennejaoston on myöntänyt Lyttylän Liikenne Oy:lle ja Ruosniemen Linja-auto Oy:lle 9.2.2021 § 6 ja § 7 tukea vuoden 2020 lipputulomenetyksistä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää korvata Porin Linjat Oy:lle COVID-19 -tautitilanteen johdosta menetetyistä lipputuloista noin 47 % eli 192 405,48 € (alv 0 %) ajalta 1.1.-31.5.2021. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Porin Linjat Oy, talousyksikkö/[peitetty]

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi